Besluit instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht

Geldend van 01-10-2009 t/m heden

Besluit instelling Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht

De Staatssecretaris van Defensie,

Overwegende dat een commissie ten behoeve van overleg en voorlichting omtrent de milieuhygiëne rond het militaire luchtvaartterrein van de vliegbasis Woensdrecht kan functioneren als een doelmatige organisatie voor het opstellen van adviezen uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten aan de bevoegde instanties betreffende alle maatregelen en voorschriften ter vermindering van geluidhinder rond het luchtvaartterrein;

Overwegende dat de vliegbasis Woensdrecht door de Minister van Defensie is aangewezen als militair luchtvaartterrein bij beschikking nr. 264.020/H van 3 januari 1962 (Stcrt. 34);

Overwegende dat de geluidszone als weergave van de geluidsbelasting door startende en landende vliegtuigen voor de vliegbasis Woensdrecht is vastgelegd in het Structuurschema Militaire Terreinen;

Handelende na overleg met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, de besturen van de Provincies Noord-Brabant en Zeeland en de besturen van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Reimerswaal en Essen (B).

Gelet op artikel 28 van de Luchtvaartwet;

Besluit:

Artikel 1

Er wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne Vliegbasis Woensdrecht ingesteld.

Artikel 2

 • 1 In de Commissie hebben zitting:

  • a. een lid, tevens voorzitter, aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;

  • b. een lid aan te wijzen door Gedeputeerde Staten van Zeeland;

  • c. twee leden aan te wijzen door ieder college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal en Reimerswaal;

  • d. het hoofd Bureau Geluidhinder, Zonering en Rapportering van het Commando Luchtstrijdkrachten, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • e. de commandant van de vliegbasis Woensdrecht, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • f. de regionaal inspecteur van de Inspectie van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer binnen wiens ambtsgebied het luchtvaartterrein is gelegen, of een door hem aan te wijzen vertegenwoordiger;

  • g. een vertegenwoordiger aan te wijzen door de directie van Fokker Services B.V. die wordt aangemerkt als gebruiker van luchtvaartuigen welke geregeld op het luchtvaartterrein landen en daarvan opstijgen;

  • h. een vertegenwoordiger aan te wijzen door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat;

  • i. een vertegenwoordiger van rechtspersoonlijkheid bezittende milieuorganisaties;

  • j. een vertegenwoordiger van de luchtverkeersdienstverlening.

 • 2 In de Commissie worden – op voet van gelijkheid met de in het eerste lid onder c bedoelde leden – tevens uitgenodigd twee leden aan te wijzen door het college van Burgemeester en Schepenen van de in België, in de provincie Antwerpen, gelegen gemeente Essen.

 • 3 Elk van de in het eerste lid onder c genoemde colleges ziet er op toe dat tenminste één van de hen vertegenwoordigende leden kan worden beschouwd als vertegenwoordiger van de omwonenden van het luchtvaartterrein.

Artikel 3

De Commissie heeft als taak:

 • a. het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie of andere instanties over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de vliegbasis Woensdrecht;

 • b. het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;

 • c. het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Luchtvaartwet.

Artikel 4

 • 1 De Commissie stelt een huishoudelijk reglement vast met betrekking tot de uitvoering van haar werkzaamheden en biedt dat reglement aan de Staatssecretaris van Defensie aan.

 • 2 De Commissie kan zich doen voorlichten door deskundigen buiten de Commissie.

 • 3 De Commissie doet jaarlijks verslag van haar werkzaamheden aan de Staatssecretaris van Defensie.

 • 4 De Commissie stelt jaarlijks een begroting op die goedkeuring van de Staatssecretaris van Defensie behoeft.

Artikel 5

Het secretariaat wordt gevoerd door een door de Staatssecretaris van Defensie aan te wijzen ambtenaar.

Deze beschikking wordt geplaatst in de Staatscourant.

Afschrift van de beschikking wordt gezonden aan betrokkenen, de Algemene Rekenkamer en het secretariaat.

Den Haag, 9 maart 2009

De

Staatssecretaris

van Defensie,

J.G. de Vries

Terug naar begin van de pagina