Vrijstelling verbod difenacoum concentraat

[Regeling vervallen per 25-12-2009.]
Geldend van 03-09-2009 t/m 24-12-2009

Vrijstelling ex artikel 65 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden difenacoum concentraat

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gezien de noodzaak tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van difenacoum concentraat in lokaas ter bestrijding van muizen in het hotel Hilton Amsterdam Schiphol Airport en voor het ten behoeve van dit gebruik voorhanden hebben van dit biocide;

Gelet op artikel 65, eerste, derde en vierde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 25-12-2009]

Vrijstelling wordt verleend van:

Artikel 2

[Vervallen per 25-12-2009]

De vrijstelling wordt verleend onder de beperkingen en voorschriften genoemd in Bijlage I bij dit besluit.

Artikel 4

[Vervallen per 25-12-2009]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 5

[Vervallen per 25-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod difenacoum concentraat.

Artikel 6

[Vervallen per 25-12-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 26 augustus 2009

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

directeur Duurzaam Produceren

,

C.M. Plug

Bijlage I. Bijlage bij het besluit Vrijstelling verbod difenacoum concentraat van 26 augustus 2009, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van het gebruik van difethialon concentraat

[Vervallen per 25-12-2009]

Biociden:

Ter bestrijding van muizen met behulp van, difenacoum concentraat

Werkzame stof: difenacoum.

Algemene voorschriften

[Vervallen per 25-12-2009]

Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing bij het vrijstellingsbesluit voor het middel Difenacoum Concentraat in Hilton Amsterdam Airport Schiphol

[Vervallen per 25-12-2009]

A. Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 25-12-2009]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding van muizen in Hilton Amsterdam Airport Schiphol.

Bereiding vogelzaad in het magazijn van ISS Pest Control

[Vervallen per 25-12-2009]

Het middel Difenacoum Concentraat dient gemengd te worden met vogelzaad in een afgesloten beton molen in het magazijn van ISS Pest Control. Hierbij dient 20 ml concentraat met 1 kg vogelzaad gemengd te worden.

Na de laatste bereiding van vogelzaad met Difenacoum Concentraat dient de betonmolen gereinigd te worden. Het afval met daarin resten van de werkzame stof difenacoum moeten aangeboden worden aan een specialist in het verwerken van dit soort afval.

Het behandeld vogelzaad dient in het magazijn van ISS Pest Control in de voerdoosjes te worden gedaan.

Waarschuwingszinnen:

Zeer vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

Vergiftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

Tijdens bovenstaande handelingen dienen de volgende veiligheidsmaatregelen genomen te worden:

Bij aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding

Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.

Toepassing in Hilton Amsterdam Airport Schiphol

[Vervallen per 25-12-2009]

Het met Difenacoum Concentraat gemengde vogelzaad mag uitsluitend toegepast worden door professionele medewerkers van ISS Pest Control.

Het met Difenacoum Concentraat gemengde vogelzaad mag uitsluitend worden uitgezet in daarvoor geschikte en deugdelijk voerdoosjes op de volgende plaatsen, welke onder normale omstandigheden niet voor publiek toegankelijk zijn dan wel tijdens toepassing niet toegankelijk worden gemaakt:

Verlaagde plafonds

Machinekamers

Afgesloten zolder(s)

Afgesloten magazijnen

Verborgen in of achter apparatuur

Geplaatst achter daarvoor gecreëerde luikjes

Gedurende de ontheffing dient de locatie minimaal 1 maal per week gecontroleerd te worden, waarbij alle geplaatste voerdoosjes worden gecontroleerd, en indien nodig vervangen. De voerdoosjes mogen ter plekke niet worden aangevuld.

Dode muizen die worden aangetroffen dienen te worden ingezameld in een daarvoor speciaal geplaatste afsluitbare bak, deze bak zal gekoeld bewaard worden. De professionele medewerker van ISS Pest Control dient tijdens de bezoeken de bak te legen. De dode muizen worden meegenomen naar het magazijn van ISS Pest Control. De dode muizen en restanten niet geconsumeerd lokaas en lokaasresten van geconsumeerd lokaas dienen te worden aangeboden aan een specialist in het verwerken van dit soort afval.

Tijdens de handelingen met de voerdoosjes met Difenacoum Concentraat gemengde vogelzaad dient de professionele medewerker van ISS Pest Control de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen:

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

Tijdens bovenstaande handelingen in Hilton Amsterdam Airport Schiphol dienen de volgende veiligheidsmaatregelen genomen te worden:

Draag geschikte handschoenen.

Algemene veiligheidsaanbevelingen:

[Vervallen per 25-12-2009]

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen).

De lokmiddelen moeten zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren ervan eten zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Bijlage II. Bijlage bij het besluit Vrijstelling verbod difenacoum concentraat van 26 augustus 2009

[Vervallen per 25-12-2009]

Het middel mag uitsluitend worden toegepast door het volgende bedrijf haar plaagdierbestrijders mits zij in het bezit zijn van een geldig vakbekwaamheidsdiploma ongediertebestrijding dat is afgegeven of verlengd door en door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geregistreerde instelling:

ISS

Fokko Kortlanglaan 137

3845 LC Harderwijk

Terug naar begin van de pagina