Wijzigingsbesluit Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz. (aanpassing benoemingstermijnen commissieleden)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 27-08-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van 18 juli 2009, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en enkele andere besluiten in verband met een aanpassing in de benoemingstermijnen van commissieleden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 mei 2009, nr. 2009-0000277806, CZW/WVOB;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet en artikel 50, eerste lid, van de Politiewet 1993;

De Raad van State gehoord (advies van 10 juni 2009, nr. W04.09.0181/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2009, nr. 2009-0000326131;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid.]

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit regelen met betrekking tot de instelling, de taak, de samenstelling en de werkwijze van de commissie bedoeld in artikelen 82a en 97b van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, enz.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-01-2013]

[Red: Wijzigt het Besluit overleg en medezeggenschap politie 1994.]

Artikel V

[Vervallen per 01-01-2013]

De benoemingsbesluiten die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds zijn vastgesteld, blijven na de inwerkingtreding van dit besluit ongewijzigd van kracht.

Artikel VI

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Tavarnelle, 18 juli 2009

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

,

G. ter Horst

Uitgegeven de zesentwintigste augustus 2009

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina