Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 21-06-2009 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering van 3 juni 2009 houdende regelen betreffende per kalenderjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen (Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering)

Het bestuur van het Bedrijfschap Horeca en Catering;

Gelet op artikel 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en gelet op artikel 4:58 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

begroting:

de begroting van inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap voor een bepaald jaar;

secretaris:

secretaris van het bedrijfschap;

subsidie:

op grond van de begroting per kalenderjaar aan rechtspersonen verstrekte subsidie;

wet:

de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Op de door het bestuur per kalenderjaar te verstrekken subsidies aan rechtspersonen is afdeling 4.2.8 van de wet van toepassing met inachtneming van de navolgende bepalingen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

De aanvraag van de subsidie wordt voor 15 augustus voorafgaand aan het jaar of de jaren waarvoor subsidie wordt gevraagd bij het dagelijks bestuur ingediend.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De secretaris of een door hem daartoe gemandateerde medewerker van het bedrijfschap is toezichthouder als bedoeld in artikel 4:59 van de wet.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

De subsidieontvanger behoeft de toestemming van het dagelijks bestuur voor het verrichten van de rechtshandelingen als genoemd in artikel 4:71 van de wet.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2015]

De subsidieontvanger dient binnen vier maanden na afloop van het kalenderjaar bij het dagelijks bestuur een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2015]

Het bestuur kan zich met betrekking tot het te voeren subsidiebeleid of de te nemen beschikkingen tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling laten adviseren door een door het bestuur in te stellen commissie.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2015]

Beschikkingen tot subsidieverlening, voorschotverlening en subsidievaststelling worden namens het bestuur gegeven door de secretaris.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2015]

Het Besluit subsidieregeling Bedrijfschap Horeca en Catering wordt ingetrokken.

Artikel 11

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Artikel 12

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als Subsidiebesluit Bedrijfschap Horeca en Catering.

Zoetermeer, 3 juni 2009

P.J. Biesheuvel

voorzitter

W. Spaink

secretaris

Terug naar begin van de pagina