Besluit Stuurgroep Praktijkspoor

[Regeling vervallen per 01-04-2010.]
Geldend van 01-08-2009 t/m 31-03-2010

Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2009, nr. DMO/PO 2.942.927, houdende instelling van de Stuurgroep Praktijkspoor (Besluit Stuurgroep Praktijkspoor)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-04-2010]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. informatiepunt: een platform om kennis en ervaring over toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te delen en te ontsluiten ten behoeve van aanbieders van producten en diensten, beleidsmakers en mensen met een handicap of chronische ziekte.

Artikel 2

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 Er is een Stuurgroep Praktijkspoor.

 • 2 De Stuurgroep Praktijkspoor heeft tot taak de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te verbeteren door voorstellen uit te werken om het informatiepunt op goede wijze vorm te geven en mogelijke problemen bij de uitvoering van het informatiepunt vroegtijdig te signaleren.

 • 3 De Stuurgroep Praktijkspoor kan tevens voorstellen doen die anderszins tot doel hebben de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte te bevorderen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De leden en de plaatsvervangende leden van de Stuurgroep Praktijkspoor worden benoemd en ontslagen door de minister.

 • 2 De minister voegt aan de Stuurgroep Praktijkspoor een secretariaat toe. Het secretariaat is voor de inhoudelijke uitvoering van zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig aan de Stuurgroep Praktijkspoor.

Artikel 4

[Vervallen per 01-04-2010]

 • 1 De Stuurgroep Praktijkspoor bestaat uit:

  • a. een voorzitter, tevens lid;

  • b. twaalf andere leden.

 • 2 Tien van de in het eerste lid, onder b, bedoelde leden worden benoemd na voordracht van:

  • a. Taakgroep Handicap en lokale samenleving: 1 lid;

  • b. CG-Raad: 1 lid;

  • c. het LSR: 1 lid;

  • d. Koninklijke Vereniging MKB Nederland: 1 lid;

  • e. Stichting Accessibility: 1 lid;

  • f. VNO-NCW: 1 lid;

  • g. Vilans: 1 lid;

  • h. Koninklijke Horeca Nederland: 1 lid;

  • i. LFB Nederland: 1 lid

  • j. Platform VG: 1 lid

 • 3 De in het tweede lid genoemde organisaties kunnen voor elk door hen voorgedragen lid een plaatsvervanger voordragen.

 • 4 De Stuurgroep Praktijkspoor wijst uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

Artikel 6

[Vervallen per 01-04-2010]

De Stuurgroep Praktijkspoor zendt binnen drie maanden na afloop van het kalenderjaar een rapportage omtrent haar werkzaamheden aan de minister. Hierin gaat de Stuurgroep Praktijkspoor in ieder geval in op het informatiepunt en de mate waarin daarmee wordt bijgedragen aan de toegankelijkheid van goederen en diensten voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Artikel 7

[Vervallen per 01-04-2010]

De archiefbescheiden van de Stuurgroep Praktijkspoor worden na haar opheffing of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 8

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 28 mei 2009. Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2010.

Artikel 9

[Vervallen per 01-04-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit Stuurgroep Praktijkspoor.

Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Terug naar begin van de pagina