Inkomstenbelasting, fiscale gevolgen voor vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag [...] bijdrage Zorgverzekeringswet over eerdere jaren

[Regeling vervallen per 29-12-2016.]
Geldend van 19-08-2009 t/m 28-12-2016

Inkomstenbelasting, fiscale gevolgen voor vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag en betaalde en terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over eerdere jaren

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit beschrijft de fiscale gevolgen voor vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag en betaalde en terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over de jaren 2006 en/of 2007.

1. Inleiding

[Vervallen per 29-12-2016]

In 2006 en 2007 maakten de zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) onderdeel uit van de buitengewone uitgaven (ziektekosten) die in aftrek gebracht konden worden in de aangifte inkomstenbelasting. Vanaf 2008 maken deze bedragen geen onderdeel meer uit van de buitengewone uitgaven (met ingang van 2009: specifieke zorgkosten). Dit besluit beschrijft de gevolgen voor de buitengewone uitgaven/specifieke zorgkosten van de zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage Zvw die nog betrekking heeft op de jaren 2006 en/of 2007 maar die betaald of ontvangen is vanaf 2008.

2. Vanaf 2008 ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag over 2006 en/of 2007

[Vervallen per 29-12-2016]

In 2006 en 2007 behoorde de standaardpremie Zvw tot de aftrekbare buitengewone uitgaven. Op die standaardpremie moest de ontvangen zorgtoeslag in mindering worden gebracht, omdat de standaardpremie in zoverre niet tot de drukkende uitgaven behoorde. Aan de andere kant kon de standaardpremie weer vermeerderd worden met eventueel terugbetaalde zorgtoeslag. De wetgever heeft hierbij bewust gekozen voor de in het kalenderjaar daadwerkelijk ontvangen en terugbetaalde zorgtoeslag (kasstelsel) in plaats van de zorgtoeslag die betrekking heeft op het desbetreffende kalenderjaar.

Vanaf 2008 is de aftrekmogelijkheid van de standaardpremie Zvw vervallen. Dat betekent dat ook de vanaf 2008 ontvangen of terugbetaalde zorgtoeslag geen onderdeel meer uitmaakt van de buitengewone uitgaven/specifieke zorgkosten. Door de keuze voor het kasstelsel kan vanaf 2008 ook geen rekening meer worden gehouden met de zorgtoeslag die betrekking heeft op 2006 of 2007. Als een belastingplichtige in 2008 of in een later jaar nog zorgtoeslag over 2006 of 2007 ontvangt, is daarom geen sprake van een negatieve persoonsgebonden aftrek (artikel 3.139, onderdeel c, Wet IB 2001).

3. Vanaf 2008 betaalde en terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2006 en/of 2007

[Vervallen per 29-12-2016]

In 2006 en 2007 behoorde de betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw tot de aftrekbare buitengewone uitgaven, als deze op de belastingplichtige drukte. Voorzover de belastingplichtige meer had betaald dan hij eigenlijk verschuldigd was, bestond geen aftrekmogelijkheid omdat geen sprake was van drukkende uitgaven. Als belastingplichtige de teveel betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw in een later jaar terugontvangt, heeft dat in beginsel geen gevolgen voor de buitengewone uitgaven, omdat dit teveel betaalde deel destijds ook niet als buitengewone uitgave is aangemerkt. Dit is alleen anders als destijds toch te veel inkomensafhankelijke bijdrage als buitengewone uitgave in aanmerking is genomen. In dat geval moet de belastingplichtige de in een later jaar terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw wél aanmerken als negatieve persoonsgebonden aftrek (artikel 3.139, onderdeel c, Wet IB 2001).

Vanaf 2008 is de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw uitgesloten voor de aftrek als buitengewone uitgaven/specifieke zorgkosten. De vanaf 2008 betaalde inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan daarom niet meer tot de buitengewone uitgaven/specifieke zorgkosten worden gerekend, ook niet als deze betrekking heeft op 2006 en 2007. Vanaf 2008 terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2006 en 2007 kwalificeert in beginsel wel als negatieve persoonsgebonden aftrek (artikel 3.139, onderdeel c, Wet IB 2001). Dit acht ik niet in overeenstemming met de bedoeling van de wetgever dat de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw vanaf 2008 niet meer als buitengewone uitgaven/specifieke zorgkosten in aanmerking kan worden genomen. Daarom keur ik het volgende goed.

Goedkeuring

[Vervallen per 29-12-2016]

Met toepassing van de hardheidsclausule (artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen) keur ik goed dat na afloop van het kalenderjaar 2007 terugontvangen inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2006 en/of 2007 in het kalenderjaar van ontvangst niet als negatieve persoonsgebonden aftrek in aanmerking genomen hoeft te worden.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 29-12-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 5 augustus 2009

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.C. de Jager

Terug naar begin van de pagina