Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geraadpleegd op 05-12-2022.
Geldend van 22-08-2009 t/m 30-06-2015

Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Gelet op het bepaalde in artikel 31, eerste lid, van de Werkloosheidswet;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Methodiek inkomstenverrekening langdurig werklozen

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

  • 1 De langdurig werkloze, die recht heeft op een uitkering op grond van de WW en die op grond van artikel 20, zesde lid, van de WW, in aanmerking komt voor inkomstenverrekening, ontvangt vanaf het moment waarop hij daarvoor in aanmerking komt voorschotten.

    Bij de vaststelling van de hoogte van het voorschot per kalenderweek wordt rekening gehouden met de in die week te verwachten gemiddelde inkomsten uit arbeid als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, Inkomstenbesluit Werkloosheidswet.

  • 2 Het UWV zal na afloop van elke voorschotperiode van 52 kalenderweken de definitieve hoogte van de uitkering over die periode vaststellen.

  • 3 Indien het recht op uitkering of de dienstbetrekking die ten grondslag lag aan de toepassing van de regeling tot inkomstenverrekening vóór het verstrijken van 52 kalenderweken eindigt, stelt het UWV in afwijking van het tweede lid de definitieve hoogte van de uitkering over de alsdan verstreken periode vast.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.

Artikel 4. Citeertitel

[Regeling vervallen per 01-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels voorschot bij inkomstenverrekening langdurig werklozen.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 28 juli 2009

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven