Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010

[Regeling vervallen per 15-01-2017 met terugwerkende kracht tot 01-01-2017.]
Geldend van 01-09-2009 t/m 01-01-2017

Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010

Het College voor Zorgverzekeringen,

Gelet op artikel 18a tot en met 18f, en 34a van de Zorgverzekeringswet, artikel 3.23 en 6.5.4 van de Regeling zorgverzekering alsmede artikel II van de regeling van 19 juli 2009 tot wijziging van de Regeling zorgverzekering (Staatscourant 31 juli 2009, nr. 11534);

Heeft in zijn vergadering van 25 augustus 2009 besloten:

Artikel 1. Aanleverschema bestaande wanbetalers

[Vervallen per 15-01-2017]

 • 1 Een zorgverzekeraar verricht de meldingen bedoeld in artikel II, eerste lid, van de regeling van 19 juli 2009 tot wijziging van de Regeling zorgverzekering volgens het volgende schema:

  Maand

  Zorgverzekeraar(s)

  September 2009

  Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Zorgverzekeraar u.a.

  November 2009

  Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar

  U.A.

  December 2009

  Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar

  U.A.

  Januari 2010

  Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar

  U.A., Uvit ¹

  Februari 2010

  Uvit, Agis Zorgverzekeringen N.V.

  Maart 2010

  Agis Zorgverzekeringen N.V.

  April 2010

  Agis Zorgverzekeringen N.V., Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a., Onderlinge Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A.

  Mei 2010

  Onderlinge Waarborgmaatschappij De Friesland Zorgverzekeraar U.A., Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A.

  Juni 2010

  Onderlinge Waarborgmaatschappij Menzis Zorgverzekeraar U.A.

  Juli 2010

  Salland Zorgverzekeraar N.V., Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  Augustus 2010

  Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  September 2010

  Achmea Zorgverzekeringen N.V.

  ¹ Bestaande uit de toegelaten zorgverzekeraars: IZA Zorgverzekeraar, Trias Zorgverzekeraar, Univé Zorg, Univé Zorgverzekeraar en VGZ Zorgverzekeraar.

 • 2 Een zorgverzekeraar verricht per maand tot een maximum van 25.000 meldingen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3 Een zorgverzekeraar verricht de meldingen, bedoeld in het eerste lid, uiterlijk op de drieëntwintigste dag van de betreffende maand.

 • 4 Het college maakt met de zorgverzekeraars die volgens het schema genoemd in het eerste lid, gedurende twee opeenvolgende maanden of meer aanleveren, nadere afspraken over de aan te leveren hoeveelheid meldingen en de gelijkmatige en gespreide aanlevering gedurende die maanden.

Artikel 2. Eerder gereed om wanbetalers aan te melden

[Vervallen per 15-01-2017]

 • 2 Bij het verzoek bedoeld in het eerste lid, dient de zorgverzekeraar een bestuursverklaring in, die voldoet aan de eisen die zijn vastgelegd in het model, opgenomen in bijlage 1 bij deze beleidsregels.

 • 3 Met de gereedverklaring verklaart de zorgverzekeraar te voldoen aan het programma van eisen, opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregels.

 • 4 Met de gereedverklaring stuurt de zorgverzekeraar documentatie mee op grond waarvan het college in staat wordt gesteld de gereedverklaring te toetsen aan het programma van eisen opgenomen in bijlage 2 bij deze beleidsregels.

Artikel 3. Beslissing op gereedverklaring

[Vervallen per 15-01-2017]

 • 1 Het college doet de vaststelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, binnen ten hoogste dertig dagen na ontvangst van de gereedverklaring.

 • 2 Voorafgaand aan de vaststelling, bedoeld in het vorige lid, wordt door of namens het college een audit uitgevoerd op de getrouwheid van de gereedverklaring. Daarbij toetst het college ook de door de zorgverzekeraar meegezonden documentatie, bedoeld in artikel 2, vierde lid.

 • 3 Het college legt de uitkomsten van de audit schriftelijk vast in een auditrapportage en stuurt deze ter kennisneming aan de zorgverzekeraar.

 • 5 De vaststelling, bedoeld in artikel 2, eerste lid, werkt terug tot en met de datum waarop de gereedverklaring bij het college is ontvangen.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 15-01-2017]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels aanmelding stuwmeer wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2009/2010.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 15-01-2017]

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 september 2009.

Deze beleidsregels worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De Voorzitter Raad van Bestuur

,

P.C. Hermans

Terug naar begin van de pagina