Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering

Geldend van 14-09-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 juli 2009, nr. CZ-FBI-2940858, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake indexering

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brief van 8 juni 2009, Kamerstukken II, 2008/09, 31 700, nr. 161);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg in de zin van de Wet marktordening gezondheidszorg voor zover deze wordt geleverd door, of onder verantwoordelijkheid van, personen, die beroeps- of bedrijfsmatige zorg verlenen en zijn ingeschreven in een register als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg of door personen als bedoeld in artikel 34 van die wet, met uitzondering van:

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen de zorgautoriteit, beleidsregels vast.

Artikel 2

De indexatie van het inkomensbestanddeel van de zorg als bedoeld in artikel 1 wordt:

  • a. voor het jaar 2009 vastgesteld op 1,75% en

  • b. voor het jaar 2010 vastgesteld op 0%.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst, te lezen op www.officielebekendmakingen.nl.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina