Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders

[Regeling vervallen per 16-07-2013.]
Geraadpleegd op 12-06-2024.
Geldend van 01-04-2013 t/m 15-07-2013

Beleidsregel van de Minister van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. WJZ/9145416, houdende bijzondere regels betreffende concentraties van zorgaanbieders

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5d van de Mededingingswet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 16-07-2013]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 16-07-2013]

 • 1 Voor die relevante markten waarop als gevolg van de zorgconcentratie sprake is van een toename van het gezamenlijk marktaandeel van de betrokken ondernemingen tot 35% of meer, betrekt de ACM in de mededeling in ieder geval de volgende voor zorg specifieke aspecten:

  • a. de transparantie van kwaliteit van zorg;

  • b. het reisgedrag of de reisbereidheid van cliënten;

  • c. de mogelijkheden voor toetreding van nieuwe zorgaanbieders;

  • d. de mate waarin zorginkopers invloed hebben op het keuzegedrag van cliënten.

 • 2 Voor de mededeling als bedoeld in het eerste lid, nodigt de ACM per onderneming die onderdeel uitmaakt van de zorgconcentratie de meest betrokken cliëntenraad en, in voorkomend geval, de betrokken gemeenten in hun rol van zorginkoper uit tot het geven van een zienswijze over de zorgconcentratie, en betrekt die zienswijze, mits relevant en tijdig naar voren gebracht, in de mededeling.

 • 3 De mededeling, bedoeld in het eerste lid, bevat een motivering ten aanzien van het in het eerste en het tweede lid genoemde.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 16-07-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel concentraties van zorgaanbieders.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 16-07-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op het tijdstip waarop het Besluit van 6 december 2007, houdende tijdelijke verruiming van het toepassingsbereik van het concentratietoezicht op ondernemingen die zorg verlenen (Stb. 2007, 518) vervalt.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2009

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Naar boven