Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009

Geldend van 01-07-2009 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 8 april 2009 houdende de vaststelling van de gegevens die worden opgenomen in het aanvraagformulier voor het bij Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 voorgeschreven paspoort (Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009)

Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;

Gelet op artikel 7, derde lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;

Besluit:

Artikel 2

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

 • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009.

Zoetermeer, 8 april 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage bij het Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009

Transpondernummer:

Gegevens aanvrager (eigenaar/houder)

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode en Woonplaats

Tel. Nr

(Eventueel) lidnummer

Gegevens eigenaar (in te vullen door de aanvrager als deze niet de eigenaar is)

Naam

Voorletter(s)

Adres

Postcode en Woonplaats

Tel. Nr

(Eventueel) lidnummer

Gegevens paardachtige

Paardachtige is wel/niet* geregistreerd (* s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

 • ja, registratienummer

Soort

□ paard □ pony □ ezel □ zebra □ anders, nl:

Naam

Commerciële naam

Geboortedatum

Levensnummer

Geslacht

□ hengst □ merrie □ ruin

Zijn kleur en signalement in overeenstemming met het registratiebewijs?

 • ja

 • nee, dan volledig nieuw signalement opnemen.

Signalement

Kleur

Hoofd

RV

LV

LA

RA

Kenmerken

Checklist paardenpaspoortconsulent/gekwalificeerde dierenarts (aankruisen zodra uitgevoerd)

 • signalement gecontroleerd

 • gecontroleerd op aanwezigheid transponder

 • transponder ingebracht en werking gecontroleerd

 • kopie (origineel) registratieformulier cq. paspoort ingenomen

 • barcodesticker geplakt op registratieformulier en registratiebewijs

 • gecontroleerd op aanwezigheid van klinische tekenen van een chirurgische ingreep om een in het verleden geïmplanteerde transponder te verwijderen

Naam paardenpaspoortconsulent/gekwalificeerde dierenarts: ...........................

Tel. Nr: ................................................................................................................

Datum: .................................................................................................................

Handtekening: .....................................................................................................

Handtekening aanvrager (eigenaar/houder): ....................... datum: ..................

DIT FORMULIER BINNEN 7 DAGEN NA INVULLEN OPSTUREN NAAR DE PASPOORTUITGEVENDE INSTANTIE

Terug naar begin van de pagina