Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009

[Regeling vervallen per 27-03-2011.]
Geldend van 20-06-2009 t/m 26-03-2011

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 11 juni 2009 tot vaststelling van een regeling tot toekenning van een tegemoetkoming aan bepaalde pluimveehouders in verband met de vaccinatie tegen Salmonella (Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 3, derde lid, van de Verordening veeziektenfonds (PPE) 2004;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 27-03-2011]

  • 1 Op aanvraag van de ondernemer die tegen Salmonella enteritidis of Salmonella typhimurium gevaccineerde leghennen koopt, verleent de voorzitter ten laste van het fonds, met inachtneming van de volgende bepalingen, een eenmalige tegemoetkoming in verband met de aanschaf van vaccins.

  • 3 De in het eerste lid bedoelde tegemoetkoming bedraagt € 0,07 per gevaccineerde leghen.

Artikel 3

[Vervallen per 27-03-2011]

  • 1 De tegemoetkoming wordt aangevraagd volgens het bepaalde in artikel 9 van de Verordening, met dien verstande dat het bepaalde in het tweede lid, sub e. niet van toepassing is.

  • 3 De door het productschap reeds ontvangen aanvragen voor de verlening van subsidie voor de aanschaf van vaccins voor leghennen onder de Verordening, worden aangemerkt als aanvragen voor de tegemoetkoming, voor zover deze niet hebben geleid tot de toekenning van subsidie.

Artikel 4

[Vervallen per 27-03-2011]

De voorzitter stelt de tegemoetkoming overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 vast aan de hand van de aanvraag en in voorkomend geval het in artikel 13, tweede lid, van de Verordening bedoelde rapport van bevindingen.

Artikel 6

[Vervallen per 27-03-2011]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tegemoetkoming vaccinatie salmonella (PPE) 2009.

Zoetermeer, 11 juni 2009

J.J. Ramekers

voorzitter

B.M. Dellaert

secretaris

Terug naar begin van de pagina