Besluit algemeen verbindend verklaring overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

[Regeling vervallen per 01-01-2011.]
Geldend van 05-08-2009 t/m 31-12-2010

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 juli 2009, nr. 20664, houdende algemeen verbindend verklaring van een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelezen het verzoek van de vereniging Agrodis strekkende tot algemeen verbindend verklaring van haar overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen;

Gelet op artikel 111, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2011]

In dit besluit wordt onder ‘gebruiker, gewasbeschermingsmiddel, toelating, en op de markt brengen’ verstaan, hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Onder stichting CDG wordt verstaan: stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 De overeenkomst van 12 december 2008, inclusief het CDG09 certificatieschema (versie 2.2 van mei 2009), tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen verenigd in Agrodis, wordt algemeen verbindend verklaard.

 • 2 De algemeen verbindend verklaring van de overeenkomst, bedoeld in het eerste lid, geldt voor een ieder die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2011]

 • 1 In afwijking van artikel 2 is de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke of rechtspersoon die rechthebbende is van een toelating, die een gewasbeschermingsmiddel levert of doet leveren:

 • 2 In afwijking van artikel 2 is de bijlage bij de overeenkomst (het CDG09 certificatieschema), alsmede artikel 2, onderdeel b van de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke of rechtspersoon die:

  • a. als nevenactiviteit de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen heeft,

  • b. beschikt over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL), met de extra module handel, waarvan het certificaat is uitgegeven door de Stichting Pro Act, en

  • c. niet meer dan 1.500 kg aan gewasbeschermingsmiddelen verkoopt of aflevert per jaar.

 • 3 Stichting Pro Act rapporteert elk half jaar aan de Stichting CDG omtrent de uitvoering en handhaving van de vrijstelling bedoeld in het tweede lid.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2011]

Stichting CDG rapporteert halfjaarlijks aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omtrent de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Op verzoek verstrekt de stichting CDG tussentijds ook de gevraagde inlichtingen aan de minister.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2011]

Uiterlijk op 1 januari 2010 voldoet een ieder tot wie dit besluit zich richt aan alle verplichtingen die de overeenkomst en de algemeen verbindend verklaring ervan met zich brengen.

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2011]

De overeenkomst en het CDG09 certificatieschema (versie 2.2 van mei 2009) liggen tot  januari 2010 ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Prins Clauslaan 8 te ’s-Gravenhage.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2011]

Dit besluit treedt in werking de tweede dag na publicatie in de Staatscourant en vervalt op 1 januari 2011.

Den Haag, 10 juli 2009

De

minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina