Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen en taakvoorgangers, 1946–1999

Geldend van 15-09-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2009, nr. DBV/IenA/I 2952703, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen en taakvoorgangers, over de periode 1946–1999

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van de Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burgeroorlogsgetroffenen en taakvoorgangers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en haar taakvoorgangers, over de periode 1946–1999, die zijn opgenomen in de inventaris onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

niet openbaar vóór 1 januari:

170

2060

174

2062

193

2031

194–288

2055

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina