Regeling aanwijzen Tafel van Alders als ander orgaan als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, Wet luchtvaart

Geldend van 17-09-2009 t/m heden

Regeling aanwijzen Tafel van Alders als ander orgaan als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, Wet luchtvaart

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel 8.23a, eerste en negende lid, van de Wet luchtvaart;

Besluit:

Artikel 1

Voor het experiment met het nieuwe normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol wordt de Tafel van Alders aangewezen als ander orgaan, als bedoeld in artikel 8.23a, eerste en negende lid, van de Wet luchtvaart.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina