Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven

Geldend van 04-03-2010 t/m heden

Besluit van de staatssecretaris van Financiën van 1 juli 2009, nr. RR/2009/286 M, tot mandaatverlening aan de algemeen directeur van SenterNovem voor de uitvoering van de Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven (hierna: de Regeling)

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 10:3, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de algemeen directeur van SenterNovem van 29-06-2009 (kenmerk ZJZ0913902);

Besluit:

Artikel 1

De algemeen directeur van AgentschapNL wordt gemandateerd tot:

  • a. het nemen van besluiten met betrekking tot de uitvoering van de Regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven;

  • b. het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten als bedoeld in onderdeel a, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt, niet door hem in mandaat is genomen.

Artikel 2

De algemeen directeur van AgentschapNL wordt gemachtigd tot:

  • a. het verrichten van alle benodigde werkzaamheden ter voorbereiding van de in artikel 1 bedoelde besluiten;

  • b. het voeren van (hoger) beroepsprocedures over besluiten als bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De algemeen directeur van AgentschapNL kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 1 en 2 ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen. Het verlenen van ondermandaat zal zodanig geschieden dat er geen sprake zal zijn van strijdigheid met artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4

Indien uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 1 tot en met 3 luidt de ondertekening:

De Staatssecretaris van Financiën,

namens deze:

gevolgd door de handtekening, de naam en de functieaanduiding van de betrokken functionaris van AgentschapNL.

Artikel 5

Het document waarin een besluit of handeling, genomen respectievelijk verricht op grond van dit besluit, wordt vastgelegd, dient in ieder geval een verwijzing te bevatten naar de Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven.

Artikel 6

  • a. in elk besluit in eerste aanleg dat op grond van dit besluit tot verlening van mandaat en machtiging is genomen, wordt vermeld dat belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend gemaakt is, bezwaar kunnen maken door indiening van een bezwaarschrift gericht aan de Staatssecretaris van Financiën, per adres AgentschapNL, afdeling Juridische Zaken, postbus 93144, 2509 CA Den Haag.

  • b. in elke beslissing op bezwaar wordt vermeld bij welke rechtbank belanghebbenden, binnen zes weken na de dag waarop de beslissing op bezwaar bekend gemaakt is, beroep kunnen instellen.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging AgentschapNL Tijdelijke regeling stimulering betere dienstverlening aan bedrijven.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina