Tijdelijke vrijstelling bedekte veldslateelt

[Regeling vervallen per 04-12-2009.]
Geldend van 06-08-2009 t/m 03-12-2009

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 31 juli 2009, nr. 35705, houdende vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Tijdelijke vrijstelling bedekte veldslateelt)

In overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gezien het verzoek van LTO Groeiservice van 16 juni 2009;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 04-12-2009]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 20 van deze wet, voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Signum (toelatingsnummer 12630 N) in de bedekte teelt van veldsla.

Artikel 2

[Vervallen per 04-12-2009]

De vrijstelling, bedoeld in artikel 1, is slechts van toepassing voor zover de voorschriften, die zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit, worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 04-12-2009]

Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie. Het vervalt met ingang van 120 dagen na de inwerkingtreding.

Artikel 4

[Vervallen per 04-12-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling bedekte veldslateelt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 31 juli 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

secretaris-generaal

,

A.N. van der Zande

Bijlage bij het besluit Tijdelijke vrijstelling bedekte veldslateelt

[Vervallen per 04-12-2009]

  • Gedurende de in artikel 3 aangegeven periode is het tijdelijk toegestaan het gewasbeschermingsmiddel Signum (toelatingsnummer 12630 N ) te gebruiken in de bedekte teelt van veldsla ter bescherming tegen schimmels en smet (botrytis, rhizoctonia en sclerotinia sclerotiorium)

  • Zodra de eerste symptomen worden waargenomen, de behandeling uitvoeren.

  • Dosering: 1,5 kilogram per hectare.

  • Niet meer dan 1 toepassing van het middel Signum per teelt.

  • Dit middel mag niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Terug naar begin van de pagina