Tijdelijke subsidieregeling internet in de trein

[Regeling vervallen per 01-11-2009.]
Geldend van 15-10-2009 t/m 31-10-2009

Regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies ten behoeve van het aanbieden van internet in de trein (Tijdelijke subsidieregeling internet in de trein)

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 3 en 4 van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

[Vervallen per 01-11-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Verkeer en Waterstaat;

 • b. vervoerder: onderneming die op basis van

 • artikel 20 van de Wet personenvervoer 2000 een concessie heeft voor het verrichten van openbaar personenvervoer per trein.

Artikel 2. Voor subsidie in aanmerking komende projecten

[Vervallen per 01-11-2009]

De minister kan op aanvraag een subsidie verlenen aan een vervoerder als bijdrage aan de realisatie van gratis aanbod van internet in de trein.

Artikel 3. Maximale duur

[Vervallen per 01-11-2009]

Een subsidie kan worden verleend voor een periode van maximaal drie jaar.

Artikel 4. Beschikbaar bedrag

[Vervallen per 01-11-2009]

Het subsidieplafond van deze regeling bedraagt 17 miljoen euro.

Artikel 5. Vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De aanvraag tot subsidieverlening wordt schriftelijk ingediend vóór 1 september 2009.

 • 2 Bij de aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt betreffende:

  • a. een beschrijving van het project en de verschillende kostenposten;

  • b. het aantal treinstellen waarin gratis internet zal worden aangeboden en het aantal zitplaatsen in die rijtuigen;

  • c. de kwaliteit van de gratis internetvoorzieningen waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • d. een inschatting van het aantal reizigers dat gebruik zal maken van de voorzieningen waarvoor subsidie wordt gevraagd;

  • e. de geschatte kosten (gespecificeerd per kostenpost);

  • f. de geschatte opbrengsten die het project oplevert (gespecificeerd per opbrengstenpost);

  • g. de fasering van de uitvoering van het project.

 • 3 In de aanvraag kan maximaal het in artikel 4 genoemde bedrag gevraagd worden.

 • 4 De fasering van de uitvoering van het project is zodanig dat de eerste reizigers uiterlijk een half jaar na de subsidieverlening gebruik kunnen maken van internet in de trein.

 • 5 De aanvraag wordt ondertekend door een daartoe bevoegde c.q. gemandateerde functionaris van de aanvrager.

Artikel 6. In aanmerking komende kosten en opbrengsten

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 Als subsidiabele kosten komen uitsluitend in aanmerking de door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten, noodzakelijk om internet in de trein te realiseren en gratis aan te bieden aan reizigers.

 • 2 De subsidie bedraagt niet meer dan het saldo van de aan het project gerelateerde kosten en opbrengsten.

 • 3 Indien de subsidieontvanger de technische systemen die aangelegd worden ten behoeve van internet in de trein ook gebruikt voor andere diensten of toepassingen, worden de opbrengsten van deze diensten of toepassingen in mindering gebracht op de in het eerste lid genoemde kosten. De eventuele opbrengsten van deze andere diensten of toepassingen worden verrekend met de subsidie.

Artikel 7. Verdeling van het beschikbare bedrag

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De minister verdeelt de beschikbare subsidie over de aanvragen die voldoen aan artikel 5.

 • 2 Bij die verdeling houdt de minister rekening met het aantal reizigers dat ervan profiteert.

 • 3 De minister beslist uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 8. Weigeringsgronden

[Vervallen per 01-11-2009]

De minister kan de subsidie weigeren, indien deze niet voldoet aan artikel 5 of aan de Algemene wet bestuursrecht, of indien de op grond van artikel 5 verstrekte informatie niet realistisch dan wel niet betrouwbaar wordt geacht.

Artikel 9. Voorschotten

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De minister verleent jaarlijks een voorschot.

 • 2 Het eerste voorschot verleent de minister binnen zes weken na de verlening van de subsidie.

Artikel 10. Tussentijdse verantwoording

[Vervallen per 01-11-2009]

De subsidieontvanger dient elk jaar vóór 1 april een verantwoording in over de besteding van de subsidie in het voorafgaande kalenderjaar. Als uit de verantwoording blijkt dat voor de subsidieontvanger in de onderhavige periode het saldo van kosten en opbrengsten van het project groter is dan het verleende voorschot, verleent de minister binnen zes weken een extra voorschot ter grootte van het saldo van tekort en voorschot. Voor het laatste jaar van de subsidieperiode geldt, in plaats van dit artikel, artikel 11.

Artikel 11. Subsidievaststelling

[Vervallen per 01-11-2009]

 • 1 De subsidieontvanger dient binnen 13 weken na het einde van de subsidie-periode een aanvraag tot subsidievaststelling in.

 • 2 De aanvraag tot subsidievaststelling gaat vergezeld van:

  • a. een verantwoording in hoeverre het project is uitgevoerd conform de beschrijving in de subsidie-aanvraag, met een toelichting van eventuele verschillen;

  • b. de daadwerkelijke gespecificeerde kosten;

  • c. de daadwerkelijke gespecificeerde opbrengsten;

  • d. een accountantsverklaring over de gehele subsidieperiode.

 • 3 De minister neemt binnen acht weken na ontvangst een beslissing op de aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-11-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2009, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn verleend.

Artikel 13. Titel regeling

[Vervallen per 01-11-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling internet in de trein.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

Terug naar begin van de pagina