Besluit bestuurlijke boetes financiële sector

Geraadpleegd op 24-04-2024.
Geldend van 01-04-2016 t/m 13-07-2016

Besluit van 11 juni 2009, houdende regels voor het vaststellen van de op grond van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op te leggen bestuurlijke boetes (Besluit bestuurlijke boetes financiële sector)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën, gedaan mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 19 mei 2009, nr. FM/2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 176, tweede lid en 179, eerste lid, van de Pensioenwet, artikelen 10d, vijfde lid en 10e van de Sanctiewet 1977, artikelen 9b, tweede lid en 9c, eerste lid, van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, artikelen 1:80, tweede lid en 1:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 28, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, artikelen 54, tweede lid en 55, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, artikelen 21, tweede lid en 22, eerste lid, van de Wet toezicht trustkantoren, artikelen 171, tweede lid en 174, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikelen 19, tweede lid en 20, eerste lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

De Raad van State gehoord (advies van 2 april 2009, nr. W06.09.0076/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën, van 2 juni 2009, nr. FM 2009/1037 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, uitgebracht mede namens Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1 De toezichthouder stelt een bestuurlijke boete in de tweede of derde categorie vast op het basisbedrag.

 • 2 De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de ernst of duur van de overtreding een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

 • 3 De toezichthouder verlaagt of verhoogt het basisbedrag met ten hoogste 50 procent indien de mate van verwijtbaarheid van de overtreder een dergelijke verlaging of verhoging rechtvaardigt.

Artikel 3

De door de toezichthouder met toepassing van artikel 2 vast te stellen bestuurlijke boete wordt verdubbeld indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder ter zake van eenzelfde overtreding.

Artikel 4

 • 1 De toezichthouder houdt bij het vaststellen van een bestuurlijke boete rekening met de draagkracht van de overtreder.

 • 2 De toezichthouder kan op basis van het eerste lid de op te leggen bestuurlijke boete verlagen met maximaal 100 procent.

Artikel 4a

Onverminderd de artikelen 2, 3 en 4 houdt de toezichthouder bij het vaststellen van een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan een bank of een beleggingsonderneming als bedoeld in de verordening kapitaalvereisten ter zake van een overtreding van de verordening kapitaalvereisten of het ingevolge het Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen van de wet bepaalde, rekening met de omstandigheden, bedoeld in artikel 70 van de richtlijn kapitaalvereisten.

Artikel 4b

Onverminderd de artikelen 2, 3 en 4 houdt de toezichthouder bij het vaststellen van een bestuurlijke boete die wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon ter zake van een overtreding van een voorschrift gesteld bij of krachtens de hoofdstukken 5.1a of 5.3 van de wet, met uitzondering van een overtreding van de artikelen 5:25c zesde tot en met negende lid, 5:25i en 5:36 van de wet, rekening met alle relevante omstandigheden, waaronder, in voorkomend geval, de omstandigheden genoemd in artikel 28 quater van de richtlijn transparantie.

§ 2. Indeling van overtredingen in categorieën

Artikel 8

Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet financiële betrekkingen buitenland 1994, is als volgt beboetbaar:

Artikel 10

 • 1 Overtreding van een voorschrift, gesteld in een hierna genoemd artikel van de Wet op het financieel toezicht of in een hierna genoemd artikel van een op die wet gebaseerde algemene maatregel van bestuur, is als volgt beboetbaar:

   

  Boetecategorie

  Wet op het financieel toezicht

   

  Algemeen deel

   

  1:10

  2

  1:58, tweede lid

  3

  1:58a, tweede lid

  3

  1:58b, tweede lid

  3

  1:58c, derde lid

  3

  1:59, tweede lid

  3

  1:67, eerste lid

  3

  1:74, eerste lid

  2

  1:74, eerste lid, voor zover het inlichtingen betreft voor het opstellen en uitvoeren van een afwikkelingsplan

  3

  1:74, eerste lid, voor overige inlichtingen

  2

  1:75, eerste lid, voor zover het betreft de niet-naleving van een met betrekking tot artikel 4:24a, eerste of tweede lid, gegeven aanwijzing

  3

  1:75a

  2

  1:76, zesde lid, aanhef en onderdeel a

  2

  1:77, eerste lid

  3

  1:89

  2

  1:113

  3

  1:114, eerste en tweede lid

  3

  1:116

  3

  1:117, eerste tot en met derde lid

  3

  1:118

  3

  1:119

  3

  1:120, eerste en tweede lid

  3

  1:121, eerste lid

  3

  1:124, eerste lid

  3

  1:125, eerste en tweede lid

  3

  1:127

  3

  1:128, tweede en derde lid

  3

     

  Deel Markttoegang financiële ondernemingen

   

  2:3.0a, eerste lid

  2

  2:3.0a, vierde lid

  1

  2:3.0b, eerste lid

  3

  2:3.0c

  2

  2:3.0e

  2

  2:3.0f, eerste lid

  2

  2:3.0f, tweede en vierde lid

  1

  2:3.0g

  3

  2:3.0h

  2

  2:3.0j

  2

  2:3.0k, eerste lid

  2

  2:3.0k, tweede en vierde lid

  1

  2:3.0l

  3

  2:3.0m

  2

  2:3a, eerste lid

  3

  2:3e, eerste lid

  3

  2:3g, eerste lid

  3

  2:4, eerste lid

  3

  2:6, eerste lid

  3

  2:8, eerste lid

  3

  2:9, eerste en tweede lid

  1

  2:10, eerste lid en tweede lid

  1

  2:10, vierde lid

  2

  2:10a, eerste lid

  3

  2:10e, eerste lid

  3

  2:10f, eerste lid

  3

  2:11, eerste lid

  3

  2:15, eerste lid

  1

  2:15, tweede lid

  2

  2:16, eerste en derde lid

  3

  2:18, eerste lid

  1

  2:18, tweede lid

  2

  2:20

  3

  2:25, eerste lid

  1

  2:25, tweede lid

  2

  2:26

  2

  2:26a. eerste lid

  3

  2:26c, eerste lid

  3

  2:26d, eerste lid

  3

  2:26f, eerste lid

  3

  2:27, eerste lid

  3

  2:35

  1

  2:36, eerste en tweede lid

  3

  2:36, derde en vierde lid

  1

  2:36, vijfde lid

  2

  2:38, eerste lid

  1

  2:38, tweede lid

  2

  2:39, eerste en tweede lid

  1

  2:40, eerste lid

  3

  2:45, eerste lid tot en met derde lid

  1

  2:45, vierde lid

  2

  2:46, eerste lid tot en met derde lid

  1

  2:48, eerste lid

  3

  2:50, eerste lid

  3

  2:52, eerste lid

  1

  2:53, eerste en tweede lid

  1

  2:54, eerste en tweede lid

  1

  2:54, vierde lid

  2

  2:54a, eerste lid

  3

  2:54c, eerste lid

  3

  2:54d, eerste lid

  3

  2:54f, eerste lid

  3

  2:54g, eerste lid

  3

  2:54i, eerste lid

  3

  2:54l, eerste lid

  3

  2:54n, eerste en tweede lid

  3

  2:54n, vierde lid

  2

  2:540

  3

  2:54q

  3

  2:55, eerste lid

  3

  2:60, eerste lid

  3

  2:65

  3

  2:66a, derde lid

  3

  2:66a, zesde lid

  2

  2:67b, derde lid

  1

  2:69b, eerste en tweede lid

  3

  2:70

  3

  2:70a, derde lid

  3

  2:71, eerste lid

  1

  2:72, eerste lid

  1

  2:73, eerste en tweede lid

  1

  2:75, eerste lid

  3

  2:80, eerste lid

  3

  2:81, derde lid

  1

  2:84, tweede lid

  1

  2:86, eerste lid

  3

  2:90, tweede lid

  1

  2:92, eerste lid

  3

  2:96, eerste lid

  3

  2:99, vierde en vijfde lid

  1

  2:100, tweede lid

  2

  2:101, eerste lid

  1

  2:102, eerste lid

  1

  2:103

  2

  2:103a, eerste lid

  2

  2:106.0a

  1

  2:106a, eerste lid

  2

  2:107, eerste lid

  1

  2:107a, eerste en tweede lid

  1

  2:108, eerste lid

  1

  2:110, eerste lid

  1

  2:111, eerste lid

  1

  2:112, eerste lid

  1

  2:114, eerste lid

  1

  2:115, eerste lid

  1

  2:117, eerste lid

  1

  2:118, eerste lid

  1

  2:120, eerste lid

  1

  2:121, eerste lid

  1

  2:121a, eerste lid

  1

  2:121c, eerste, vijfde en zesde lid

  2

  2:121d, eerste, vijfde en zesde lid

  2

  2:121e

  3

  2:121f

  2

  2:121g

  3

  2:121h

  3

  2:122, eerste en vierde lid

  1

  2:122a, eerste lid

  1

  2:123, eerste, derde en vierde lid

  1

  2:125, eerste lid

  1

  2:126, eerste lid

  1

  2:127, eerste lid

  1

  2:128, vijfde lid

  1

  2:129, eerste en derde lid

  1

  2:130, eerste lid

  1

     

  Deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen

   

  3:5, eerste lid

  3

  3:5, vierde lid

  2

  3:6, eerste lid

  3

  3:6, vierde lid

  2

  3:7, eerste lid

  3

  3:7, vierde lid

  2

   3:8, eerste en derde lid

  3

   3:8, tweede, vierde en vijfde lid

  2

  3:9, eerste lid

  3

  3:10, eerste lid

  3

  3:10, derde lid

  1

  3:15, eerste en tweede lid

  2

  3:16, eerste tot en met derde lid

  2

  3:17, eerste lid

  3

   3:17a

  2

  3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid

  2

  3:17c, eerste en derde lid

  2

  3:18, eerste en tweede lid

  2

  3:18b, eerste lid

  3

  3:19, eerste en tweede lid

  2

  3:19a,

  2

  3:20

  2

  3:20a

  3

  3:21, eerste en tweede lid

  2

  3:24

  2

  3:24.0b

  2

  3:29, eerste lid

  2

  3:29, tweede lid

  1

  3:29b

  2

  3:29c, eerste lid

  2

  3:30, eerste lid

  2

  3:32

  2

  3:33c

  2

  3:34

  2

  3:35

  2

  3:35a, eerste en tweede lid

  2

  3:36, eerste, tweede lid

  3

  3:36, derde en zesde lid

  2

  3:37, eerste tot en met derde lid

  2

  3:38

  2

  3:38a

  3

  3:39, eerste en tweede lid

  2

  3:40

  2

  3:41

  1

  3:42

  1

  3:43, tweede lid

  1

  3:44, eerste lid

  2

  3:47, eerste, tweede, derde, vijfde en zesde lid

  2

  3:48

  1

  3:51

  3

  3:52

  1

  3:53, eerste lid

  3

  3:53, tweede en derde lid

  1

  3:53, zesde lid

  3

  3:54, derde lid

  3

  3:55, tweede lid

  3

  3:57, eerste, tweede, vierde en zesde lid

  3

  3:57, vijfde lid

  3

  3:57a

  3

  3:59, tweede lid

  3

  3:62, tweede lid

  3

   3:62a, derde lid

  2

  3:62a, derde lid

  3

  3:62a, derde en vierde lid

  2

  3:62a, vierde lid

  2

  3:62a, vijfde lid

  3

   3:62b, eerste en tweede lid

  3

  3:63, eerste en tweede lid

  3

  3:63, derde lid

  3

   3:66

  2

  3:67, eerste en tweede lid

  3

  3:67, derde en vierde lid

  2

  3:68, eerste lid

  3

  3:68, derde lid

  2

  3:68a, eerste lid

  2

  3:69, eerste lid

  3

  3:69, tweede lid

  2

  3:69a

  2

  3:70, eerste lid

  1

  3:71, eerste lid

  1

  3:71, tweede lid

  2

  3:72, eerste, derde en zevende lid

  2

  3:72, vierde en zesde lid

  1

  3:73

  1

  3:73a

  3

  3:73b

  2

  3:73c, eerste en tweede lid

  2

  3:74, eerste lid

  1

   3:74a

  2

  3:74a, eerste, tweede, derde en vijfde lid

  2

  3:74b, eerste en tweede lid

  2

  3:74c

  2

  3:75

  2

  3:76, eerste en tweede lid

  1

  3:77

  2

  3:78, eerste lid

  1

  3:81, eerste en derde lid

  1

  3:82, eerste en tweede lid

  2

  3:83, eerste lid

  1

  3:86, eerste en tweede lid

  2

  3:87, eerste lid

  1

  3:88, eerste en tweede lid

  2

  3:95, eerste lid

  3

  3:96, eerste lid

  3

  3:96, vierde lid

  2

  3:97

  3

  3:99, eerste lid

  2

   3:103

  3

  3:104, eerste en derde lid

  2

  3:105, vierde lid

  2

  3:106, eerste lid

  2

  3:108, eerste tot en met derde lid

  1

  3:110, vierde en vijfde lid

  1

  3:111, derde lid

  2

  3:111a. eerste lid

  3

  3:111a, tweede lid

  2

  3:111b, eerste lid

  2

  3:111c

  2

  3:112, eerste lid

  2

  3:113, eerste en tweede lid

  2

  3:116

  1

  3:119, eerste lid

  1

  3:120, eerste tot en met vijfde en zevende lid

  1

  3:124, tweede lid

  1

  3:125, eerste lid

  1

  3:129, eerste en tweede lid

  1

  3:130, eerste lid

  2

  3:131, eerste lid

  2

  3:131a, eerste lid

  2

  3:132, derde lid

  2

  3:135, eerste, tweede en zesde lid

  2

  3:135, derde lid

  3

  3:136, eerste lid

  2

  3:137, eerste lid

  3

  3:141, eerste lid

  2

  3:143

  3

  3:144, eerste lid

  2

  3:146, eerste lid

  2

  3:148, eerste lid

  2

  3:151, derde lid

  2

  3:153

  2

  3:155, eerste en derde lid

  2

  3:156, zesde lid

  2

  3:158, derde en vierde lid

  2

   3:159ai, tweede lid

  2

  3:175 derde lid

  2

  3:196

  3

  3:259, eerste en tweede lid

  3

  3:262

  2

  3:263, eerste tot en met derde lid

  2

  3:264, eerste lid

  2

  3:267, derde en vierde lid

  2

  3:267.0a

  2

  3:267a, eerste tot en met vierde lid

  2

  3:267b, eerste tot en met derde lid

  2

  3:267c, eerste lid

  2

  3:267h, eerste lid

  2

  3:269, eerste en tweede lid

  2

  3:269a, derde lid

  2

  3:273, eerste lid

  1

  3:277a, eerste lid

  2

  3:281a, tweede en derde lid

  2

  3:281b, eerste en tweede lid

  2

  3:284, eerste lid

  2

  3:288a, eerste tot en met derde en vijfde lid

  3

  3:288b, eerste en tweede lid

  3

  3:288d

  2

  3:288e, eerste en tweede lid

  2

  3:288f, eerste en tweede lid

  2

  3:288h, tweede tot en met vijfde lid

  2

  3:288i, eerste, derde, vierde en zesde lid

  2

  3:296, eerste, tweede, derde en achtste lid

  3

  3:296, vierde lid

  2

  3:297, eerste en tweede lid

  2

  3:297, vijfde lid

  3

  3:298, eerste, tweede lid

  2

  3:298, vijfde lid

  3

  3:299, eerste lid

  3

  3:299, eerste en tweede lid

  2

  3:301, eerste lid

  2

  3:302, eerste lid

  2

  3:303, eerste en tweede lid

  1

  3:304

  1

  3:305, eerste, tweede en vierde lid

  3

     

  Deel Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële ondernemingen

   

  3A:13, eerste en derde lid

  2

  3A:14, eerste lid

  3

  3A:15, eerste lid

  3

  3A:16, eerste lid

  3

  3A:22, eerste en tweede lid

  2

  3A:26, vierde lid

  2

  3A:36

   

  3A:42, tweede lid

  2

  3A:45, eerste en tweede lid

  2

  3A:47, eerste tot en met derde lid

  2

  3A:48, derde, vijfde en zesde lid

  2

  3A:71, tweede lid

  3

     

  Deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen

   

  4:3, eerste lid

  3

  4:3, vierde lid

  2

  4:4, eerste lid

  3

  4:4a

  3

  4:5, tweede lid

  1

  4:6, eerste lid

  2

  4:6a, eerste lid

  1

   4:9, eerste lid

  3

   4:9, tweede lid

  2

   4:9b, eerste lid

  3

  4:10, eerste lid

  3

  4:11, eerste en tweede lid

  3

  4:11, vierde lid

  1

  4:13, eerste en tweede lid

  2

  4:14, eerste lid

  3

  4:15, eerste lid

  2

  4:15a, eerste, tweede en vierde lid

  2

  4:16, eerste lid

  2

  4:17, eerste lid

  2

  4:18a, eerste en tweede lid

  2

  4:18b, tweede en derde lid

  2

  4:18c, derde lid

  2

  4:18d, eerste en tweede lid

  2

  4:18e, eerste en tweede lid

  2

  4:19, eerste tot en met het derde lid

  2

  4:20, eerste en derde lid

  2

  4:21

  1

  4:22, eerste en tweede lid

  2

  4:23, eerste en tweede lid

  2

  4:24, eerste en derde lid

  2

  4:24, tweede lid

  3

  4:25, eerste lid

  2

  4:25b, eerste en tweede lid

  2

  4:25d

  2

  4:26, eerste en derde tot en met achtste lid

  2

  4:26, tweede lid

  1

  4:27, eerste, tweede en vierde lid

  2

  4:29, vierde lid

  2

  4:30a, eerste tot en met derde lid

  2

  4:31, eerste tot en met derde lid

  2

  4:31a

  2

  4:32, eerste en tweede lid

  2

  artikel 4:33, eerste lid

  2

  4:34, eerste en tweede lid

  3

  4:35

  3

  4:37c

  2

  4:37d, eerste en derde lid

  2

  4:37e, eerste en tweede lid

  2

  4:37j

  2

  4:37k, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:37l, eerste tot en met derde lid

  3

  4:37m, eerste lid

  2

  4:37n

  1

  4:37o, eerste tot en met vierde lid

  1

  4:37s, eerste lid

  2

  4:37t

  2

  4:37u

  2

  4:37v, eerste, derde en vierde lid

  2

  4:37y

  2

  4:37z, eerste, derde en vierde lid

  2

  4:39

  2

  4:40

  2

  4:42

  2

  4:44, eerste en tweede lid

  2

  4:46, eerste lid

  2

  4:46, tweede tot en met vierde lid

  1

  4:46a, eerste lid

  1

  4:47, eerste en tweede lid

  1

  4:47, derde en vierde lid

  2

  4:48, eerste lid

  1

  4:49, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:50, eerste lid

  1

  4:50, tweede lid

  2

  4:51, eerste tot en met vierde lid

  1

  4:52, eerste en tweede lid

  2

  4:52a

  1

  4:53

  2

  4:55

  1

  4:55a

  2

  4:57c, eerste tot en met derde lid

  2

  4:58

  2

  4:59, eerste en tweede lid

  2

  4:59a, eerste en tweede lid

  2

  4:59b, eerste lid

  2

  4:59c, eerste tot en met zevende lid

  2

  4:59d, eerste tot en met zesde lid

  2

  4:59e, eerste lid

  2

  4:60, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:61a, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:61b, eerste tot en met derde lid

  2

  4:62, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:62b, eerste en tweede lid

  2

  4:62e, eerste lid

  2

  4:62f, eerste tot en met derde lid

  2

  4:62g, eerste tot en met derde lid

  2

  4:62h, eerste lid

  2

  4:62i

  2

  4:62j, eerste en tweede lid, vierde en vijfde lid

  2

  4:62k

  2

  4:62m, eerste en tweede lid

  2

  4:62n

  2

  4:62o, eerste tot en met vierde lid

  2

  4:62r, eerste tot en met derde lid

  1

  4:62s

  2

  4:62t

  2

  4:62u, eerste, tweede en vierde lid

  2

  4:62v, eerste lid

  2

  4:62w, eerste en tweede lid

  2

  4:63, eerste en tweede lid

  2

  4:65, eerste tot en met derde lid

  2

  4:66

  2

  4:67, eerste lid

  2

  4:68, eerste lid

  2

  4:69, eerste lid

  2

  4:70, eerste tot en met zevende lid

  2

  4:71, eerste tot en met vijfde lid

  2

  4:71a, eerste lid

  2

  4:71b, eerste tot en met derde lid

  2

  4:71c, eerste en tweede lid

  2

  4:71d, eerste tot en met zesde lid

  2

  4:74, eerste lid

  2

  4:74a

  3

  4:75, eerste lid

  2

  4:76, eerste lid

  2

  4:76a, eerste lid

  2

  4:76b, eerste lid

  2

  4:76c, eerste lid

  2

  4:76d, eerste lid

  2

  4:77, eerste en tweede lid

  2

  4:77, derde lid

  1

  4:79, eerste lid

  1

  4:83, eerste lid

  2

  4:84, eerste en tweede lid

  2

  4:85, eerste en vierde lid

  1

  4:85, vijfde lid

  2

  4:87, eerste, tweede en vierde lid

  2

  4:87a

  2

  4:88, eerste, tweede en vierde lid

  1

  4:89, eerste en tweede lid

  2

  4:89a, eerste en tweede lid

  2

  4:90, eerste lid

  2

  4:90a, eerste tot en met het vijfde lid

  2

  4:90b, eerste tot en met het tiende lid

  2

  4:90c, eerste tot en met het vierde lid

  2

  4:90d, eerste, tweede en vierde lid

  2

  4:90e, eerste tot en met het vijfde en achtste lid

  2

  4:91a, eerste, derde tot en met zevende en negende lid

  2

  4:91b, eerste tot en met het vierde lid

  2

  4:91c, eerste en tweede lid

  2

  4:91d, eerste en tweede lid

  2

  4:91g, eerste tot en met het vierde lid

  2

  4:91i

  2

  4:91j, eerste, tweede en vijfde lid

  2

  4:91k, eerste en tweede lid

  2

  4:91l, eerste en tweede lid

  2

  4:93, eerste lid

  2

  4:94, eerste en derde lid

  2

  4:94, tweede lid

  1

  4:95, eerste en derde lid

  2

  4:95, tweede lid

  1

  4:96, eerste en tweede lid

  2

  4:97, eerste en tweede lid

  2

  4:99, eerste lid

  1

  4:100, eerste en derde lid

  2

  4:100, tweede lid

  1

  4:100a, eerste lid

  2

  4:100b, eerste tot en met het derde lid

  2

  4:100c

  2

  4:100d, eerste en tweede lid

  2

  4:100f

  3

  4:103, eerste en vierde lid

  2

  4:104, eerste en derde lid

  1

     

  Deel Gedragstoezicht financiële markten

   

  5:2

  3

  5:16, tweede lid

  2

  5:18, tweede lid

  2

  5:19a

  2

  5:20, eerste tot en met vijfde lid

  2

  5:21, eerste tot en met vijfde en zevende lid

  2

  5:21, zesde lid

  1

  5:23, eerste en vijfde lid

  2

  5:25a, tweede lid

  2

  5:25c, eerste en zesde tot en met negende lid

  3

  5:25d, eerste en derde lid

  3

  5:25e

  3

  5:25h, eerste en tweede lid

  3

  5:25i, eerste tot en met derde en vijfde lid

  3

  5:25m, eerste tot en met derde lid, zesde en achtste lid

  2

  5:25p, eerste tot en met vijfde lid

  1

  5:25q

  2

  5:25v, derde lid

  2

  5:26, eerste lid

  3

  5:27, derde en vierde lid

  2

  5:28

  2

  5:29, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

  2

  5:30

  2

  5:31, eerste, derde en vierde lid

  2

  5:32, eerste tot en met derde lid

  3

  5:32, vierde lid

  2

  5:32a, eerste tot en met het derde lid

  2

  5:32b, eerste tot en met het derde en vijfde lid

  2

  5:32c

  2

  5:32d, eerste en zevende lid

  3

  5:32e

  2

  5:32f, eerste lid

  2

  5:32g, eerste en tweede lid

  2

  5:32j, eerste tot en met het derde lid

  2

  5:32k, eerste, tweede en vierde lid

  2

  5:32l, eerste tot en met het derde lid

  2

  5:32m

  2

  5:34, eerste en tweede lid

  2

  5:35, eerste tot en met vierde lid

  2

  5:36

  3

  5:38, eerste tot en met derde lid

  3

  5:39, eerste en tweede lid

  3

  5:40

  2

  5:41, eerste en tweede lid

  3

  5:42

  2

  5:43, eerste en tweede lid

  2

  5:48, derde tot en met achtste lid

  2

  5:50

  1

  5:51, eerste lid

  1

  5:56, eerste, derde en zevende lid

  3

  5:57, eerste lid

  3

  5:58, eerste lid

  3

  5:58a, eerste tot en met derde lid

  3

  5:59, eerste en tweede lid

  3

  5:60, eerste en derde lid

  2

  5:61, eerste lid

  1

  5:62, eerste lid

  2

  5:63, derde lid

  2

  5:64, eerste en vierde tot en met zevende lid

  2

  5:64, derde lid

  1

  5:65

  1

  5:68, eerste lid

  2

  5:70, eerste lid

  2

  5:74, eerste lid

  3

  5:74, derde en vierde lid

  2

  5:78

  1

  5:79

  3

  5:80, tweede lid

  2

  5:80a, eerste lid

  2

  5:80a, vierde lid

  1

  5:81, eerste lid

  2

  5:86, eerste lid

  2

  5:86, tweede lid

  1

  5:88, eerste en tweede lid

  3

     

  Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

   

  2a, tweede lid

  2

  3

  2

  3a

  2

  4

  2

  4a

  2

  6, eerste lid

  1

  11, eerste lid

  2

  12, tweede lid

  2

  13, tweede lid

  2

  14, derde lid

  2

  15, derde lid

  2

  29.03, eerste en tweede lid

  2

  30, derde lid

  2

     

  Besluit reikwijdtebepalingen Wft

   

  16

  2

  19, eerste en tweede lid

  1

  20, eerste lid

  1

  21, tweede lid

  1

  24, eerste lid

  2

  27, derde lid

  1

  28, eerste lid

  2

  34, eerste en tweede lid

  2

     

  Besluit prudentiële regels Wft

   

  4, derde en vierde lid

  2

  10, eerste tot en met zesde lid

  2

  11, eerste tot en met vijfde lid

  2

  12, eerste tot en met derde lid

  2

  13, eerste tot en met derde lid

  2

  14, eerste tot en met vierde lid

  2

  14, vijfde lid

  3

  15, eerste tot en met derde lid

  2

  16, eerste en tweede lid

  2

  17, eerste tot en met vierde lid

  2

  17a

  2

   17c, eerste en tweede lid

  2

  18

  2

  19, eerste tot en met derde lid

  2

  20, eerste tot en met derde lid

  2

  21, eerste tot en met derde lid

  2

  22

  2

  22a

  2

  23, eerste tot en met vijfde lid

  3

   23a

  2

   23b, eerste en tweede lid

  2

  23d, eerste tot en met derde lid

  3

  23e, eerste en tweede lid

  3

  23f, eerste lid

  3

  23f, tweede lid

  2

  23g, derde lid

  3

  23h

  3

  23i

  2

  23j, eerste tot en met derde lid

  2

  24

  2

  24a, eerste en tweede lid

  2

  24b, eerste tot en met vijfde lid

  2

  25

  2

  25a, eerste lid

  2

  26, eerste tot en met vijfde lid

  2

  26a

  1

  26.0

  2

  26.1, eerste en tweede lid

  2

  26.2

  2

  26.3

  2

  26.4

  2

  26b

  2

  27, eerste en tweede lid

  2

  27d

  2

  27e

  2

  28

  2

  29,

  2

  30,

  2

  31, eerste lid

  1

  31, tweede lid

  2

  32b, eerste lid

  1

  33, eerste tot en met derde lid

  1

  34, eerste lid

  2

  34, tweede lid

  1

  35, eerste en tweede lid

  1

  36, eerste lid

  1

  37, eerste tot en met vierde lid

  1

  38, eerste tot en met derde lid

  1

  39, eerste tot en met vijfde lid

  2

  40, eerste lid

  2

  40, tweede lid

  1

  40a, eerste, tweede en vijfde lid

  2

  40b

  3

  40d, eerste en tweede lid

  2

  40e, eerste tot en met vijfde lid

  2

  40f, eerste tot en met vierde lid

  2

  40g, eerste tot en met derde lid

  2

  40h

  2

  40i, eerste lid en tweede lid

  2

  40j

  2

  41, tweede lid

  2

  44, tweede tot en met vierde en zesde lid

  1

  45, eerste en derde lid

  1

  47, eerste tot en met derde en vijfde lid

  1

  47, vierde lid

  2

  49, eerste lid

  2

  49a

  2

  49b, eerste lid

  2

  54, eerste en tweede lid

  2

  55, eerste lid

  3

  56, tweede tot en met het vierde lid

  2

  59, eerste en tweede lid

  2

  60a, eerste en tweede lid

  2

  63, eerste en tweede lid

  2

  63a, eerste, tweede en vierde lid

  2

  63b, eerste en tweede lid

  2

  64, vierde lid

  2

  65, eerste tot en met vijfde en achtste lid

  2

  66, eerste en tweede lid

  2

  71

  2

  72

  2

  73

  3

  101

  2

   105b, eerste en derde lid

  2

   105e

  2

   105g, eerste en derde lid

  2

   105h

  2

   105i

  2

  106

  2

  107, tweede lid

  2

  111, tweede, vierde en vijfde lid

  2

  113, tweede lid

  2

  114

  2

  115, tweede lid

  2

  116

  2

  117, eerste en tweede lid

  2

  118, eerste lid

  2

  119

  2

  120

  2

  121

  2

  129

  1

  131, vierde lid

  2

  133

  2

   134b

  1

  134c

  2

  134e

  2

  135, eerste tot en met vierde lid

  2

  135a, eerste lid

  1

  136

  2

  138

  2

     

  Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

   

  2, eerste lid

  2

  2a, eerste lid

  2

  2b

  2

  3, eerste en tweede lid

  2

  3. vierde lid

  1

  3a

  2

  4

  1

  17, eerste tot en met zesde lid

  2

  18

  2

  19, eerste tot en met derde lid

  2

  20, eerste en tweede lid

  2

  21, eerste tot en met vijfde lid

  2

  22, eerste en tweede lid

  2

  23, eerste tot en met derde lid

  2

  24, eerste tot en met derde lid

  2

  25, eerste en tweede lid

  2

  26, eerste tot en met vierde lid

  2

  27, eerste en tweede lid

  2

  28, eerste lid

  2

  29, eerste tot en met derde lid

  2

  29a

  2

  30, eerste tot en met zesde lid

  2

  31, eerste tot en met derde lid

  2

  31a

  2

  31c, eerste tot en met derde lid

  2

  31d, eerste en tweede lid

  2

   31e, eerste en tweede lid

  2

   31g

  1

  31h

  2

  32, eerste lid

  2

  32, derde lid

  1

  32, vierde lid

  3

  32a, eerste tot en met derde en vijfde lid

  1

  33

  1

  33a, eerste en tweede lid

  2

  34, eerste en vierde lid

  2

  34a, eerste tot en met vijfde lid

  2

  34b, eerste en tweede lid

  2

  34c, eerste en tweede lid

  2

  34d, eerste tot en met derde lid

  1

  34e

  2

  34f

  2

  35, eerste lid

  3

  35, tweede tot en met vijfde lid

  2

  35a, eerste tot en met vierde lid

  2

  35b

  2

  35c, eerste en tweede lid

  2

  35d

  2

  35e, eerste tot en met derde lid

  2

  35g, eerste lid

  2

  35h

  2

  37

  3

  37a

  2

  38, eerste en tweede lid

  2

  38, derde lid

  1

  38a, eerste tot en met derde lid

  3

  38b, eerste lid

  2

  38c, eerste lid

  2

  38d, eerste lid

  2

  38e, eerste en tweede lid

  2

  38f, eerste en tweede lid

  2

  38g

  2

  38h

  3

  38i

  2

  38j

  2

  40

  1

  41, eerste lid

  2

  41, tweede lid

  1

  42

  2

  43, eerste en tweede lid

  2

  44

  2

  49, eerste en tweede lid

  2

  49a, eerste en tweede lid

  2

  49b

  2

  50, eerste tot en met derde lid

  2

  51, eerste en tweede lid

  2

  51a, eerste tot en met zesde lid

  2

  51a, zevende lid

  3

  51b

  1

  52, eerste tot en met zevende lid

  3

  53, eerste tot en met tiende, dertiende en veertiende lid

  2

  55, eerste en derde lid

  2

  57, eerste en tweede lid

  2

  58a, eerste tot en met derde lid

  2

  58b, eerste tot en met derde lid

  2

  58c, eerste lid

  3

  58c, tweede tot en met vijfde lid

  2

  58d, eerste tot en met zesde lid

  2

  58e, eerste lid

  2

  58f, eerste lid

  3

  58f, derde tot en met vijfde lid

  2

  59

  2

  59a, eerste en tweede lid

  3

  59aa, eerste lid

  2

  59b, eerste tot en met vierde lid

  2

  59c, eerste en tweede lid

  2

  59d, eerste tot en met derde lid

  2

  59e, eerste lid

  2

  59f, eerste lid

  2

  59g, eerste en derde lid

  2

  artikel 60, eerste, vierde en vijfde lid

  2

  61, eerste lid

  2

  62

  2

  63, eerste, tweede en vierde lid

  2

  65, eerste en tweede lid

  2

  65a, eerste tot en met vierde lid

  2

  66, eerste en tweede lid

  2

  66a, eerste tot en met vierde lid

  2

  67, eerste en tweede lid

  2

  68, eerste en tweede lid

  2

  68a

  2

  68b, eerste en tweede lid

  2

  69, eerste tot en met zevende lid

  2

  70, eerste tot en met zevende lid

  2

  71, eerste en tweede lid

  2

  71a, eerste, derde en vierde lid

  2

  71c

  2

  71d

  2

  71e

  2

  71f, eerste lid

  2

  71g, eerste lid

  2

  71l

  2

  72, eerste tot en met derde en vijfde lid

  2

  73, eerste en tweede lid

  2

  74

  2

  75

  2

  77, eerste, vierde en vijfde lid

  2

  78, tweede en vierde lid

  2

  79, eerste tot en met vierde lid

  2

  80

  2

  80a, eerste lid

  3

  80a, tweede en derde lid

  2

  80b, eerste lid

  2

  80c, eerste lid

  3

  80c, tweede lid

  3

  80e, eerste, tweede en derde lid

  2

  81, eerste tot en met vierde lid

  2

  81a

  2

  artikel 81b

  2

  82, eerste lid

  1

  83, eerste tot en met derde lid

  2

  83a, eerste lid

  2

  84

  3

  85

  2

  86, eerste en tweede lid

  2

  86c, eerste lid

  3

  86c, derde lid

  2

  86d, eerste lid

  3

  86e, eerste lid

  3

  86ea, eerste lid

  2

  86f, eerste tot en met derde lid

  2

  86f, vijfde lid

  1

  86g, eerste en tweede lid

  2

  86h, eerste en tweede lid

  2

  86i, eerste en tweede lid

  2

  86k, eerste lid

  3

  86k, vierde lid

  2

  86l, eerste en tweede lid

  2

  86m, eerste lid

  2

  88, eerste en tweede lid

  2

  88a

  2

  88b, eerste, tweede en vierde lid

  2

  89, eerste tot en met derde lid

  2

  90

  1

  91

  1

  92, eerste tot en met derde lid

  1

  92a

  1

  94, eerste lid

  2

  94, tweede lid

  1

  95, eerste, tweede, vierde en vijfde lid

  1

  96, eerste lid

  1

  97, eerste lid

  1

  98

  1

  99, eerste tot en met vijfde lid

  1

  100

  1

  102, eerste lid

  2

  102, tweede lid

  1

  103, eerste en tweede lid

  1

  104

  1

  105

  1

  106

  1

  110, eerste lid

  2

  artikel 112

  2

  112a

  2

  112b

  2

  112c

  2

  113, eerste lid

  3

  114

  3

  115, eerste lid

  3

  115a

  3

  115b

  1

  115c

  2

  115i, eerste en tweede lid

  2

  115j

  1

  115k, eerste en derde lid

  1

  115l

  1

  115m

  1

  115n

  1

  115o

  1

  115q

  2

  115r, eerste lid

  2

  115s

  2

  115t

  2

  115u

  2

  115v

  2

  115w

  1

  115x

  2

  115y, eerste tot en met negende lid

  1

  115bb

  1

  115cc

  2

  115dd

  2

  115ee

  2

  115ff

  2

  117

  2

  118, eerste en tweede lid

  1

  119

  1

  120, eerste, tweede en vierde lid

  2

  121

  2

  122, eerste en tweede lid

  2

  123, eerste en vierde tot en met zesde lid

  2

  124, eerste lid

  2

  125, eerste en tweede lid

  2

  125, derde lid

  1

  126a, eerste en tweede lid

  2

  126b, eerste tot en met vierde lid

  2

  126c, eerste tot en met vierde lid

  2

  126d, eerste tot en met vijfde lid

  2

  126e, eerste en tweede lid

  2

  126e, derde lid

  3

  126f, eerste lid

  3

  126f, tweede lid

  2

  126g, eerste en tweede lid

  2

  126h, eerste lid

  2

  126i, eerste en tweede lid

  2

  126j, eerste en tweede lid

  2

  127, eerste en tweede lid

  2

  128

  2

  129

  2

  130

  2

  131, eerste en tweede lid

  2

  132

  2

  133, eerste, derde tot en met zevende lid

  2

  134, eerste tot en met vierde lid

  2

  135, eerste en tweede lid

  2

  136, eerste en tweede lid

  2

  137, tweede lid

  2

  138, eerste lid

  2

  139, eerste en tweede lid

  2

  140, eerste en tweede lid

  2

  142, eerste en tweede lid

  2

  143, tweede lid

  2

  144

  2

  145, eerste en tweede lid

  1

  146, eerste en tweede lid

  2

  147, eerste, derde en vierde lid

  2

  147a, eerste lid

  2

  147b, eerste tot en met vijfde lid

  2

  147c

  2

  147d, tweede, vierde en vijfde lid

  2

  147f, eerste tot en met zevende lid

  2

  147g

  2

  147h, eerste en tweede lid

  1

  147i, eerste lid

  2

  147i, tweede lid

  1

  147j

  2

  147k

  2

  147l

  2

  147m, eerste lid

  2

  147n

  1

  147o

  2

  147p, eerste tot en met derde lid

  2

  147q, tweede tot en met vierde lid

  2

  147r, eerste, vierde en vijfde lid

  2

  147s, tweede tot en met zevende lid

  2

  147u

  2

  147v

  2

  147w, eerste, tweede en vierde lid

  2

  147w, derde lid

  1

  147x, eerste en tweede lid

  2

  147y, eerste en tweede lid

  2

  147z, eerste en tweede lid

  2

  147aa

  2

  147bb, eerste tot en met derde lid

  2

  147cc

  2

  147dd

  2

  147ee

  3

  147ff

  2

  147gg

  1

  147jj

  1

  147kk

  2

  147ll

  1

  148, eerste en tweede lid

  1

  149, tweede lid

  1

  149a, eerste lid

  3

  154

  2

  155, eerste lid

  2

  156

  2

  158, tweede lid

  1