Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen

Geldend van 20-01-2011 t/m 30-06-2021

Besluit van 19 augustus 2009, houdende regels in verband met verordeningen (EG) nrs. 1332/2008, 1333/2008 en 1334/2008 (Warenwetbesluit additieven, aroma's en enzymen in levensmiddelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 1 juli 2009, VGP/VV 2938337, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Gelet op:

De Raad van State gehoord (advies van 16 juli 2009, no. W13.09.0226/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 augustus 2009, VGP/VV 2946961 uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Economische Zaken, en van Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 2

  • 1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, 5, 10, eerste lid, 11, eerste tot en met derde lid, 12 en 14, van verordening (EG) 1332/2008.

  • 2 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, eerste, tweede en vijfde lid, 5, 15, 16, 17, 21, eerste lid, 22, eerste, tweede en derde lid, 23, 24, eerste lid, en 26, van verordening (EG) 1333/2008.

  • 3 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4, 5, 6, eerste en tweede lid, 7, 10, 14, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17 en 19, eerste tot en met derde lid, van verordening (EG) 1334/2008.

  • 4 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3.

  • 5 Het is verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 4 vastgestelde voorschriften.

  • 6 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, van verordening (EG) 2065/2003.

Artikel 3

De informatie, bedoeld in:

wordt in ieder geval vermeld in de Engelse of de Nederlandse taal.

Artikel 4

Bij regeling van Onze Minister worden nadere regels vastgesteld inzake artikel 2, voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de bij of krachtens verordeningen (EG) 1332/2008, 1333/2008 of 1334/2008 gestelde voorschriften.

Artikel 20

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 20 januari 2010.

  • 3 In afwijking van het eerste lid treedt artikel 19 in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 21

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit additieven, aroma’s en enzymen in levensmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 augustus 2009

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Uitgegeven de derde september 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina