Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven

[Regeling vervallen per 18-12-2014.]
Geldend van 19-06-2012 t/m 17-12-2014

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2009, nr. VGP/PSL 2943829, houdende Instelling Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 18-12-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. directeur: de directeur Volksgezondheid en Zorg van het RIVM;

 • b. Minister: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • c. NKCA: Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven als bedoeld in artikel 2;

 • d. RIVM: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

 • e. werkgroep: interdepartementale werkgroep alternatieven voor dierproeven als bedoeld in de Kabinetsvisie Alternatieven voor dierproeven.

Artikel 2

[Vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Er is een Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven (NKCA).

 • 2 Het NKCA ressorteert onder het RIVM.

Artikel 3

[Vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Het NKCA is samengesteld uit medewerkers die zijn aangesteld bij het RIVM en de Universiteit Utrecht.

 • 2 De directeur-generaal van het RIVM stelt één van de in het eerste lid bedoelde medewerkers aan als het hoofd van het NKCA.

 • 3 Het NKCA bezit dan wel beschikt over de noodzakelijke expertise en deskundigheid voor de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

 • 4 Het hoofd van het NKCA legt rechtstreeks verantwoording af aan de directeur.

Artikel 4

[Vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Het NKCA is belast met de taken zoals die in de Kabinetsvisie Alternatieven voor dierproeven zijn beschreven. Tot zijn taken behoren in elk geval:

  • a. het bevorderen van de ontwikkeling en validatie van alternatieven voor dierproeven;

  • b. het bevorderen van de acceptatie en het stimuleren van het gebruik van alternatieven voor dierproeven;

  • c. het adviseren van de departementen betrokken bij de uitvoering van de Kabinetsvisie Alternatieven voor dierproeven op het gebied van alternatieven voor dierproeven;

  • d. het bundelen en afstemmen van de inbreng in internationale gremia;

  • e. het organiseren van het Regulier Overleg Dierproeven en Alternatieven;

  • f. het verzorgen van delen in curricula voor de opleiding van proefdierkundigen en in life science opleidingen waarin proefdierstudies een rol spelen;

  • g. het verzorgen van het onderdeel alternatieven voor dierproeven in de cursus Proefdierkunde;

  • h. het verzorgen van periodieke bijscholing van de deskundigen voor alternatieven in de dierexperimentencommissies;

  • i. het ondersteunen van de communicatie tussen en met onderzoekers en het verzorgen van de communicatie naar het publiek over alternatieven voor dierproeven.

 • 2 Het NKCA voert zijn werkzaamheden uit na voorafgaande jaarlijkse goedkeuring door de Minister van zijn werkprogramma.

 • 3 De werkzaamheden van het NKCA zijn functioneel gescheiden van de werkzaamheden van het RIVM.

 • 4 Het NKCA stelt zijn eigen werkwijze vast.

Artikel 5

[Vervallen per 18-12-2014]

Het NKCA wordt voor een aansluitende periode van ten minste vijf jaren gefinancierd door de Minister.

Artikel 6

[Vervallen per 18-12-2014]

Het NKCA doet uiterlijk 1 maart van elk kalenderjaar aan de directeur en de Minister verslag van zijn werkzaamheden gedurende het daaraan voorafgaande kalenderjaar.

Artikel 7

[Vervallen per 18-12-2014]

 • 1 Het NKCA verstrekt de Minister, dan wel de Minister wie het mede aangaat op verzoek informatie die het onder zich heeft ingevolge de uitvoering van zijn werkzaamheden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, of uit eigener beweging informatie indien bepaalde informatie voor de Minister, dan wel de Minister wie het mede aangaat noodzakelijk is.

 • 2 Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit besluit en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem/haar tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij de uitvoering van dit besluit tot bekendmaking voortvloeit.

 • 3 Het NKCA draagt zorg voor een goed, geordend en toegankelijk beheer van bescheiden, die het ontvangt dan wel gebruikt bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4. De bescheiden worden beheerd overeenkomstig het bepaalde bij of krachtens de Archiefwet 1995.

Artikel 8

[Vervallen per 18-12-2014]

Uiterlijk vijf jaar na oprichting is het functioneren en de financiering van het NKCA geëvalueerd.

Artikel 9

[Vervallen per 18-12-2014]

Dit besluit, waarvan afschrift wordt verzonden aan de Algemene Rekenkamer, treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Artikel 10

[Vervallen per 18-12-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Nationaal Kenniscentrum Alternatieven voor Dierproeven.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina