Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden archief Directoraat-Generaal Volksgezondheid, periode (1913) 1946–1982 (1989)

Geldend van 15-09-2009 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 2009, nr. DBV/IenA/I 2952710, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden, opgenomen in het archief van het Directoraat-Generaal Volksgezondheid, over de periode (1913) 1946–1982 (1989)

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995,

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel derden worden de in de artikelen 2 en 3 genoemde beperkingen gesteld aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het Directoraat-Generaal Volksgezondheid van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en haar taakvoorgangers, over de periode (1913) 1946–1982 (1989), die zijn opgenomen in de inventaris onder de in kolom 1 van onderstaande tabel genoemde inventarisnummers. Deze beperkingen gelden tot 1 januari van het in kolom 2 van onderstaande tabel genoemde jaartal.

inventarisnummer:

niet openbaar vóór 1 januari:

1179

2025

1247–1249

2022

1252

2035

1262–1265

2023

2274–2276

2046

2425–2427

2052

Artikel 2

Raadpleging van de in artikel 1 bedoelde archiefbescheiden is slechts mogelijk na ondertekening van het door het Nationaal Archief gehanteerde ‘Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven’; een exemplaar van dit formulier is als bijlage bij dit besluit gevoegd.

Artikel 3

Het is niet toegestaan reproducties te vervaardigen van archiefbescheiden uit dossiers waarop deze beperkende bepalingen van toepassing zijn, zonder toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan voorwaarden verbinden aan het verlenen van zijn toestemming.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid,Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina