Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende [...] van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-07-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 13 mei 2009 houdende de voorschriften ter zake van de aanvraag tot de uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en ter zake van de afgifte van tijdelijke documenten uit hoofde van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009 (Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

De aanvraag voor een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de verordening, wordt ingediend bij de in het tweede lid van artikel 10 bepaalde erkende instelling of hippische sportorganisatie.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 De aanvraag wordt ingediend door middel van het in artikel 7, eerste lid, van de verordening bedoelde, volledig en naar waarheid ingevulde en ten minste door de aanvrager ondertekende, aanvraagformulier volgens het model zoals dat is opgenomen in de bijlage bij het Besluit gegevens aanvraagformulier paspoort paardachtigen (PVV) 2009.

  • 2 Op het in het eerste lid bedoelde aanvraagformulier wordt door de aanvrager vermeld dat de aanvraag betrekking heeft op een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

Bij de aanvraag voor een duplicaatpaspoort of een vervangend paspoort overlegt de aanvrager het volledig en naar waarheid ingevulde en ondertekende vragenformulier zoals dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009.

Zoetermeer, 13 mei 2009

A.L. ten Have-Mellema

plv. voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Bijlage I. bij het Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 245126.png

Bijlage II. bij het Besluit voorschriften aanvraag tot uitgifte van duplicaatpaspoorten en vervangende paspoorten en afgifte van tijdelijke documenten voor paardachtigen (PVV) 2009

[Vervallen per 01-01-2015]

Bijlage 245127.png
Terug naar begin van de pagina