Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats

Geldend van 12-08-2009 t/m heden

Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden bij overbrenging naar archiefbewaarplaats

Artikel 1

Met het oog op het belang van de Staat of zijn bondgenoten zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980), niet openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers

Niet openbaar tot 1 januari

60

2049

61

2049

62

2050

63

2050

64

2050

65

2051

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom, van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980), beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot 1 januari

18

2051

Artikel 3

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers, genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. Indiening van een verzoek tot inzage geschiedt door ondertekening van de verzoeker van het Formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 4

Het vervaardigen van reproducties van documenten, danwel het publiceren van gegevens uit archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 2, is, tot openbaarwording, slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de directeur van het Nationaal Archief. De directeur van het Nationaal Archief kan aan zijn toestemming voorwaarden verbinden.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van het Bureau Secretaris-Generaal 1944–1975 (1980)’.

Den Haag, 27 juli 2009

De

Minister

van Defensie,
voor deze:

Secretaris-generaal

,

A.H.C. Annink

Terug naar begin van de pagina