Mandaatbesluit LNV beleidskern

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 01-01-2011 t/m 30-04-2011

Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 15 juli 2009, nr. 24043, houdende verlening van machtiging aan de domeindirecties, facetdirecties en programmadirecties (Mandaatbesluit LNV beleidskern)

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De directeur en de plaatsvervangend directeur van de domeindirecties, de facetdirecties en de programmadirecties, alsmede de regiodirecteuren van de regiovestigingen Noord, Zuid, Oost en West van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

  • a. besluiten omtrent subsidieverstrekkingen aan organisaties werkzaam op het beleidsterrein van de directie, voor zover het subsidiebedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting van de directie niet overschrijdt en de subsidie niet is gebaseerd op een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgestelde regeling;

  • b. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot onderzoek op het beleidsterrein van de directie, voor zover het subsidiebedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting van de directie niet overschrijdt;

  • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

  • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

 • 2 Het hoofd van de eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern en het plaatsvervangend hoofd van de eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De overige leden van het managementteam van de domeindirecties, de facetdirecties, de programmadirecties en de eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard voor zover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan.

 • 2 De overige leden van het managementteam van de eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard van de domeindirecties, facetdirecties en de programmadirecties voor zover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan.

 • 3 Programmadirecteuren zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard binnen het eigen budget van het betreffende programma.

 • 4 Programmamanagers zijn, na een schriftelijk akkoord van de voor het programma verantwoordelijk directeur, gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten voor zover deze een bedrag van € 10.000,– niet te boven gaan.

Hoofdstuk 2. Directie voedsel, dier en consument

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Voedsel, Dier en Consument zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende besluiten als bedoeld in artikel 24, tiende lid, onderdeel a, artikel 24a, eerste lid, onderdeel f, artikel 30, derde lid, artikel 33, zesde lid, artikel 37, derde lid, van het Besluit genetisch gemodificeerde organismen Wet milieugevaarlijke stoffen, alsmede het ter inzage liggen van ontwerpbesluiten, voor zover het besluit niet van politieke betekenis is.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur, de plaatsvervangend directeur, de Chief Veterinary Officer en de plaatsvervangend Chief Veterinary Officer zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 4a

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Voedsel, Dier en Consument zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het niet in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in artikel 67 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 2 van de Regeling vergunning biotechnologie.

Hoofdstuk 3. Directie natuur, landschap en platteland

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur Natuur, Landschap en Platteland zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Hoofdstuk 4. Directie agroketens en visserij

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur, de plaatsvervangend directeur Agroketens en Visserij, het hoofd Uitvoering Visserijregelingen en de procesmanager Uitvoering Visserijregelingen zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2011]

De programmadirecteur van het programma Biobased Economy is gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

 • a. besluiten omtrent subsidieverstrekkingen aan organisaties werkzaam op het beleidsterrein van het programma, voor zover het subsidiebedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting van het programma niet overschrijdt en de subsidie niet is gebaseerd op een door de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie vastgestelde regeling;

 • b. het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot onderzoek op het beleidsterrein van het programma, voor zover het subsidiebedrag het hiervoor vastgestelde bedrag in de begroting van het programma niet overschrijdt;

 • c. het sluiten van overeenkomsten voor uitgaven van materiële aard;

 • d. de beantwoording van aan de Minister gerichte individuele brieven, zijn werkterrein betreffende, voor zover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van vigerend beleid en niet van politieke betekenis is, terwijl ook overigens uit de aard en inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat de beantwoording door de minister persoonlijk of namens hem door de secretaris-generaal dient te worden ondertekend.

Hoofdstuk 5. Directie regionale zaken

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 9

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Regionale Zaken, alsmede de regiodirecteuren en MT-leden van de regiovestigingen Noord, Zuid, Oost en West zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 10

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur, alsmede de regiodirecteur en de MT-leden van de regiovestiging Oost van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende besluiten op grond van de Regeling eenmalig project herintroductie otters.

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur, alsmede de regiodirecteur en de MT-leden van de regiovestiging West van de Directie Regionale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het aangaan van verplichtingen en het doen van betalingen voortkomend uit de rijksparticipatie in de gemeenschappelijke regelingen voor Midden-Delfland en de Grevelingen.

Hoofdstuk 6. Directie juridische zaken

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 12

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Artikel 13

[Vervallen per 01-05-2011]

De overige leden van het managementteam van de Directie Juridische Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Hoofdstuk 7. Directie internationale zaken

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 14

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Internationale Zaken zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende het sluiten van overeenkomsten ter realisering van programmadoelstellingen zoals goedgekeurd door de secretaris-generaal van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (TRCIZ/2006/20202).

Hoofdstuk 8. Directie kennis en innovatie

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 15

[Vervallen per 01-05-2011]

De directeur en de plaatsvervangend directeur van de Directie Kennis en Innovatie zijn gemachtigd om namens de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende:

Hoofdstuk 9. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

Artikel 16

[Vervallen per 01-05-2011]

De ondertekening, bedoeld in artikelen 1 tot en met 15, luidt:

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

voor deze:

gevolgd door functieaanduiding, handtekening en naam functionaris.

Artikel 18

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 juni.

Artikel 19

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit LNV beleidskern.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juli 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

G. Verburg

Terug naar begin van de pagina