Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Regeling vervallen per 06-06-2014.]
Geldend van 24-02-2010 t/m 05-06-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 augustus 2009, nr. DMO-2947537, houdende vaststelling van regels voor het verstrekken van subsidie in verband met het bevorderen van de werkgelegenheid in de thuiszorgsector 2009/2010 (Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 06-06-2014]

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. werkgeversorganisaties: ActiZ en Branchebelang Thuiszorg Nederland;

 • c. werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en Unie Zorg en Welzijn;

 • d. huishoudelijke verzorging: huishoudelijke verzorging als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • e. thuiszorginstelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, die op basis van overeenkomsten of onderaannemingsovereenkomsten met gemeenten huishoudelijke verzorging levert in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • f. moederinstelling: een rechtspersoon die in een of meer thuiszorginstellingen afzonderlijk 25% of meer van het kapitaal of het stemrecht heeft;

 • g.

  • een moederinstelling met inbegrip van alle thuiszorginstellingen waarin zij 25% of meer van het kapitaal of het stemrecht heeft;

  • een thuiszorginstelling met inbegrip van al haar moederinstellingen, of

  • een groep bestaande uit een combinatie van 1° en 2°;

 • h. medewerker in de huishoudelijke verzorging: een persoon die op basis van een reguliere betaalde betrekking als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet op de Loonbelasting 1964 daadwerkelijk huishoudelijke verzorging verricht ten behoeve van natuurlijke personen die overeenkomstig de Wet maatschappelijke ondersteuning aanspraak hebben op huishoudelijke verzorging;

 • i. alfahulp: een persoon die op basis van een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet op de Loonbelasting 1964, daadwerkelijk huishoudelijke verzorging verricht ten behoeve van natuurlijke personen die overeenkomstig de Wet maatschappelijke ondersteuning aanspraak hebben op huishoudelijke verzorging;

 • j. voormalige alfahulp: een persoon die direct voorafgaand aan een aanstelling gedurende ten minste zes aaneengesloten maanden aantoonbaar als alfahulp werkzaam was of is geweest;

 • k. arbeidsplaats: het deel van een fte bij de subsidieaanvrager in de functie van medewerker in de huishoudelijke verzorging op het moment van de subsidieaanvraag;

 • l. omvang van de dienstbetrekking: het contract van de medewerker in de huishoudelijke verzorging uitgedrukt in decimalen fte, inhoudende het deel van een volledige werkweek van 1 fte waarvoor de medewerker in de huishoudelijke verzorging is aangesteld;

 • m. loondienstmaanden: het aantal maanden dat een voormalige alfahulp in 2009 of 2010 bij de subsidieaanvrager in dienst is in de functie van medewerker in de huishoudelijke verzorging;

 • n. loonkosten: de loonkosten die de subsidieaanvrager maakt ten behoeve van de in dienst genomen voormalige alfahulp als medewerker in de huishoudelijke verzorging, bestaande uit het brutoloon voor belasting, alsmede de verplichte bijdragen zoals sociale zekerheidsbijdragen en de kosten voor kinderopvang.

Artikel 2

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling valt onder de verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (‘de algemene groepsvrijstellingsverordening’) (PbEU L214).

§ 2. Werkgelegenheidsbevordering voormalige alfahulpen

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 3

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De minister kan aan een thuiszorginstelling een subsidie verstrekken voor de loonkosten voor het in 2009 of 2010 in dienst nemen van een alfahulp als medewerker in de huishoudelijke verzorging op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een duur van ten minste een jaar.

 • 2 De minister verstrekt uitsluitend subsidie aan een thuiszorginstelling voor de indienstneming van die personen die in de aan de indienstneming voorafgaande aaneengesloten zes maanden als alfahulp werkzaam zijn geweest of waren.

 • 3 De thuiszorginstelling kan gedurende de looptijd van deze regeling slechts eenmalig subsidie ontvangen voor het in dienst nemen van een alfahulp als medewerker in de huishoudelijke verzorging.

Artikel 4

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 Het subsidieplafond voor de verstrekking van de subsidies bedraagt € 8.500.000.

 • 2 De minister verdeelt het beschikbare bedrag in volgorde van ontvangst van de aanvragen, met dien verstande dat wanneer de subsidieaanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht eenmalig de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, de dag waarop de aangevulde aanvraag is ontvangen, met betrekking tot de verdeling als de datum van ontvangst geldt.

§ 3. De subsidieaanvraag

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 5

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 Subsidieaanvragen worden bij aangetekende brief ingediend.

 • 2 Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot 15 oktober 2010 worden ingediend. Aanvragen die na 15 oktober 2010 zijn ingediend worden niet in behandeling genomen.

 • 3 De subsidieaanvrager stuurt gelijktijdig met het indienen van de aanvraag bij de minister een afschrift van de subsidieaanvraag naar de lokale vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties.

Artikel 6

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 Een aanvraag voor een subsidie geschiedt middels het aanvraagformulier dat in bijlage 1 is opgenomen en de daarbij behorende begroting, met gebruikmaking van het begrotingsformulier dat is opgenomen in bijlage 3.

 • 2 Het aanvraagformulier is ondertekend door degene die op grond van de statuten bevoegd is de thuiszorginstelling te vertegenwoordigen, of door een persoon die daartoe gevolmachtigd is.

 • 3 De begroting geeft inzicht in de kosten en baten per individuele voormalige alfahulp ten behoeve van wie subsidie is aangevraagd en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • a. een overzicht van alle voormalige alfahulpen ten behoeve van wie subsidie wordt aangevraagd;

  • b. een overzicht van de loondienstmaanden die de voormalige alfahulp in 2009 of 2010 in dienst van de subsidieaanvrager werkt of heeft gewerkt;

  • c. een overzicht en specificatie van de kosten en baten.

Artikel 7

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 Voor zover de subsidieaanvrager voor dezelfde begrote kosten tevens subsidie of een andere financiële bijdrage heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de subsidieaanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 • 2 Voor zover de subsidieaanvrager nadat hij de subsidieaanvraag heeft ingediend voor dezelfde begrote kosten een subsidie of een andere financiële bijdrage aanvraagt bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan terstond mededeling aan de minister.

§ 4. Subsidieverlening en bevoorschotting

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 8

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De minister neemt binnen dertien weken na datum van ontvangst van de subsidieaanvraag een beschikking op de aanvraag.

 • 2 De minister laat zich bij het nemen van de beschikking adviseren door een door hem in te stellen beheerscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, werknemersorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Artikel 9

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De minister verstrekt voorschotten op basis van de verleende subsidie.

 • 2 Voorschotten worden gelijkmatig over de periode waarop recht op subsidie bestaat verstrekt.

 • 3 De minister kan afwijken van het bepaalde in het tweede lid.

§ 5. Berekeningswijze

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 10

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De minister berekent een subsidie op basis van de navolgende formule: subsidie = loondienstmaanden × omvang van dienstbetrekking × € 2000 × 50%.

 • 2 Het aantal loondienstmaanden waarover de subsidie wordt berekend bedraagt maximaal 12.

 • 3 Behoudens het bepaalde in de vorige leden bedraagt de optelsom van subsidie aan thuiszorginstellingen die tot dezelfde groep van thuiszorginstellingen behoren niet meer dan € 1.000.000.

Artikel 11

[Vervallen per 06-06-2014]

De minister brengt subsidies of andere financiële bijdragen verstrekt door één of meer andere bestuursorganen voor dezelfde loonkosten in mindering bij verstrekking van een subsidie.

§ 6. Verplichtingen van de subsidieontvanger

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 12

[Vervallen per 06-06-2014]

De subsidieontvanger zorgt er voor dat:

 • a. de administratie op overzichtelijke en doelmatige wijze wordt gevoerd;

 • b. te allen tijde de voor de vaststelling van de subsidie van belang zijnde kosten en baten kunnen worden nagegaan;

 • c. de doeleinden op een doelmatige wijze worden nagestreefd; en

 • d. de werkzaamheden op een zodanige manier worden geregeld dat een goed beleid en beheer worden gevoerd.

Artikel 13

[Vervallen per 06-06-2014]

De subsidieontvanger doet zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan de minister van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een besluit tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie en overlegt hierbij de relevante stukken.

Artikel 14

[Vervallen per 06-06-2014]

De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoeken die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen voor de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 15

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 De minister kan bij de verlening van een subsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.

 • 2 Indien de minister een subsidie heeft verleend is de subsidieontvanger verplicht om gedurende één jaar na de dag van de start van de periode waarvoor subsidie is verleend alle arbeidsplaatsen van medewerkers in de huishoudelijke verzorging in zijn onderneming in stand te houden, met dien verstande dat dit slechts geldt voor de subsidieaanvragende rechtspersoon zelf.

§ 7. Subsidievaststelling

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 16

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 1 Binnen vier maanden na afloop van de periode waarvoor subsidie is verleend dient de subsidieontvanger een aanvraag in voor de subsidievaststelling.

 • 2 Voor de aanvraag tot subsidievaststelling wordt het formulier gebruikt dat als bijlage 2 bij deze subsidieregeling is gevoegd.

 • 3 De aanvraag voor de subsidievaststelling gaat vergezeld van een declaratie waarin rekening en verantwoording wordt afgelegd omtrent de kosten en baten en de daaraan gekoppelde berekeningswijze, voor zover deze voor de vaststelling van de subsidie van belang zijn. De declaratie sluit aan op de indeling van de bij de subsidieaanvraag ingediende begroting. Verschillen tussen declaratie en begroting zijn voorzien van een toelichting.

 • 4 De voor subsidievaststelling in aanmerking komende kosten, als opgenomen in de declaratie worden met bewijsstukken gestaafd en zijn overzichtelijk en gespecificeerd gepresenteerd.

Artikel 17

[Vervallen per 06-06-2014]

 • 2 De declaratie bedoeld in artikel 16, derde lid, gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig het in bijlage 5 bij deze subsidieregeling opgenomen controleprotocol.

 • 3 De subsidieontvanger draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de Rijksauditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte controlewerkzaamheden.

 • 4 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de verleende subsidie minder dan € 125.000 bedraagt.

Artikel 18

[Vervallen per 06-06-2014]

Binnen vier maanden na ontvangst van de aanvraag voor subsidievaststelling bedoeld in artikel 16, eerste lid, neemt de minister een beschikking tot vaststelling.

§ 8. Slotbepalingen

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 19

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20

[Vervallen per 06-06-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. Bussemaker

Bijlage 1

[Vervallen per 06-06-2014]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

1. Gegevens aanvrager

[Vervallen per 06-06-2014]

Naam instelling

 

Postadres

 

Postcode

 

Plaats

 

Objectnummer instelling

(indien u reeds bij VWS bent geregistreerd)

Naam contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

Telefaxnummer

 

E-mailadres

 

Bank- of gironummer

 

Nummer Kamer van Koophandel

 

Totaal aantal medewerkers waarvoor subsidie wordt aangevraagd: .....

Totaal aantal medewerkers in de huishoudelijke verzorging aan het begin van de periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd1 : .....

Bij de subsidieaanvraag Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 dienen de navolgende verplichte bijlagen meegezonden te worden (indien deze bijlagen niet worden meegezonden is uw aanvraag incompleet en zal deze niet in behandeling worden genomen):

 • 1. Een correct ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (bijlage 1)

 • 2. Een begroting waarin per individuele voormalige alfahulp de volgende zaken zijn opgenomen:

  • De kosten zoals bedoeld in artikel 3 en 10 van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

  • De subsidies of andere financiële bijdragen verstrekt door één of meer andere bestuursorganen voor het in dienst nemen van de voormalig alfahulp.

Voor het opstellen van een begroting wordt het format uit bijlage 3 gebruikt.

 • 3. Documenten waaruit blijkt dat de medewerker(s) voor wie subsidie wordt aangevraagd daadwerkelijk een voormalig alfahulp is/zijn. Dit kan worden aangetoond door middel van:

  • een bemiddelingsovereenkomst tussen uw instelling en de voormalig(e) alfahulp(en). Of, indien deze niet beschikbaar is/zijn:

  • documenten uit uw eigen financiële administratie, waaruit per individuele medewerker (voormalig alfahulp) blijkt dat uw organisatie als kassier heeft opgetreden voor deze medewerker. Of, indien deze informatie niet beschikbaar is:

  • een overeenkomst met een cliënt van de voormalig(e) alfahulp(en), waarbij de gegevens van de cliënten zijn geanonimiseerd.

  • of indien deze informatie evenmin beschikbaar is, andere documenten waaruit blijkt dat het gaat om een voormalig(e) alfahulp(en) en een gemotiveerde verklaring waarom de andere documenten niet overlegd konden worden.

 • 4. Arbeidsovereenkomst per individuele medewerker voor wie subsidie is aangevraagd waaruit blijkt:

  • het aantal maanden dat deze persoon in 2009/2010 in dienst is bij de instelling

  • dat deze medewerker een arbeidscontract heeft met een looptijd van minimaal een jaar

  • dat deze medewerker voorafgaand aan het indienen vande subsidieaanvraag in dienst is genomen

Totaal begroting

Totaaloverzicht van medewerkers waarvoor subsidie kan worden aangevraagd

Gevraagde subsidie voor 2009

Gevraagde subsidie voor 2010

Totaal gevraagde subsidie

Totaal kosten

     

Totaal aangevraagde subsidie

     

Ondertekening

[Vervallen per 06-06-2014]

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 op basis waarvan de subsidie wordt aangevraagd en verklaart deze subsidieaanvraag juist en volledig te hebben ingevuld. Indien de volmacht niet conform de Kamer van Koophandel is, voeg dan de volmacht bij.

Tevens verklaart ondergetekende dat een afschrift van de subsidieaanvraag, ex artikel 5, lid 3, van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010, naar de betrokken werknemersorganisaties is verstuurd.

Functie

Naam en voorletters

Plaats

Datum

Handtekening

         
         
         

Opgelet: dit formulier dient met de verplichte bijlagen aangetekend te worden verzonden aan:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Directie Bedrijfsvoering

Parnassusplein 5

2511 VX Den Haag.

Indien de subsidieaanvraag niet aangetekend is verzonden, zal deze niet in behandeling worden genomen.

Bijlage 2

[Vervallen per 06-06-2014]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Aanvraagformulier t.b.v. subsidievaststelling o.b.v. de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

1. Gegevens aanvrager

[Vervallen per 06-06-2014]

Naam instelling

 

Postadres

 

Postcode

 

Plaats

 

Objectnummer instelling

 

Naam contactpersoon

 

Telefoonnummer

 

Telefaxnummer

 

E-mailadres

 

Bank- of gironummer

 

Nummer Kamer van Koophandel

 

Totaal aantal medewerkers in de huishoudelijke verzorging aan het eind van de periode waarvoor subsidie is verleend2 : .....

Verzoek tot vaststelling van de verleende subsidie op een bedrag van: € .....

Het vorenvermelde subsidiebedrag dient overeen te stemmen met het totaal van gedeclareerde bedragen zoals opgenomen in uw subsidiedeclaratie. De subsidie per medewerker bedraagt ten hoogste het bedrag dat voor die medewerker door de minister is verleend.

Corresponderen de medewerkers waarvoor subsidievaststelling wordt aangevraagd met die waarvoor door de minister subsidie is verleend? (aankruisen wat van toepassing is):

 • Ja

 • Nee Indien nee wordt aangekruist, dient dit door u hieronder te worden toegelicht

 
 
 

Bij de subsidievaststelling voor de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 dienen de navolgende verplichte bijlagen meegezonden te worden:

 • 1. Een individuele declaratie waarin per medewerker/individuele voormalige alfahulp de volgende zaken zijn opgenomen:

  • De kosten zoals bedoeld in artikel 3 en 10 van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010.

  • De subsidies of andere financiële bijdragen verstrekt door één of meer anderen bestuursorganen voor dezelfde activiteiten.

Voor het opstellen van een individuele declaratie per medewerker wordt hetzelfde format gehanteerd als bij de subsidieaanvraag. Het format uit bijlage 3 van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010.

Ondertekening

[Vervallen per 06-06-2014]

Het bestuur, dan wel een namens het bestuur gevolmachtigde, verklaart kennis te hebben genomen van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 op basis waarvan subsidievaststelling wordt aangevraagd en verklaart deze aanvraag tot subsidievaststelling juist en volledig te hebben ingevuld. (Indien de volmacht niet conform de Kamer van Koophandel is, voeg dan de volmacht bij.)

Functie

Naam en voorletters

Plaats

Datum

Handtekening

         
         
         

Bijlage 3

[Vervallen per 06-06-2014]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsformat t.b.v. subsidieaanvraag o.b.v. de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

Bijlage 245214.png

Bijlage 4

[Vervallen per 06-06-2014]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Model accountantsverklaring t.b.v. de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

Aan: Opdrachtgever

ACCOUNTANTSVERKLARING

Afgegeven ten behoeve van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Opdracht

[Vervallen per 06-06-2014]

Wij hebben de bijgevoegde subsidiedeclaratie van ..... (naam entiteit) te ..... (statutaire vestigingsplaats) over ..... (periode/jaar/project) gecontroleerd. De subsidiedeclaratie is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van het bestuur van de entiteit3 . Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de subsidiedeclaratie te verstrekken.

Werkzaamheden

[Vervallen per 06-06-2014]

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder het als bijlage 5 in de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 opgenomen Controleprotocol. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de subsidiedeclaratie geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van relevante gegevens.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende geschikt is voor ons oordeel.

Oordeel

[Vervallen per 06-06-2014]

Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie, aangevende het bedrag per saldo ..... aan subsidiabele kosten en inkomsten, in overeenstemming met de bepalingen van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 en met de nader gestelde subsidieverplichtingen.4

Plaats, datum

Naam accountantsorganisatie

Naam externe accountant en ondertekening met die naam

Bijlage 5

[Vervallen per 06-06-2014]

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Controleprotocol t.b.v. de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

De bij een aanvraag tot vaststelling van een projectsubsidie ingediende subsidiedeclaratie is voorzien van een accountantsverklaring wanneer de (som van de) verleende subsidie(s) minimaal € 125.000 bedraagt.

Bij de controle uit hoofde van een assurance-opdracht op basis waarvan de rapportage over de naleving van de subsidiebepalingen, bedoeld in artikel 17, tweede lid van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010, plaatsvindt, besteedt de accountant aan de naleving van de hierna genoemde artikelen van deze Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 de daarbij aangegeven aandacht. Indien de subsidievoorwaarden zijn nageleefd kan de rapportage beperkt blijven tot de positieve bevestiging zoals voorgeschreven in de accountantsverklaring.

Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

[Vervallen per 06-06-2014]

Artikel 3

Speciale aandacht

Artikel 6

Normale aandacht

Artikel 7

Normale aandacht

Artikel 10

Speciale aandacht

Artikel 11

Speciale aandacht

Artikel 12

Normale aandacht

Artikel 13

Normale aandacht

Artikel 15, lid 2

Speciale aandacht

Artikel 16

Normale aandacht

Onder normale aandacht wordt verstaan: controle met dezelfde diepgang, waaronder begrepen toleranties, die de accountant in acht neemt bij de controle van een jaarrekening. Onder speciale aandacht wordt verstaan: controle waarbij de accountant nadrukkelijk beziet of de desbetreffende subsidiebepalingen zijn nageleefd. In dit geval moet dus verder worden gegaan dan bij de controle die normaal op een jaarrekening wordt uitgeoefend. Onder procedurele aandacht wordt verstaan: controle waarbij erop wordt toegezien of procedures in het leven geroepen zijn om te waarborgen dat aan de desbetreffende voorschriften wordt voldaan, of het volgen van die procedures leidt tot naleving van die voorschriften en of die procedures in feite zijn gevolgd.

Aan de niet genoemde artikelen van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 behoeft bij de controle geen aandacht te worden besteed, met dien verstande dat teneinde de controle op de hierboven genoemde artikelen goed te kunnen verrichten kennisneming van de Kaderwet VWS en de niet genoemde artikelen van de Subsidieregeling werkgelegenheidsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 noodzakelijk is.

In de beschikking waarbij de projectsubsidie is verleend, kunnen afwijkende en aanvullende subsidiebepalingen zijn opgenomen. De accountant neemt van de inhoud van deze beschikking kennis en betrekt de naleving van de eventueel opgenomen nadere subsidiebepalingen in de controle. Hij geeft aan de beoordeling van de naleving van de nadere subsidiebepalingen speciale aandacht. De accountant is verantwoordelijk voor een op de situatie toegeschreven werkprogramma. Het is niet de bedoeling dat de accountant op grond van dit protocol een doelmatigheidsonderzoek verricht. Bij zijn oordeelsvorming laat de accountant zich leiden door binnen het maatschappelijk verkeer algemeen aanvaardbare uitgangspunten met betrekking tot het financieel beheer, met andere woorden hij beoordeelt of de instelling zich als ‘een goed huisvader’ over de toegewezen gelden heeft ontfermd. De accountant stelt zijn verklaring op in overeenstemming met het in bijlage 4 opgenomen model. In de verklaring noemt de accountant de beschikking(en) waarbij de subsidie is verleend. Als in de subsidiedeclaratie al melding wordt gemaakt van deze beschikkingen, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke. Voor zover de instelling subsidiebepalingen niet heeft nageleefd maakt de accountant daarvan melding in zijn verklaring. Als de leiding van de instelling in de subsidiedeclaratie al melding maakt van de subsidiebepalingen die niet zijn nageleefd, mag de accountant daarnaar verwijzen met behulp van paragraaf-, paginanummers of dergelijke.

 1. De periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd start op de datum van inwerkingtreding van de eerste arbeidsovereenkomst van de voormalig alfahulp die u het eerste in dienst heeft genomen en waar u subsidie voor aanvraagt.

  ^ [1]
 2. De periode waarvoor subsidie is verleend, staat vermeld op uw subsidiebeschikking. De periode waarvoor subsidie is verleend start op de datum van inwerkingtreding van de eerste arbeidsovereenkomst van de voormalig alfahulp die u het eerste in dienst heeft genomen en waar subsidie voor is verleend. De einddatum van de subsidieperiode is gelijk aan de datum twaalf maanden na de startdatum van de arbeidsovereenkomst van de voormalig alfahulpen die u als laatst in dienst heeft genomen en waarvoor subsidie is verleend.

  ^ [2]
 3. Afhankelijk van de aard van de entiteit te vervangen door een meer passende aanduiding zoals ‘het bestuur van de vennootschap’ (B.V./N.V.), ‘vereniging’, ‘stichting’ enz.

  ^ [3]
 4. Voor zover er nadere voorwaarden zijn gesteld, bijvoorbeeld bij de subsidieverlening.

  ^ [4]
Terug naar begin van de pagina