Regeling inzage- en correctierecht UWV

[Regeling vervallen per 25-05-2018.]
Geraadpleegd op 29-05-2024.
Geldend van 12-08-2009 t/m 24-05-2018

Regeling inzage- en correctierecht UWV

De Raad van Bestuur van Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen,

Gelet op hoofdstuk 6 Wet bescherming persoonsgegevens;

Besluit:

§ 1. Definities

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 1. Definities en toepassingsbereik

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op verzoeken om inzage in en correctie van persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de uitvoering van de wettelijke taken door UWV.

 • 2 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. Wbp: de Wet bescherming persoonsgegevens;

  • b. UWV: Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen als bedoeld in artikel 2 van de Wet Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • c. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

  • d. verwerken van persoonsgegevens: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens;

  • e. betrokkene: degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft;

  • f. verantwoordelijke: degene welke alleen of tezamen met een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt;

  • g. verzoek om inzage: een verzoek van of namens betrokkene om aan verzoeker mede te delen of, en zo ja welke, de betrokkene betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, conform artikel 35 Wbp en, voor zover het betreft medische gegevens uit een medisch dossier, conform art. 7:456 Burgerlijk Wetboek;

  • h. verzoek om correctie: een verzoek van of namens betrokkene om, conform artikel 36 Wbp, persoonsgegevens van betrokkene te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt;

  • i. verzoeker: degene die een verzoek om inzage of correctie indient bij UWV;

  • j. legitimatiebewijs: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht;

  • k. derde: ieder, niet zijnde de betrokkene, UWV, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van UWV of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken.

§ 2. Indiening en inbehandelingneming verzoeken

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 2. Indiening van verzoeken

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 De betrokkene heeft het recht vrijelijk en met redelijke tussenpozen een schriftelijk verzoek om inzage in en correctie van zijn persoonsgegevens in te dienen.

 • 2 Een schriftelijk ingediend verzoek wordt gedateerd en ondertekend, en bevat ten minste:

  • a. de volledige naam en voorletters en het adres van de betrokkene;

  • b. diens geboortedatum;

  • c. diens burgerservicenummer of, bij het ontbreken daarvan, het Sociaal-fiscaal nummer (Sofi-nummer);

  • d. een kopie van een geldig legitimatiebewijs van betrokkene.

 • 3 Een schriftelijk verzoek dat namens betrokkene wordt ingediend door een wettelijk vertegenwoordiger of een gemachtigde gaat vergezeld van een bewijsstuk inzake de wettelijke vertegenwoordiging of van een originele, door betrokkene ondertekende schriftelijke machtiging ter uitoefening van het inzage- of correctierecht door de verzoeker. Onverminderd het bepaalde in lid 2 wordt tevens ter identificatie een kopie van een geldig legitimatiebewijs van verzoeker bijgesloten en vermeldt het verzoek ook de volledige naam, voorletters en het adres van de verzoeker. Vorenstaande geldt niet als het verzoek wordt ingediend door een advocaat die als gemachtigde van betrokkene optreedt.

 • 4 Een verzoek om correctie kan slechts worden ingediend nadat de verzoeker inzage heeft genomen in de betreffende gegevens waarop correctie wordt verzocht. In aanvulling op het tweede en derde lid bevat een verzoek om correctie de aan te brengen wijzigingen.

 • 5 Het verzoek om inzage dan wel correctie moet worden ingediend bij een UWV-vestiging.

Artikel 3. Kosten van verzoeken

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Aan een verzoek om inzage en een verzoek om correctie zijn geen kosten verbonden.

Artikel 4. Berichtgeving ontvangst en inbehandelingneming

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 Binnen vijf werkdagen na ontvangst van een verzoek verstuurt UWV een ontvangstbevestiging.

 • 2 De ontvangstbevestiging bevat tenminste de naam van een contactpersoon, een beschrijving van de procedure en de te verwachten behandelingsduur van het verzoek.

Artikel 5. Toets op in behandeling nemen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 UWV betrekt bij de behandeling van een verzoek om inzage en/of correctie slechts die verwerkingen waarvoor het is aan te merken als verantwoordelijke. Ingeval UWV constateert dat het verzoek mede of uitsluitend betrekking heeft op gegevens die bij een ander bestuursorgaan als verantwoordelijke berusten, zendt UWV het verzoek ter behandeling door naar dat andere bestuursorgaan. Verzoeker krijgt hiervan, onverminderd het bepaalde in artikel 6, bericht.

 • 2 UWV toetst of een verzoek voldoet aan het bepaalde in artikel 2.

 • 3 Indien het verzoek niet voldoet aan het bepaalde in artikel 2 dan wordt verzoeker in de gelegenheid gesteld zijn verzoek binnen 2 weken aan te vullen. Wordt binnen deze termijn het verzuim niet hersteld dan ontvangt verzoeker een beslissing dat het verzoek niet in behandeling wordt genomen.

§ 3. Procedure uitvoering inzage en correctie

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 6. Behandeling van verzoeken

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 De verantwoordelijke (districts)manager van het organisatieonderdeel waarop het verzoek betrekking heeft en van de UWV-vestiging waar het verzoek is ingediend, draagt zorg voor afhandeling van een verzoek om inzage dan wel correctie.

 • 2 Indien het verzoek onder verantwoordelijkheid van een manager van een andere UWV vestiging dient te worden afgehandeld, wordt het verzoek onverwijld naar die andere UWV-vestiging doorgezonden. Verzoeker krijgt, onverminderd het bepaalde in artikel 4, hiervan bericht.

 • 3 Indien voor de uitoefening van het inzage- of correctierecht ook andere onderdelen van UWV moeten worden ingeschakeld, zet de verantwoordelijke manager hiertoe de nodige stappen en coördineert hij de uitvoering van de inzage of correctie.

 • 4 Een verzoek om inzage in of correctie van gegevens uit een medisch dossier wordt in afwijking van het eerste lid doorgezonden naar het betrokken onderdeel van Sociaal Medische Zaken (SMZ) en beoordeeld door de verzekeringsarts krachtens de aanwijzingen van de Richtlijn Beheer medische gegevens vallend onder het medisch beroepsgeheim van de verzekeringsarts.

 • 5 Een verzoek om inzage in of correctie van gegevens uit een opsporingsdossier wordt in afwijking van het eerste lid doorgezonden naar het betrokken onderdeel van directie Handhaving (DHH) en beoordeeld krachtens de Instructie DHH Inzage- en correctierecht.

Artikel 7. Uitvoering inzageverzoek

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 UWV deelt verzoeker schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van een verzoek dat voldoet aan het bepaalde in artikel 2 en artikel 5, mee of UWV persoonsgegevens over de betrokkene verwerkt en of dan wel in hoeverre het verzoek om inzage wordt ingewilligd.

 • 2 Indien het verzoek wordt ingewilligd, stelt UWV binnen de in het eerste lid bedoelde termijn de volgende gegevens ter beschikking:

  • een volledig en begrijpelijk overzicht van de verwerkte gegevens;

  • een omschrijving van:

   • het doel of de doeleinden van de verwerking;

   • de categorieën van gegevens waarop de verwerking betrekking heeft;

   • de ontvangers of categorieën ontvangers;

  • alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens.

 • 3 Desgevraagd verschaft UWV tevens informatie over de systematiek van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

 • 4 Een verzoek om inzage wordt geheel of gedeeltelijk geweigerd voor zover dit noodzakelijk is in het belang is van:

  • a. de veiligheid van de staat;

  • b. de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;

  • c. gewichtige economische en financiële belangen van de staat en andere openbare lichamen;

  • d. het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van de belangen, bedoeld onder b en c, of

  • e. de bescherming van de betrokkene of de rechten en vrijheden van anderen.

 • 5 Als de administratie persoonsgegevens van een derde bevat die naar verwachting bezwaar zal hebben tegen verstrekking ervan aan betrokkene, stelt UWV die derde in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost. UWV beslist naar aanleiding van hetgeen door die derde naar voren is gebracht of één van de in de lid 4 genoemde uitzonderingsgronden van toepassing is.

 • 6 De beslissing tot gehele of gedeeltelijke afwijzing van het verzoek om inzage vermeldt op welke gronden van lid 4 een beperking van de inzage heeft plaatsgevonden.

Artikel 8. Uitvoering correctieverzoek

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 UWV kan een verzoek om correctie slechts honoreren voor zover de opgenomen gegevens feitelijk onjuist zijn of voor het doel of doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift zijn verwerkt.

 • 2 UWV deelt betrokkene schriftelijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek mee of dan wel in hoeverre aan het verzoek om correctie wordt voldaan. Een weigering is met redenen omkleed.

 • 3 UWV voert een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk uit.

 • 4 Indien de persoonsgegevens zijn vastgelegd op een gegevensdrager waarin geen wijzigingen kunnen worden aangebracht, treft UWV de voorzieningen die nodig zijn om de gebruiker(s) van de gegevens te informeren over de onmogelijkheid van verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, ondanks het feit dat er grond is voor aanpassing van de gegevens op grond van artikel 36 Wbp.

 • 5 Indien de gegevens naar aanleiding van het verzoek zijn verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd, brengt UWV derden aan wie de gegevens voorafgaand daaraan zijn verstrekt, zo spoedig mogelijk op de hoogte van de aangebrachte wijzigingen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning kost.

 • 6 Indien verzoeker daarom vraagt, doet UWV opgave van de derden aan wie de wijzigingen zijn medegedeeld.

§ 4. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Artikel 9. Bezwaar en bemiddeling

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

 • 1 UWV wijst verzoeker in zijn beslissing op de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen tegen besluiten die het op grond van deze regeling neemt.

 • 2 UWV wijst verzoeker in de beslissing op bezwaar op de mogelijkheid daartegen beroep aan te tekenen dan wel een verzoek tot bemiddeling in te dienen bij het College bescherming persoonsgegevens.

Artikel 10. Citeertitel

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling inzage- en correctierecht UWV’.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 25-05-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 28 juli 2009

Voorzitter Raad van bestuur UWV

,

J.M. Linthorst

Naar boven