Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg

[Regeling vervallen per 01-01-2012.]
Geldend van 10-09-2009 t/m 31-12-2011

Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Heeft de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2012]

Onder zorgaanbieders in regeling worden verstaan:

voor zover deze dyslexiezorg verlenen als bedoeld in artikel 2 van deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2012]

Voor deze regeling wordt onder dyslexiezorg verstaan:

  • zorg gericht op de diagnose en behandeling van enkelvoudige ernstige dyslexie bij kinderen van zeven jaar of ouder die basisonderwijs volgen en die wordt verricht conform het ‘Protocol Dyslexie, diagnostiek en behandeling’ (Blomert 2006).

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2012]

De zorgaanbieder dient de in artikel 2 genoemde dyslexiezorg te declareren en registreren met inachtneming van de bepalingen uit de Regeling declaratiebepalingen DBC GGZ en de Regeling Instructie DBC-registratie GGZ, inclusief de bij deze regelgeving behorende nadere regels.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2012]

  • 1 Registratie van dyslexiezorg vindt plaats onder de productgroep ‘overige stoornissen in de kindertijd’ van de behandeltabel van de productstructuur DBC’s GGZ. Als typering dient te worden ingevoerd: ‘leesstoornis’ op as 1 van de DSM-IV-TR en ‘enkelvoudig’ op as 3.

  • 2 Als de zorgverlening enkel bestaat uit diagnostiek, wordt deze conform de Spelregels DBC GGZ ingedeeld in de bijzondere productgroep ‘diagnostiek’.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2012]

Deze regeling wordt uiterlijk 31 december 2011 beëindigd. Voor DBC’s die voor de datum van beëindiging zijn geopend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2012]

De regeling kan worden aangehaald als 'Tijdelijke regeling dyslexie onder/in de DBC geestelijke gezondheidszorg’.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit

,
namens deze:

portefeuillehouder Zorgmarkten Cure/voorzitter a.i.

,

C.C. van Beek

Terug naar begin van de pagina