Omzetbelasting; verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen

[Regeling vervallen per 06-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 04-01-2010.]
Geldend van 17-09-2009 t/m 03-01-2010

Omzetbelasting; verlaagd BTW-tarief voor schilderen en stukadoren van woningen

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit keurt de staatssecretaris goed dat het verlaagde BTW-tarief met ingang van 15 september 2009 van toepassing is op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder.

1. Aanleiding en goedkeuring

[Vervallen per 06-01-2010]

Ingevolge artikel 9, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de omzetbelasting 1968 en onderdeel b, post 8 van de bij deze wet behorende tabel I valt het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar onder het verlaagde BTW-tarief van 6%. In het Belastingplan 2010 is voorgesteld om het toepassingsgebied van het verlaagde BTW-tarief voor het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 15 jaar te verruimen naar woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen treedt deze maatregel op 1 januari 2010 in werking.

Goedkeuring

[Vervallen per 06-01-2010]

In verband met mogelijk uitstel tot 1 januari 2010 van het schilderen en stukadoren van woningen ouder dan 2 jaar en jonger dan 15 jaar keur ik goed dat in afwachting van deze wetswijziging het verlaagde tarief reeds wordt toegepast op het schilderen en stukadoren van woningen van 2 jaar en ouder na eerste ingebruikneming.

Inwerkingtreding

[Vervallen per 06-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 september 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 september 2009

De

staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina