Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010

[Regeling vervallen per 31-12-2013.]
Geldend van 24-09-2010 t/m 30-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juli 2009, nr. VO/FBI/133719, houdende regels met betrekking tot aanvullende bekostiging voor verbetering energiezuinigheid en binnenmilieu gebouwen voortgezet onderwijs 2009 en 2010 (Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op artikel 89, eerste en derde lid, van de Wet op het voorgezet onderwijs en artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemeen

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2013]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. AOC: agrarisch opleidingscentrum als bedoeld in 1.3.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • b. bevoegd gezag van een school:

  • het bevoegd gezag van een school voor voorgezet onderwijs;

  • het bevoegd gezag van een agrarisch opleidingscentrum waarvan een vbo-groen deel uitmaakt;

 • c. CFI: Centrale Financiën Instellingen;

 • d. Energie en Binnenmilieu Advies: instrumentarium, ontwikkeld door AgentschapNL, ter vaststelling van de verbetering van de energiezuinigheid en de luchtkwaliteit;

 • e. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en, voor zover het betreft het voorbereidend beroepsonderwijs verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • f. project: één of meer verbetermaatregelen zoals omschreven in de bijlage van de regeling ten behoeve van de energiezuinigheid en het binnenmilieu in een vestiging; bij het AOC worden tot het project gerekend de verbetermaatregelen die betrekking hebben op het deel van de vestiging dat bepaald wordt door het aantal vbo-groen leerlingen te delen door het totaal aantal leerlingen van de vestiging;

 • g. vbo-groen in een AOC: voorbereidend beroepsonderwijs in de sector landbouw, verzorgd in een agrarisch opleidingscentrum;

 • h. vestiging: een hoofdvestiging, een nevenvestiging of een tijdelijke nevenvestiging van een school of scholengemeenschap als bedoeld in artikel 16 tweede lid van de WVO of van een AOC, of een dislocatie als bedoeld in artikel III, negende lid, van de wet van 11 juli 2008 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs ter modernisering, vereenvoudiging en beperking van de wettelijke regels over de voorzieningenplanning bij scholen (stb. 2008, 296);

 • i. WVO: Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 2. Reikwijdte regeling

[Vervallen per 31-12-2013]

De minister kan aanvullende bekostiging verstrekken voor een project gericht op verbetering van de energiezuinigheid en het binnenmilieu van een vestiging van een school.

Artikel 3. Aanvrager aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

Aanvullende bekostiging wordt slechts aangevraagd door en verstrekt aan het bevoegd gezag van een school.

Artikel 4. Vaststelling bekostigingsplafond

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Voor de verstrekking van de aanvullende bekostiging geldt een bekostigingsplafond van € 50.900.000. Daarvan is beschikbaar:

  • a. voor de aanvragen uiterlijk ontvangen op 16 november 2009, € 10.000.000; hierna aan te duiden als de eerste ronde van aanvragen;

  • b. voor de aanvragen ontvangen vanaf 17 november 2009 tot en met 31 december 2009, € 40.900.000; hierna aan te duiden als de tweede ronde van aanvragen.

 • 2 Indien in de eerste ronde sprake zou zijn van een overschrijding van het budget van € 10.000.000, dan zullen aanvragen uit de eerste ronde die in aanmerking komen voor bekostiging, ten laste van het budget voor de tweede ronde komen.

 • 3 Bij onderuitputting wordt het restbedrag toegevoegd aan het bedrag dat voor de tweede ronde van aanvragen beschikbaar is.

Artikel 5. Bedrag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 De aanvullende bekostiging per vestiging bedraagt zestig procent van het bedrag, zoals opgenomen in de bijlage van deze regeling, per vierkante meter glas of dak of per radiator of per theorie- en theorie/vaklokaal of per meter zonwering of per TL-armatuur, waarop het project betrekking heeft.

 • 2 Voor het Energie en Binnenmilieu Advies als bedoeld in artikel 6, vierde lid, wordt een subsidie van € 1000 per vestiging verstrekt.

Paragraaf 2. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 6. Aanvraag aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Een aanvraag voor aanvullende bekostiging, als bedoeld in artikel 4, eerste lid onder a respectievelijk onder b, moet uiterlijk op 16 november 2009 respectievelijk vanaf 17 november 2009 tot en met 31 december 2009 bij CFI zijn ontvangen. Onverminderd toepassing van artikel 8 worden aanvragen ontvangen na 31 december 2009 afgewezen.

 • 2 Een aanvraag als bedoeld in artikel 4, wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier, kenmerk CFI 69072. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen.

 • 3 Bij de aanvraag wordt inzicht gegeven in het project, waarbij in elk geval per vestiging en per categorie wordt vermeld welke verbetermaatregelen, als bedoeld in de bijlage van deze regeling, onderdeel zijn van het project.

 • 4 De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van een Energieverklaring Energie en Binnenmilieu Advies (EBA), uitgebracht door een onafhankelijk deskundige die in dienst is van een gecertificeerd bedrijf voor energieprestatieadvies (EPA) op het werkterrein van maatwerkadvies utiliteitsgebouwen; het origineel van het EBA berust bij de administratie van het bevoegd gezag. Het EBA stelt tevens vast het aantal vierkante meters glas of dak, het aantal radiatoren, theorie en theorie/vaklokalen, het aantal meters zonwering of het aantal TL-armaturen, dat voor aanvullende bekostiging in aanmerking komt.

 • 5 In de eerste ronde worden uitsluitend volledige aanvragen in behandeling genomen die voor 16 november 2009 zijn ontvangen. Onvolledige aanvragen die na 16 november 2009 worden aangevuld, worden in de tweede ronde in behandeling genomen.

Paragraaf 3. Verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 7. Criteria verstrekking aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 Alleen voor de verbetermaatregelen zoals vermeld in de bijlage van deze regeling kan aanvullende bekostiging worden verkregen. Bij de beoordeling van de aanvragen voor aanvullende bekostiging worden de volgende categorieën in volgorde van prioriteit gehanteerd, in samenhang met de bijlage van deze regeling:

  • a. verbetermaatregelen gericht op energiezuinigheid;

  • b. verbetermaatregelen gericht op verbetering van de luchtkwaliteit met warmteterugwinning;

  • c. verbetermaatregelen gericht op energiezuinigheid en binnenmilieu door verlichting en zonwering.

 • 2 Als er projecten resteren die, na toepassing van artikel 4, met toepassing van het eerste lid van dit artikel in dezelfde categorie a, b of c vallen, en het bekostigingsplafond bij toewijzing van alle projecten in die categorie zou worden overschreden, dan worden projecten in volgorde van binnenkomst gehonoreerd totdat het bekostigingsplafond is bereikt.

 • 3 Geen aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de verbetermaatregelen in het eerste lid voor een vestiging of een deel daarvan waarvan de opleveringsdatum na 31 december 2003 is gelegen.

 • 4 Geen aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor de vervanging van een verwarmingsketel voor een vestiging van een school, waarvan de verwarmingsketel na 1 mei 2000 is vernieuwd.

 • 5 Geen aanvullende bekostiging wordt verstrekt voor projecten waarvoor reeds voor 1 mei 2009 een contract is aangegaan met een aannemer.

Artikel 8. Bijzondere omstandigheden

[Vervallen per 31-12-2013]

In zeer bijzondere omstandigheden kan de minister op grond van een schriftelijk verzoek ten gunste van de aanvrager afwijken van de criteria genoemd in de artikelen 5 en 10. Indien verzoeken worden gedaan om bijzondere omstandigheden te honoreren na 31 december 2009, worden deze op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Artikel 9. Beschikking betreffende de aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

De minister beschikt uiterlijk op 31 januari 2010 respectievelijk 15 maart 2010 op de aanvragen, bedoeld in artikel 4 onder a respectievelijk artikel 4 onder b.

Paragraaf 4. Verplichtingen ontvanger aanvullende bekostiging

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 10. Termijnen

[Vervallen per 31-12-2013]

Het project wordt gerealiseerd voor 5 september 2011 dan wel binnen de door de minister op basis van artikel 8 verlengde termijn.

Artikel 11. Informatieplicht

[Vervallen per 31-12-2013]

Het bevoegd gezag, dat op grond van deze regeling aanvullende bekostiging voor een project ontvangen heeft, werkt mee aan een door of namens de minister ingesteld onderzoek dat er op gericht is inlichtingen te verschaffen over de voortgang en de realisatie van dat project en de effecten van projecten ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid.

Artikel 12. Verantwoording

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1 De aanvullende bekostiging wordt uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij is verstrekt. Eventueel niet bestede middelen worden na afloop van de looptijd van de aanvullende bekostiging teruggevorderd.

 • 2 De aanvullende bekostiging wordt door het bevoegd gezag verantwoord in de Jaarverslaggeving Onderwijs, met model G, behorende bij de richtlijn RJ 660, alinea 212, zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

 • 3 De aanvullende bekostiging wordt uiterlijk op 4 september 2011 besteed.

 • 4 De verklaring van de accountant bij de jaarrekening omvat tevens een oordeel over de rechtmatige besteding van deze aanvullende bekostiging.

Paragraaf 5. Betaling

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 13. Betaling

[Vervallen per 31-12-2013]

Het bekostigingsbedrag wordt ineens betaald binnen zes weken na ontvangst van de beschikking waarin de aanvullende bekostiging is toegekend.

Paragraaf 6. Slotbepalingen

[Vervallen per 31-12-2013]

Artikel 14. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze regeling treedt in werking twee dagen na dagtekening van de publicatie in de Staatscourant en vervalt met ingang van 31 december 2013.

Artikel 15. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanvullende bekostiging energiezuinigheid/binnenmilieu 2009/2010.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Bijlage

[Vervallen per 31-12-2013]

Categorie

Verbetermaatregel

Bedrag per eenheid

Eenheid

Opmerking

a. Isolatie en CV-installatie

Vervangen van enkel glas door HR glas

€ 130,00

m2 glas

1)

 

Isoleren van plat/hellend dak:

     
 

Isoleren van plat dak

€ 20,00

m2 plat dak

1) 4)

 

Isoleren van hellend dak

€ 45,00

m2 hellend dak

1) 4)

 

Vervangen van een conventionele CV-ketel door HR-CV-ketel

     
 

0–200 kW

€ 100,00

kW

1) 2)

 

200–500 kW

€ 80,00

kW

1) 2)

 

> 500 kW

€ 65,00

kW

1) 2)

 

Plaatsen van thermostatische radiatorkranen

€ 50,00

radiator

1)

b. Luchtbehandeling

Plaatsen van een mechanisch luchttoe- en afvoersysteem met WTW

€ 7500,00

lokaal

1) 3)

 

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

€ 200,00

lokaal

1) 3)

c. Zonwering en verlichting

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

€ 130,00

M1 zonwering

1)

 

Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegelarmaturen

€ 150,00

TL-armatuur

1) 5)

 

Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling

€ 40,00

TL-armatuur

1) 5)

Toelichting algemeen:

[Vervallen per 31-12-2013]

De maatregelen in de categorie a en c kunnen in alle ruimten van een vestiging van een school worden toegepast; de maatregelen in categorie b vinden alleen toepassing in theorie- en/of theorievaklokalen.

Opmerkingen:

[Vervallen per 31-12-2013]

 • 1. De genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

 • 2. kW: Het benodigde vermogen van de te plaatsen CV-ketel uitgedrukt in kW. Uitgangspunt daarbij is het vermogen van de bestaande ketel waarbij rekening is gehouden met eventuele energiebesparende maatregelen die zijn en/of worden getroffen. Het vermogen kan maximaal het vermogen van de bestaande ketel zijn. Bij een aanvraag voor 600 kW wordt de aanvullende bekostiging gebaseerd op zestig procent van 200 × € 100,00 plus 300 × € 80,00 plus 100 × € 65,00 = € 50.500

 • 3. Voor het voortgezet onderwijs wordt onder een lokaal verstaan: een theorielokaal en/of een theorievaklokaal (praktijklokalen vbo worden hiertoe niet gerekend omdat de CO2-concentraties daar over het algemeen veel lager zijn als gevolg van o.a. grotere ruimten).

 • 4. m2 dak: de dakoppervlakte (plat/hellend) waar de isolatie wordt verbeterd.

 • 5. TL-armatuur: Het aantal te vervangen TL-armaturen.

Eisen en voorwaarden per maatregel

[Vervallen per 31-12-2013]

Vervangen van enkel glas door HR glas

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor vervanging van beglazing in buitengevel- of dakconstructies van bestaande onderwijsgebouwen door meervoudig glas met een warmtewerende coating of gasgevulde spouw met een warmtedoorlatingscoëfficiënt van maximaal 1,2 W/m2K gemeten conform NEN-EN 673.

Isoleren van plat/hellend dak

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de verbetering van de isolatie van bestaande daken door isolatiemateriaal waarbij de som van de warmteweerstand van de lagen toeneemt met ten minste 1,5 m2K/W t.o.v. de oude situatie.

Vervangen van conventionele CV-ketel door HR CV-ketel

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de vervanging van de bestaande verwarmingsketel die ouder is dan 10 jaar en waarvan het opwekkingsrendement op basis van onderwaarde lager is dan 85% (gemeten volgens NEN-EN 677). De te plaatsen nieuwe ketel dient van het type HR107 te zijn en de radiatorgroepen (voor zover aanwezig) dienen voorzien te zijn van weersafhankelijke regeling en frequentiegeregelde pompen.

Plaatsen van thermosstatische radiatorkranen

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor radiatoren die nog niet voorzien zijn van thermosstatische kranen.

Plaatsen van een mechanisch lucht toe- en afvoersysteem met warmteterugwinning (WTW)

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor de plaatsing van een ventilatiesysteem met WTW: na het aanbrengen van het systeem dient de luchtkwaliteit in de lokalen maximaal 1000 ppm te zijn in 95% van de gebruikstijd; de ventilatiecapaciteit van het te plaatsen systeem dient minimaal 750 m3 per uur te zijn voor een lokaal/ruimte geschikt voor circa 30 personen; het rendement van de warmteterugwinning dient minimaal 60% te zijn, het geluidsniveau in de lokalen t.g.v. de installatie is maximaal 35 dB(A); de warmterugwinning moet in de perioden buiten het stookseizoen automatisch uitgezet kunnen worden.

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

[Vervallen per 31-12-2013]

Geen specifieke eisen en/of voorwaarden.

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

[Vervallen per 31-12-2013]

Uitsluitend bestemd voor plaatsing van buitenzonwering op zonbelaste gevels waar nog geen functionerende buitenzonwering aanwezig is.

Vervangen van conventionele TL’s door HF spiegeloptiekarmaturen

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor vervanging van bestaande conventionele TL-verlichtingsarmaturen door spiegeloptiekarmaturen in combinatie met hoogfrequent (HF) elektronisch voorschakelapparaat en fluorescentielampen.

Aanbrengen van daglichtafhankelijke (dim) regeling

[Vervallen per 31-12-2013]

Bestemd voor het verminderen van het energiegebruik van verlichting door het toepassen van een regelinstallatie voor het schakelen/dimmen, afhankelijk van de daglichtintensiteit.

Nadere toelichting per maatregel

[Vervallen per 31-12-2013]

Vervangen van enkel glas door HR glas

[Vervallen per 31-12-2013]

De vergoeding betreft alleen het vervangen van het glas. Vervangen van het glas zonder de kozijnen te vervangen kan in de meeste gevallen slechts bij houten kozijnen. In de overige gevallen dienen ook de kozijnen vervangen te worden.

Isoleren van plat/hellend dak

[Vervallen per 31-12-2013]

De omschrijving betreft alleen verbetering van de isolatie in bestaande onderwijsgebouwen. De constructie van het bestaande dak moet blijven bestaan. De omschrijving betreft de verbetering van de R-waarde van alle materiaallagen. Koudebruggen en overgangsweerstanden hebben geen invloed op bovenstaande R-waarden. De warmteweerstand moet op 2 decimalen nauwkeurig berekend worden. De vergoeding heeft alleen betrekking op het aanbrengen van isolatie, dus exclusief bijv. dakbedekking.

Vervangen van conventionele CV-ketel door HR CV-ketel

[Vervallen per 31-12-2013]

Het bedrag is gebaseerd op een ketel exclusief verdeler, leidingen naar groepen en driewegkleppen. Een HR107 ketel is een HR CV-ketel met een opwekkingsrendement van 107% op basis van onderwaarde, gemeten volgens NEN-EN 677.

Plaatsen van een een mechanisch lucht toe- en afvoersysteem met WTW

[Vervallen per 31-12-2013]

ppm (Parts Per Million) is de eenheid waarin de CO2- concentratie wordt uitgedrukt. De eis van 1000 ppm komt overeen met ambitieniveau B van het programma van eisen Frisse Scholen van SenterNovem. De effectiviteit van het ventilatiesysteem wordt enerzijds bepaald door het concept van het systeem en anderzijds door de ventilatiecapaciteit. Aan de ventilatiecapaciteit is een minimale eis gesteld en wat betreft het concept worden in de ISSO publicatie 89 verschillende goede ventilatieconcepten met WTW beschreven.

Plaatsen van een (wand) CO2 indicator

[Vervallen per 31-12-2013]

Op een CO2-meter is de luchtkwaliteit in een ruimte af te lezen.

Plaatsen van buitenzonwering op zonbelaste gevels

[Vervallen per 31-12-2013]

Deze maatregel is dus niet bestemd voor plaatsing van binnenzonwering.

Bij de keuze van het type en de plaats van de buitenzonwering dient rekening gehouden te worden met:

 • a. aanwezige ventilatievoorzieningen (roosters, openingen e.d.;

 • b. spuiventilatie;

 • c. veiligheid, kans op letsel (ter plaatse van schoolplein e.d.).

Terug naar begin van de pagina