Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)

Geldend van 02-09-2009 t/m heden

Besluit vervanging archiefbescheiden (penitentiaire dossiers)

De Staatssecretaris van Justitie;

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Na machtiging van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 9 december 2008, nr. C/S&A/08/2769;

Besluit over te gaan tot routinematige, digitale vervanging archiefbescheiden, die niet voor vernietiging in aanmerking komen:

De op grond van de Penitentiaire beginselenwet gevormde penitentiaire dossiers

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2009

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze:

hoofddirecteur

Dienst Justitiële Inrichtingen,

P.J.M. van der Sande

Terug naar begin van de pagina