Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 24-09-2010 t/m 30-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 augustus 2009, nr. PO/B&S/144859, houdende regels inzake het verlenen van een specifieke uitkering ten behoeve van de aanpassing van bestaande huisvesting van een school in het primair onderwijs ter verbetering van het binnenmilieu en het treffen van energiebeperkende maatregelen (Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële-verhoudingswet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • b. project: activiteit in de vorm van een aanpassing van bestaande huisvesting van een school in het primair onderwijs waardoor het binnenklimaat wordt verbetert en het energieverbruik wordt beperkt.

 • c. school: basisschool, speciale school voor basisonderwijs, school voor speciaal onderwijs, school voor voortgezet speciaal onderwijs of instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in artikel 8, eerste lid tweede volzin, van de Wet op de Expertisecentra.

 • d. bestaande huisvesting: reeds gebouwd en in gebruik genomen schoolgebouw.

 • e. CFI: de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

 • f. specifieke uitkering: bijdrage uit ’s Rijks kas aan provincies en gemeenten, als bedoeld in artikel 15a, Financiële-verhoudingswet.

 • g. Energie- en Binnenmilieu Advies: instrumentarium, ontwikkeld door AgentschapNL, ter vaststelling van de verbetering van de energiezuinigheid en de luchtkwaliteit.

Artikel 2. Doel en Reikwijdte regeling

[Vervallen per 31-12-2013]

De minister kan aan gemeenten eenmalig een specifieke uitkering verstrekken voor een project.

Hoofdstuk 2. Aanvraag en omvang van specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 3. Plafond en omvang specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Voor het verstrekken van een specifieke uitkering is op grond van deze regeling een bedrag van € 103,577 miljoen beschikbaar.

 • 2 Het bedrag van € 103,577 miljoen, bedoeld in het eerste lid, is zodanig verdeeld over de gemeenten dat per gemeente een maximumbedrag is vastgesteld, naar rato van het aantal inwoners van 0–20 jaar (peildatum 1 januari 2008).

 • 3 Voor het bedrag, bedoeld in het tweede lid, opgehoogd met het cofinancieringspercentage van 40% over de totale projectkosten, kan de desbetreffende gemeente een aanvraag voor een specifieke uitkering indienen.

 • 4 Het bedrag per inwoner van 0–20 jaar is vastgesteld op € 23,66.

 • 5 In afwijking van het vierde lid is het bedrag per inwoner van 0–20 jaar voor de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht vastgesteld op € 32,47 per inwoner van 0–20 jaar.

 • 6 De maximumbedragen, bedoeld in het tweede lid, alsmede de berekening van die bedragen, zijn opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • 7 In eerste instantie wordt, als is voldaan aan de in de regeling genoemde voorwaarden, tot maximaal 100% van het bedrag van het in kolom 4 van de bijlage I opgenomen bedrag uitgekeerd.

 • 8 Gemeenten mogen aanvragen indienen tot 125% van het maximumbedrag opgenomen in kolom 4 van bijlage I bij deze regeling. Als uiterlijk 1 mei 2010 blijkt dat het bedrag, bedoeld in het eerste lid, niet is uitgeput, kan de minister het resterende bedrag herverdelen over de gemeenten, zodanig dat tot maximaal 125% van het maximumbedrag wordt uitgekeerd.

 • 9 Indien na de in het achtste lid omschreven herverdeling het bedrag nog niet is uitgeput, kan de minister het resterende bedrag inzetten in andere onderwijssectoren.

Artikel 4. Projectkosten

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 De specifieke uitkering per gemeente bedraagt 60% van de projectkosten, met dien verstande dat maximaal het bedrag wordt verleend opgenomen in bijlage I, vierde kolom, bij deze regeling.

 • 2 In bijlage II van deze regeling, zijn de kosten opgenomen, per vierkante meter glas of dak of per radiator of per groepslokaal, speellokaal en/of vaklokaal, die maximaal voor vergoeding op grond van deze regeling in aanmerking komen.

 • 3 Aan gemeenten wordt voor het Energie en Binnenmilieu Advies als bedoeld in artikel 5, derde lid, een bedrag van maximaal € 1000 per brinnummer verstrekt.

Artikel 5. Aanvraag specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 De aanvraag specifieke uitkering wordt op een volledig ingevuld en door het college van burgemeester en wethouders ondertekend formulier met het kenmerk CFI-69004., ingediend bij CFI, ter attentie van OND/ODB postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Dit formulier is te downloaden via www.cfi.nl.

 • 2 Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 • 3 Projectvoorstellen worden ingediend uiterlijk 31 december 2009. Uit de poststempel moet blijken dat de aanvraag uiterlijk 31 december 2009 is gepost. Aanvragen met een poststempel van 1 januari 2010 of later worden afgewezen.

 • 4 Uit de aanvraag blijkt:

  • a. welke verbetermaatregelen worden getroffen en welk bedrag wordt geraamd om deze verbetermaatregelen uit te voeren;

  • b. wat de totale projectkosten zijn;

  • c. dat de gemeente verklaart met de bevoegde gezagsorganen van de scholen in de gemeente overleg te hebben gevoerd over de aard van en de hoeveelheid projecten;

  • d. dat de gemeente verklaart dat er per school een Energie en Binnenmilieu Advies is uitgebracht door een onafhankelijk deskundige, die in dienst is van een gecertificeerd bedrijf voor energieprestatieadvies (EPA-U certificering) op het werkterrein van maatwerkadvies utiliteitsgebouwen. Dat advies stelt vast, het aantal vierkante meters glas of dak en het aantal radiatoren per groepslokaal, speellokaal en/of vaklokaal dat voor de uitvoering van de verbetermaatregelen wordt aangepakt, dat de te realiseren verbetermaatregelen door het desbetreffende gecertificeerd bedrijf kwalitatief zijn beoordeeld en dat is vastgesteld dat door de realisering van de verbetermaatregelen een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het binnenmilieu en beperking van het energieverbruik.

  • e. dat de gemeente aan de hand van de in de bijlage II opgenomen kengetallen heeft vastgesteld dat de kosten van de projecten reëel zijn;

  • f. dat de gemeente verklaart dat de door OCW toe te kennen specifieke uitkering daadwerkelijk wordt ingezet ten behoeve van de aangevraagde projecten;

  • g. de wijze van cofinanciering.

 • 5 De aanvraag van de gemeente kan op meerdere schoolgebouwen betrekking hebben.

 • 6 De aanvraag wordt ondertekend door het college van burgemeester en wethouders en mede ondertekend door (vertegenwoordigers van) de bevoegde gezagsorganen van de scholen ten behoeve waarvan de gemeente de aanvraag indient.

 • 7 Als een gemeente een aanvraag voor een specifieke uitkering wil indienen ten behoeve van verbetermaatregelen die niet zijn opgenomen in bijlage II bij deze regeling, kan dat voor maximaal 10% van de totale projectkosten.

 • 8 Geen specifieke uitkering wordt verstrekt voor de vervanging van een verwarmingsketel die na 1 mei 2000 is vernieuwd.

 • 9 Geen specifieke uitkering wordt verstrekt voor projecten waarvoor reeds voor 1 mei 2009 een contract is aangegaan met een aannemer.

 • 10 Geen specifieke uitkering wordt verstrekt voor de verbetermaatregelen voor een school of een deel daarvan, waarvan de opleveringsdatum na 31 december 2003 is gelegen.

Hoofdstuk 3. Beslissing specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 6. Beslissing over verstrekking specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

Beslissingen over de aanvragen worden uiterlijk 1 mei 2010 aan de gemeenten bekendgemaakt.

Hoofdstuk 4. Overige verplichtingen ontvanger specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 7. Verstrekken gegevens

[Vervallen per 31-12-2013]

Het college van burgemeester en wethouders verstrekt aan onze minister desgevraagd per school het Energie en Binnenmilieu Advies, bedoeld in artikel 5, vierde lid, onder d en een specificatie van de scholen ten behoeve waarvan de aanvraag voor een specifieke uitkering is aangevraagd, inclusief de bij de desbetreffende scholen horende verbetermaatregelen.

Artikel 8. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 2 Uiterlijk 5 maanden na ontvangst van de verantwoording wordt de specifieke uitkering definitief vastgesteld.

 • 3 De specifieke uitkering wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt.

Artikel 9. Verstrekken inlichtingen

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 2 Het project is uiterlijk 4 september 2011 afgerond.

Hoofdstuk 5. Betaling en intrekken, wijzigen, terugvorderen

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 10. Betaling

[Vervallen per 31-12-2013]

De betaling van de specifieke uitkering aan de gemeente geschiedt in één keer binnen 4 weken na bekendmaking van de beslissing aan de gemeente.

Artikel 11. Intrekken, wijzigen en terugvorderen specifieke uitkering

[Vervallen per 31-12-2013]

De artikelen 4:48, 4: 49, 4:50 en 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op deze regeling.

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 12. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze regeling, met bijlagen, treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2013.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs 2009.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage I. bij artikel 3 en 4

[Vervallen per 31-12-2013]

Bevolking; burgerlijke staat, geslacht, leeftijd en regio, 1 januari 2008

code

Regio’s

id_gem

0–20

Bedrag_020

344

Utrecht (gemeente)

G4

64592

2.097.302

363

Amsterdam

G4

155414

5.046.293

518

’s-Gravenhage (gemeente)

G4

109950

3.570.077

599

Rotterdam

G4

132075

4.288.475

       

82297351

code

Regio’s

id_gem

0–20

Bedrag_020

14

Groningen (gemeente)

G27

35818

847454

80

Leeuwarden

G27

20638

488295

114

Emmen

G27

25184

595853

141

Almelo

G27

17943

424531

150

Deventer

G27

23610

558613

153

Enschede

G27

35687

844354

164

Hengelo (O.)

G27

19652

464966

193

Zwolle

G27

28574

676061

202

Arnhem

G27

31226

738807

268

Nijmegen

G27

33580

794503

307

Amersfoort

G27

37652

890846

361

Alkmaar

G27

21267

503177

392

Haarlem

G27

32057

758469

479

Zaanstad

G27

34106

806948

505

Dordrecht

G27

28152

666076

546

Leiden

G27

24594

581894

606

Schiedam

G27

17199

406928

758

Breda

G27

39524

935138

772

Eindhoven

G27

43849

1037467

794

Helmond

G27

21813

516096

796

’s-Hertogenbosch

G27

30935

731922

855

Tilburg

G27

46084

1090347

917

Heerlen

G27

17720

419255

935

Maastricht

G27

22786

539117

983

Venlo

G27

20582

486970

995

Lelystad

G27

19048

450676

1883

Sittard-Geleen

G27

20388

482380

3

Appingedam

Overig

2604

61611

5

Bedum

Overig

2745

64947

7

Bellingwedde

Overig

1960

46374

9

Ten Boer

Overig

2059

48716

10

Delfzijl

Overig

6121

144823

15

Grootegast

Overig

3433

81225

17

Haren

Overig

4503

106541

18

Hoogezand-Sappemeer

Overig

7906

187056

22

Leek

Overig

4901

115958

24

Loppersum

Overig

2655

62817

25

Marum

Overig

2733

64663

34

Almere

Overig

54111

1280266

37

Stadskanaal

Overig

7717

182584

39

Scheemda

Overig

3402

80491

40

Slochteren

Overig

3879

91777

47

Veendam

Overig

6333

149839

48

Vlagtwedde

Overig

3558

84182

50

Zeewolde

Overig

6640

157102

51

Skarsterlân

Overig

7087

167678

52

Winschoten

Overig

3728

88204

53

Winsum

Overig

3700

87542

55

Boarnsterhim

Overig

4920

116407

56

Zuidhorn

Overig

5218

123458

58

Dongeradeel

Overig

6357

150407

59

Achtkarspelen

Overig

7255

171653

60

Ameland

Overig

814

19259

63

het Bildt

Overig

2848

67384

64

Bolsward

Overig

2399

56760

70

Franekeradeel

Overig

5080

120193

72

Harlingen

Overig

3706

87684

74

Heerenveen

Overig

10263

242823

79

Kollumerland en Nieuwkruisland

Overig

3394

80302

81

Leeuwarderadeel

Overig

2778

65727

82

Lemsterland

Overig

3383

80042

83

Menaldumadeel

Overig

3606

85318

85

Ooststellingwerf

Overig

6332

149815

86

Opsterland

Overig

7689

181922

88

Schiermonnikoog

Overig

183

4330

90

Smallingerland

Overig

13630

322486

91

Sneek

Overig

8253

195266

93

Terschelling

Overig

971

22974

96

Vlieland

Overig

263

6223

98

Weststellingwerf

Overig

5952

140824

104

Nijefurd

Overig

2657

62865

106

Assen

Overig

16690

394885

109

Coevorden

Overig

8395

198626

118

Hoogeveen

Overig

13232

313069

119

Meppel

Overig

7708

182371

140

Littenseradiel

Overig

3040

71926

147

Borne

Overig

5352

126628

148

Dalfsen

Overig

7179

169855

158

Haaksbergen

Overig

5971

141274

160

Hardenberg

Overig

15876

375626

163

Hellendoorn

Overig

8980

212467

166

Kampen

Overig

13755

325443

168

Losser

Overig

5345

126463

171

Noordoostpolder

Overig

12827

303487

173

Oldenzaal

Overig

7763

183673

175

Ommen

Overig

4240

100318

177

Raalte

Overig

9609

227349

180

Staphorst

Overig

5393

127598

183

Tubbergen

Overig

6088

144042

184

Urk

Overig

7321

173215

189

Wierden

Overig

6156

145651

196

Rijnwaarden

Overig

2614

61847

197

Aalten

Overig

6833

161669

200

Apeldoorn

Overig

36879

872557

203

Barneveld

Overig

15885

375839

209

Beuningen

Overig

6686

158191

213

Brummen

Overig

5135

121494

214

Buren

Overig

6563

155281

216

Culemborg

Overig

7496

177355

221

Doesburg

Overig

2803

66319

222

Doetinchem

Overig

13602

321823

225

Druten

Overig

4722

111723

226

Duiven

Overig

7222

170873

228

Ede

Overig

29214

691203

230

Elburg

Overig

6046

143048

232

Epe

Overig

7592

179627

233

Ermelo

Overig

6529

154476

236

Geldermalsen

Overig

7149

169145

241

Groesbeek

Overig

4315

102093

243

Harderwijk

Overig

11001

260284

244

Hattem

Overig

3013

71288

246

Heerde

Overig

4411

104364

252

Heumen

Overig

4378

103583

262

Lochem

Overig

7614

180147

263

Maasdriel

Overig

5942

140588

265

Millingen aan de Rijn

Overig

1468

34733

267

Nijkerk

Overig

10449

247223

269

Oldebroek

Overig

6227

147331

273

Putten

Overig

6291

148845

274

Renkum

Overig

7021

166117

275

Rheden

Overig

9285

219683

277

Rozendaal

Overig

368

8707

279

Scherpenzeel

Overig

2560

60570

281

Tiel

Overig

10850

256711

282

Ubbergen

Overig

2070

48976

285

Voorst

Overig

5628

133158

289

Wageningen

Overig

7387

174776

293

Westervoort

Overig

4032

95397

294

Winterswijk

Overig

7060

167040

296

Wijchen

Overig

10211

241592

297

Zaltbommel

Overig

7420

175557

299

Zevenaar

Overig

7181

169902

301

Zutphen

Overig

11578

273935

302

Nunspeet

Overig

7366

174280

303

Dronten

Overig

10688

252878

304

Neerijnen

Overig

3260

77132

305

Abcoude

Overig

2449

57943

308

Baarn

Overig

5553

131384

310

De Bilt

Overig

10275

243107

311

Breukelen

Overig

3776

89340

312

Bunnik

Overig

3658

86548

313

Bunschoten

Overig

5665

134034

317

Eemnes

Overig

2492

58961

321

Houten

Overig

14025

331832

327

Leusden

Overig

7288

172434

329

Loenen

Overig

2065

48858

331

Lopik

Overig

4092

96817

333

Maarssen

Overig

9524

225338

335

Montfoort

Overig

3811

90168

339

Renswoude

Overig

1364

32272

340

Rhenen

Overig

4835

114396

342

Soest

Overig

11124

263194

345

Veenendaal

Overig

17000

402220

351

Woudenberg

Overig

3276

77510

352

Wijk bij Duurstede

Overig

6357

150407

353

IJsselstein

Overig

9503

224841

355

Zeist

Overig

14529

343756

356

Nieuwegein

Overig

13898

328827

358

Aalsmeer

Overig

6520

154263

362

Amstelveen

Overig

17415

412039

364

Andijk

Overig

1647

38968

365

Graft-De Rijp

Overig

1691

40009

366

Anna Paulowna

Overig

3764

89056

370

Beemster

Overig

2092

49497

373

Bergen (NH.)

Overig

6731

159255

375

Beverwijk

Overig

8579

202979

376

Blaricum

Overig

2035

48148

377

Bloemendaal

Overig

5477

129586

381

Bussum

Overig

7767

183767

383

Castricum

Overig

8653

204730

384

Diemen

Overig

5668

134105

385

Edam-Volendam

Overig

7394

174942

388

Enkhuizen

Overig

4231

100105

393

Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Overig

1403

33195

394

Haarlemmermeer

Overig

37413

885192

395

Harenkarspel

Overig

4297

101667

396

Heemskerk

Overig

9349

221197

397

Heemstede

Overig

6079

143829

398

Heerhugowaard

Overig

13347

315790

399

Heiloo

Overig

5251

124239

400

Den Helder

Overig

13062

309047

402

Hilversum

Overig

18691

442229

405

Hoorn

Overig

17135

405414

406

Huizen

Overig

10521

248927

412

Niedorp

Overig

3190

75475

415

Landsmeer

Overig

2417

57186

416

Langedijk

Overig

7104

168081

417

Laren (NH.)

Overig

2353

55672

420

Medemblik

Overig

6881

162804

424

Muiden

Overig

1695

40104

425

Naarden

Overig

4661

110279

431

Oostzaan

Overig

2330

55128

432

Opmeer

Overig

3092

73157

437

Ouder-Amstel

Overig

3217

76114

439

Purmerend

Overig

19128

452568

441

Schagen

Overig

4358

103110

448

Texel

Overig

3232

76469

450

Uitgeest

Overig

3306

78220

451

Uithoorn

Overig

6999

165596

453

Velsen

Overig

16716

395501

457

Weesp

Overig

3803

89979

458

Schermer

Overig

1414

33455

459

Wervershoof

Overig

2391

56571

462

Wieringen

Overig

1972

46658

463

Wieringermeer

Overig

3197

75641

473

Zandvoort

Overig

3220

76185

476

Zijpe

Overig

2826

66863

478

Zeevang

Overig

1660

39276

482

Alblasserdam

Overig

5044

119341

484

Alphen aan den Rijn

Overig

17941

424484

489

Barendrecht

Overig

12484

295371

491

Bergambacht

Overig

2570

60806

497

Bodegraven

Overig

5410

128001

498

Drechterland

Overig

4887

115626

499

Boskoop

Overig

4110

97243

501

Brielle

Overig

3664

86690

502

Capelle aan den IJssel

Overig

15473

366091

503

Delft

Overig

19486

461039

504

Dirksland

Overig

2236

52904

511

Goedereede

Overig

2902

68661

512

Gorinchem

Overig

8289

196118

513

Gouda

Overig

18172

429950

523

Hardinxveld-Giessendam

Overig

5000

118300

530

Hellevoetsluis

Overig

9470

224060

531

Hendrik-Ido-Ambacht

Overig

7064

167134

532

Stede Broec

Overig

5577

131952

534

Hillegom

Overig

4754

112480

537

Katwijk

Overig

16786

397157

542

Krimpen aan den IJssel

Overig

7211

170612

545

Leerdam

Overig

5301

125422

547

Leiderdorp

Overig

6667

157741

553

Lisse

Overig

5374

127149

556

Maassluis

Overig

7188

170068

559

Middelharnis

Overig

4347

102850

563

Moordrecht

Overig

2300

54418

567

Nieuwerkerk aan den IJssel

Overig

5881

139144

568

Bernisse

Overig

2912

68898

569

Nieuwkoop

Overig

6940

164200

571

Nieuw-Lekkerland

Overig

3103

73417

575

Noordwijk

Overig

5428

128426

576

Noordwijkerhout

Overig

3738

88441

579

Oegstgeest

Overig

5798

137181

580

Oostflakkee

Overig

2402

56831

584

Oud-Beijerland

Overig

6212

146976

585

Binnenmaas

Overig

6628

156818

588

Korendijk

Overig

2796

66153

589

Oudewater

Overig

2631

62249

590

Papendrecht

Overig

7692

181993

595

Reeuwijk

Overig

3379

79947

597

Ridderkerk

Overig

9397

222333

600

Rozenburg

Overig

2824

66816

603

Rijswijk (ZH.)

Overig

8398

198697

608

Schoonhoven

Overig

3030

71690

610

Sliedrecht

Overig

5900

139594

611

Cromstrijen

Overig

3000

70980

612

Spijkenisse

Overig

17206

407094

613

Albrandswaard

Overig

5690

134625

614

Westvoorne

Overig

3152

74576

617

Strijen

Overig

2188

51768

620

Vianen

Overig

5012

118584

622

Vlaardingen

Overig

15418

364790

623

Vlist

Overig

2612

61800

626

Voorschoten

Overig

5650

133679

627

Waddinxveen

Overig

6591

155943

629

Wassenaar

Overig

6339

149981

632

Woerden

Overig

12970

306870

637

Zoetermeer

Overig

30062

711267

638

Zoeterwoude

Overig

2149

50845

642

Zwijndrecht

Overig

10127

239605

643

Nederlek

Overig

3513

83118

644

Ouderkerk

Overig

2200

52052

653

Gaasterlân-Sleat

Overig

2567

60735

654

Borsele

Overig

5989

141700

664

Goes

Overig

8347

197490

668

West Maas en Waal

Overig

4462

105571

677

Hulst

Overig

6077

143782

678

Kapelle

Overig

3275

77487

683

Wymbritseradiel

Overig

4469

105737

687

Middelburg (Z.)

Overig

11391

269511

689

Giessenlanden

Overig

3857

91257

693

Graafstroom

Overig

3116

73725

694

Liesveld

Overig

2847

67360

703

Reimerswaal

Overig

6178

146171

707

Zederik

Overig

3726

88157

710

Wûnseradiel

Overig

3140

74292

715

Terneuzen

Overig

12297

290947

716

Tholen

Overig

7018

166046

717

Veere

Overig

5330

126108

718

Vlissingen

Overig

9533

225551

733

Lingewaal

Overig

2865

67786

736

De Ronde Venen

Overig

8904

210669

737

Tytsjerksteradiel

Overig

7993

189114

738

Aalburg

Overig

3590

84939

743

Asten

Overig

4205

99490

744

Baarle-Nassau

Overig

1311

31018

748

Bergen op Zoom

Overig

15018

355326

753

Best

Overig

7719

182632

755

Boekel

Overig

2737

64757

756

Boxmeer

Overig

7274

172103

757

Boxtel

Overig

7483

177048

762

Deurne

Overig

7835

185376

765

Pekela

Overig

3046

72068

766

Dongen

Overig

6205

146810

770

Eersel

Overig

4457

105453

777

Etten-Leur

Overig

9726

230117

779

Geertruidenberg

Overig

4725

111794

784

Gilze en Rijen

Overig

6278

148537

785

Goirle

Overig

5236

123884

786

Grave

Overig

3126

73961

788

Haaren

Overig

3556

84135

797

Heusden

Overig

10914

258225

798

Hilvarenbeek

Overig

3966

93836

808

Lith

Overig

1799

42564

809

Loon op Zand

Overig

5541

131100

815

Mill en Sint Hubert

Overig

2752

65112

820

Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Overig

5622

133017

823

Oirschot

Overig

4581

108386

824

Oisterwijk

Overig

6360

150478

826

Oosterhout

Overig

12738

301381

828

Oss

Overig

18598

440029

840

Rucphen

Overig

4672

110540

844

Schijndel

Overig

5605

132614

845

Sint-Michielsgestel

Overig

7157

169335

846

Sint-Oedenrode

Overig

4381

103654

847

Someren

Overig

4727

111841

848

Son en Breugel

Overig

3949

93433

851

Steenbergen

Overig

5314

125729

852

Waterland

Overig

4040

95586

856

Uden

Overig

9957

235583

858

Valkenswaard

Overig

6761

159965

860

Veghel

Overig

9470

224060

861

Veldhoven

Overig

10161

240409

865

Vught

Overig

6354

150336

866

Waalre

Overig

4217

99774

867

Waalwijk

Overig

10542

249424

870

Werkendam

Overig

6934

164058

873

Woensdrecht

Overig

4746

112290

874

Woudrichem

Overig

3738

88441

879

Zundert

Overig

4761

112645

880

Wormerland

Overig

3962

93741

881

Onderbanken

Overig

1832

43345

882

Landgraaf

Overig

7906

187056

885

Arcen en Velden

Overig

2060

48740

888

Beek (L.)

Overig

3719

87992

889

Beesel

Overig

3251

76919

893

Bergen (L.)

Overig

3218

76138

899

Brunssum

Overig

6085

143971

905

Eijsden

Overig

2821

66745

907

Gennep

Overig

3813

90216

918

Helden

Overig

4918

116360

928

Kerkrade

Overig

8799

208184

929

Kessel

Overig

1044

24701

934

Maasbree

Overig

3289

77818

936

Margraten

Overig

3226

76327

938

Meerssen

Overig

4369

103371

941

Meijel

Overig

1418

33550

944

Mook en Middelaar

Overig

1993

47154

946

Nederweert

Overig

4007

94806

951

Nuth

Overig

3278

77557

957

Roermond

Overig

11993

283754

962

Schinnen

Overig

2944

69655

964

Sevenum

Overig

1945

46019

965

Simpelveld

Overig

2314

54749

971

Stein (L.)

Overig

5431

128497

981

Vaals

Overig

1822

43109

984

Venray

Overig

9752

230732

986

Voerendaal

Overig

2686

63551

988

Weert

Overig

10905

258012

993

Meerlo-Wanssum

Overig

1934

45758

994

Valkenburg aan de Geul

Overig

3300

78078

1507

Horst aan de Maas

Overig

7438

175983

1509

Oude IJsselstreek

Overig

9624

227704

1525

Teylingen

Overig

9571

226450

1581

Utrechtse Heuvelrug

Overig

12040

284866

1586

Oost Gelre

Overig

7722

182703

1598

Koggenland

Overig

5819

137678

1621

Lansingerland

Overig

14263

337463

1640

Leudal

Overig

8864

209722

1641

Maasgouw

Overig

5189

122772

1651

Eemsmond

Overig

4140

97952

1652

Gemert-Bakel

Overig

7018

166046

1655

Halderberge

Overig

6753

159776

1658

Heeze-Leende

Overig

3633

85957

1659

Laarbeek

Overig

5414

128095

1661

Reiderland

Overig

1465

34662

1663

De Marne

Overig

2458

58156

1666

Zevenhuizen-Moerkapelle

Overig

2812

66532

1667

Reusel-De Mierden

Overig

2999

70956

1669

Roerdalen

Overig

4399

104080

1671

Maasdonk

Overig

3061

72423

1672

Rijnwoude

Overig

4775

112977

1674

Roosendaal

Overig

18100

428246

1676

Schouwen-Duiveland

Overig

7528

178112

1680

Aa en Hunze

Overig

5953

140848

1681

Borger-Odoorn

Overig

6136

145178

1684

Cuijk

Overig

6044

143001

1685

Landerd

Overig

3813

90216

1690

De Wolden

Overig

5904

139689

1695

Noord-Beveland

Overig

1500

35490

1696

Wijdemeren

Overig

5593

132330

1699

Noordenveld

Overig

7383

174682

1700

Twenterand

Overig

8988

212656

1701

Westerveld

Overig

4270

101028

1702

Sint Anthonis

Overig

3155

74647

1705

Lingewaard

Overig

11340

268304

1706

Cranendonck

Overig

4596

108741

1708

Steenwijkerland

Overig

10864

257042

1709

Moerdijk

Overig

8640

204422

1711

Echt-Susteren

Overig

6641

157126

1714

Sluis

Overig

4771

112882

1719

Drimmelen

Overig

6326

149673

1721

Bernheze

Overig

7856

185873

1722

Ferwerderadiel

Overig

2299

54394

1723

Alphen-Chaam

Overig

2313

54726

1724

Bergeijk

Overig

4588

108552

1728

Bladel

Overig

4776

113000

1729

Gulpen-Wittem

Overig

3014

71311

1730

Tynaarlo

Overig

7716

182561

1731

Midden-Drenthe

Overig

8209

194225

1734

Overbetuwe

Overig

11976

283352

1735

Hof van Twente

Overig

8503

201181

1740

Neder-Betuwe

Overig

6966

164816

1742

Rijssen-Holten

Overig

10649

251955

1771

Geldrop-Mierlo

Overig

8988

212656

1773

Olst-Wijhe

Overig

4492

106281

1774

Dinkelland

Overig

7216

170731

1783

Westland

Overig

26176

619324

1842

Midden-Delfland

Overig

4947

117046

1859

Berkelland

Overig

11061

261703

1876

Bronckhorst

Overig

9071

214620

1884

Kaag en Braassem

Overig

6432

152181

1891

Dantumadiel

Overig

5002

118347

1896

Zwartewaterland

Overig

6849

162047

1916

Leidschendam-Voorburg

Overig

15423

364908

1926

Pijnacker-Nootdorp

Overig

13209

312525

1955

Montferland

Overig

8379

198247

1987

Menterwolde

Overig

2956

69939

Bijlage II. bij artikel 4 en 5

[Vervallen per 31-12-2013]

Categorie

Verbetermaatregel

Bedrag per eenheid

Eenheid

Opmerking

a. Isolatie en CV-installatie

Vervangen van enkel glas door HR glas

€ 130,00

m2 glas

1)

Isoleren van plat/hellend dak:

     
 

Isoleren van plat dak

€ 20,00

m2 plat dak

1) 4)

 

Isoleren van hellend dak

€ 45,00

m2 hellend dak

1) 4)

 

Vervangen van een conventionele CV-ketel door HR-CV-ketel

     
 

0–200 kW

€ 100,00

kW

1) 2)

 

200–500 kW

€ 80,00

kW

1) 2)

 

> 500 kW

€ 65,00

kW

1) 2)

 

Plaatsen van thermostatische radiatorkranen

€ 50,00

radiator

1)

         

b. Luchtbehandeling

Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW

€ 7500,00

lokaal

1) 3)

 

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

€ 200,00

lokaal

1) 3)

         

c. Zonwering en verlichting

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

€ 130,00

M1 zonwering

1)

 

Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen

€ 150,00

TL-armatuur

1) 5)

 

Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling

€ 40,00

TL-armatuur

1) 5)

Toelichting algemeen:

De maatregelen in de categorie a en c kunnen in alle ruimten van een school worden toegepast; de maatregelen in categorie b vinden alleen toepassing in groeps- en/of speellokalen.

Opmerkingen:

 • 1) De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 • 2) kW: Het benodigde vermogen van de te plaatsen CV-ketel uitgedrukt in kW. Uitgangspunt daarbij is het vermogen van de bestaande ketel waarbij rekening is gehouden met eventuele energiebesparende maatregelen die zijn en/of worden getroffen. Het vermogen kan maximaal het vermogen van de bestaande ketel zijn.

 • 3) Voor het primair onderwijs wordt onder een lokaal verstaan: een groepslokaal en/of een speellokaal.

 • 4) m2 dak: de dakoppervlakte (plat/hellend) waar de isolatie wordt verbeterd.

 • 5) TL-armatuur: Het aantal te vervangen TL-armaturen.

Eisen en voorwaarden per maatregel

[Vervallen per 31-12-2013]

Vervangen van enkel glas door HR glas

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande onderwijsgebouwen door meervoudig glas met een warmtewerende coating of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,2 W/m2K gemeten conform NEN-EN 673.

Isoleren van plat/hellend dak

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de verbetering van de isolatie van bestaande daken door isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen toeneemt met ten minste 1,5 m2K/W ten opzichte van de oude situatie.

Vervangen van conventionele CV-ketel door HR CV-ketel

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de vervanging van de bestaande verwarmingsketel die ouder is dan 10 jaar en waarvan het opwekkingsrendement op basis van onderwaarde lager is dan 85% (gemeten volgens NEN-EN 677).

De te plaatsen nieuwe ketel dient van het type HR107 te zijn en de radiatorgroepen (voor zover aanwezig) dienen voorzien te zijn van weersafhankelijke regeling en frequentiegeregelde pompen.

Plaatsen van thermostatische radiatorkranen

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor radiatoren die nog niet voorzien zijn van thermostatische kranen.

Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met warmteterugwinning (WTW)

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de plaatsing van een ventilatiesysteem met WTW:

na het aanbrengen van het systeem dient de luchtkwaliteit in de lokalen maximaal 1000 ppm te zijn in 95% van de gebruikstijd;

de ventilatiecapaciteit van het te plaatsen systeem dient minimaal 750 m3 per uur te zijn voor een lokaal/ruimte geschikt voor circa 30 personen;

het rendement van de warmteterugwinning dient minimaal 60% te zijn,

het geluidsniveau in de lokalen t.g.v. de installatie is maximaal 35 dB(A);

de warmterugwinning moet in de perioden buiten het stookseizoen automatisch uitgezet kunnen worden.

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

[Vervallen per 31-12-2013]

Geen specifieke eisen en/of voorwaarden.

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

[Vervallen per 31-12-2013]

Uitsluitend bestemd voor plaatsing van buitenzonwering op zonbelaste gevels waar nog geen functionerende buitenzonwering aanwezig is.

Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegeloptiekarmaturen

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor vervanging van bestaande binnenverlichting door spiegeloptiekarmaturen in combinatie met hoogfrequent (HF) elektronisch voorschakelapparaat en fluorescentielampen.

Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor het verminderen van het energiegebruik van verlichting door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen/dimmen, afhankelijk van de daglichtintensiteit.

Nadere toelichting per maatregel

[Vervallen per 31-12-2013]

Vervangen van enkel glas door HR glas

[Vervallen per 31-12-2013]

De vergoeding betreft alleen het vervangen van het glas. Vervangen van het glas zonder de kozijnen te vervangen kan in de meeste gevallen slechts bij houten kozijnen. In de overige gevallen dienen ook de kozijnen vervangen te worden.

Isoleren van plat/hellend dak

[Vervallen per 31-12-2013]

De omschrijving betreft alleen verbetering van de isolatie in bestaande onderwijsgebouwen. De constructie van het bestaande dak moet blijven bestaan.De omschrijving betreft de verbetering van de R-waarde van alle materiaallagen. Koudebruggen en overgangsweerstanden hebben geen invloed op bovenstaande R-waarden. De warmteweerstand moet op 2 decimalen nauwkeurig berekend worden. De vergoeding heeft alleen betrekking op het aanbrengen van isolatie, dus exclusief bijv. dakbedekking.

Vervangen van conventionele CV-ketel door HR CV-ketel

[Vervallen per 31-12-2013]

Het bedrag is gebaseerd op een ketel excl. verdeler, leidingen naar groepen en driewegkleppen. Een HR107 ketel is een HR CV-ketel met een opwekkingsrendement van 107% op basis van onderwaarde, gemeten volgens NEN-EN 677.

Plaatsen van een een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW

[Vervallen per 31-12-2013]

ppm (Parts Per Million) is de eenheid waarin de CO2- concentratie wordt uitgedrukt. De eis van 1000 ppm komt overeen met ambitieniveau B van het programma van eisen Frisse Scholen van SenterNovem.

De effectiviteit van het ventilatiesysteem wordt enerzijds bepaald door het concept van het systeem en anderzijds door de ventilatiecapaciteit. Aan de ventilatiecapaceit is een minimale eis gesteld en wat betreft het concept worden in de ISSO publicatie 89 verschillende goede ventilatieconcepten met WTW beschreven.

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

[Vervallen per 31-12-2013]

Op een CO2-meter is de luchtkwaliteit in een ruimte af te lezen.

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze maatregel is dus niet bestemd voor plaatsing van binnenzonwering. Bij de keuze van het type en de plaats van de buitenzonwering dient rekening gehouden te worden met:

 • 1. aanwezige ventilatievoorzieningen (roosters, openingen e.d.;

 • 2. spuiventilatie;

 • 3. veiligheid, kans op letsel (ter plaatse van schoolplein e.d.).

Terug naar begin van de pagina