Vennootschapsbelasting; octrooibox

[Regeling vervallen per 29-12-2015.]
Geldend van 22-08-2009 t/m 28-12-2015

Vennootschapsbelasting; octrooibox

De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

In dit besluit is voor de toepassing van de octrooibox een goedkeuring ter zake van innovatieverliezen opgenomen.

Aanleiding en goedkeuring

[Vervallen per 29-12-2015]

De vraag is opgekomen of exploitatieverliezen ter zake van een immaterieel activum als bedoeld in artikel 12b, eerste lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (hierna: innovatieverliezen) voor 10/H gedeelte dan wel volledig in aanmerking kunnen worden genomen.

Uit de Memorie van antwoord van de Wet werken aan winst kan worden afgeleid dat innovatieverliezen slechts voor 10/H gedeelte in aanmerking kunnen worden genomen. Op basis van een strikt taalkundige uitleg van de zinsnede ‘voor zover het saldo van de in dat jaar genoten voordelen’ uit artikel 12b, vijfde lid, Wet op de vennootschapsbelasting 1969 kan echter het tegendeel worden verdedigd.

Gelet op de huidige (krediet)crisis acht ik een uitkomst waarbij exploitatieverliezen ter zake van octrooien slechts voor de verhouding 10/25,5 in aanmerking worden genomen niet wenselijk. Deze uitkomst leidt namelijk tot niet voorziene en onbedoelde effecten.

Goedkeuring

[Vervallen per 29-12-2015]

Gelet op het voorgaande keur ik onder voorwaarde goed dat een dergelijk innovatieverlies niet voor 10/H gedeelte, maar volledig verrekenbaar is met belastbare winsten van het voorafgaande jaar en de negen volgende jaren.

Voorwaarden

[Vervallen per 29-12-2015]

Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:

Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 augustus 2009

De

staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina