Circulaire SGI faciliteiten

Geldend van 01-01-2010 t/m heden

Circulaire SGI faciliteiten

Inleiding

Met ingang van 1 juli 2009 zijn de in de bijlage 1 genoemde ministeries en Hoge Colleges van Staat per beschikking door de Inspecteur der Belastingen aangewezen als een Samenhangende Groep Inhoudingsplichtigen (SGI). Aanwijzing als SGI heeft tot gevolg dat als een werknemer binnen de SGI overgaat van de ene naar een andere inhoudingsplichtige:

 • een mogelijke spaarloonregeling van de werknemer kan doorlopen;

 • niet opnieuw de identiteit van de werknemer hoeft te worden vastgesteld;

 • niet opnieuw een (loonbelasting)verklaring door de werknemer hoeft te worden ingevuld;

 • voor de toepassing van de tabel bijzondere beloningen het jaarloon kan worden gesteld op het gezamenlijke bedrag van de verschillende dienstverbanden binnen de SGI;

 • de beschikking voor de bewijsregel voor extraterritoriale werknemers doorloopt (bij ongewijzigde omstandigheden);

Bovengenoemde SGI-faciliteiten worden gefaseerd geïmplementeerd. Over het kunnen doorlopen van een mogelijke spaarloonregeling bij rijksbrede mobiliteit informeer ik u in de separate circulaire ‘Spaarloonregeling’ (zie ‘relaties met andere circulaires’).

In de onderhavige circulaire wordt u geïnformeerd over de wijze waarop de overige SGI-faciliteiten zullen worden uitgevoerd.

Nieuwe procedure bij mobiliteit tussen inhoudingsplichtigen

Per 1 januari 2010 is voor een ambtenaar die is aangesteld in algemene dienst van het Rijk en overgaat van de ene naar de andere inhoudingsplichtige binnen de SGI, het volgende van toepassing.

De ‘ontvangende’ inhoudingsplichtige vraagt bij de ‘vorige’ inhoudingsplichtige de volgende gegevens op om deze in de eigen administratie te verwerken:

 • een kopie van het identiteitsbewijs;

 • een kopie van de loonbelastingverklaring;

 • een opgave van het jaarloon voor de bijzondere beloningen;

 • een kopie van de beschikking bewijsregel extraterritoriale werknemers.

De ‘vorige’ inhoudingsplichtige stelt de gevraagde gegevens binnen 5 werkdagen ter beschikking aan de ‘ontvangende’ inhoudingsplichtige.

De hierboven genoemde SGI-faciliteiten zijn slechts een eerste stap op weg naar het Rijk als één inhoudingsplichtige met één administratief systeem waarin werknemers zonder administratieve last kunnen overstappen van de ene naar de andere organisatie binnen het Rijk. Op weg naar dit einddoel zullen echter nog een aantal tussenstappen moeten worden gemaakt.

Een van de volgende tussenstappen zal het reeds geplande dgOBR-project ‘Ongehinderde Overdracht Persoonsdossier’ gaan opleveren. U wordt over deze volgende tussenstap naar verwachting in 2010 nader geïnformeerd.

Ik verzoek u de nodige voorbereidingen te treffen om uitvoering te geven aan de inhoud van deze circulaire.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

,

J.J.M. Uijlenbroek

Bijlage 1. : Overzicht deelnemers SGI rijk

Deelnemers SGI Rijk

Loonheffingennummer

Ministerie van Algemene Zaken

003227376L02

Kabinet van de Koning

   

Cie. Toezicht Inlichtingen Veiligheidsdiensten

   

Ministerie van BZK

003214345L22 + 003214345L16

Hoge Raad van Adel

   

Ministerie van BuZa

003227406L03 + 003227406L04

Ministerie van EZ

003214369L05

Ministerie van Financiën

003214394L22

Ministerie van Justitie1

003214436L13

Rechterlijke Macht

003214436L12

Ministerie van LNV

003166946L11

Ministerie van OCW

003214400L19

Ministerie van SZW

003227522L23

Ministerie van VenW

003214412L05

Ministerie van VWS

006756402L06

Ministerie van VROM

003214321L05

Raad van State

815051037L02

Algemene Rekenkamer

815051232L02

Nationale Ombudsman

815051748L02

Kanselarij Nederlandse Orden

807487090L02

Kabinetten v.d. Gouverneur (Aruba + Curaçao)

815068244L02

 1. Inclusief het personeel (gerechtsambtenaren) – vallend onder de sector Rijk – die werkzaam zijn bij de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, de gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de niet rechterlijke leden van de Raad voor de rechtspraak en van de besturen van voornoemde gerechten daaronder begrepen alsmede het personeel bij de gemeenschappelijke diensten die twee of meer van de in dit onderdeel genoemde organisaties in stand houden. Rechterlijke ambtenaren vallen onder de sector Rechterlijk Macht.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina