Wijzigingsregeling Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen, enz.

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 08-09-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 september 2009, nr. WJZ/9149250, tot wijziging van hoofdstuk 9 Veiligheid kleine bedrijven van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2010]

Op aanvragen om subsidie krachtens hoofdstuk 9 van de Subsidieregeling starten, groeien en overdragen van ondernemingen die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn ingediend en op subsidies die vóór de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt, blijft dat hoofdstuk van toepassing zoals dat onmiddellijk voor dat tijdstip luidde.

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 september 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina