Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur EVD (subsidieverstrekking Vietnam Faciliteit)

[Regeling vervallen per 07-01-2010 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.]
Geldend van 09-09-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 31 augustus 2009, nr. HAN/2009-245, tot het verlenen van mandaat en machtiging aan de algemeen directeur van de EVD met betrekking tot subsidieverstrekking in het kader van de Vietnam Faciliteit

Artikel 1

[Vervallen per 07-01-2010]

Aan de algemeen directeur van de EVD wordt mandaat verleend om namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

Artikel 2

[Vervallen per 07-01-2010]

De algemeen directeur van de EVD wordt gemachtigd tot het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten.

Artikel 3

[Vervallen per 07-01-2010]

  • 1 De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder a, en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

  • 2 De algemeen directeur van de EVD kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1, onder b, en 2, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder de algemeen directeur van SenterNovem ressorterende functionarissen.

Artikel 4

[Vervallen per 07-01-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 31 december 2012, met dien verstande dat het besluit van toepassing blijft op subsidies die voor de vervaldatum zijn verleend op grond van het besluit van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking (kenmerk HAN/2009-244), tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor de Vietnam Faciliteit.

Van dit besluit wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

De

minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze:
de

secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken

,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina