Besluit ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010

Geldend van 01-09-2009 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2009, nr. CZ/FBI-2942220, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake taakstelling ziekenhuizen 2010

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 29 mei 2009 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II, 2008/2009, 29 248, nr. 81);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op zorg geleverd door instellingen voor medisch specialistische zorg waarop in 2010 de budgetsystematiek van toepassing is, te weten: algemene en categorale ziekenhuizen (inclusief long/astmacentra), academische ziekenhuizen, epilepsie-inrichtingen, instellingen voor revalidatie, radiotherapeutische centra en dialysecentra, verder te noemen ziekenhuizen.

Artikel 2

Aan de ziekenhuizen wordt per 1 januari 2010 een macro taakstellingsbedrag van structureel € 75 miljoen (prijspeil 2007) opgelegd.

Artikel 3

Voor de verdeling van het vermelde macro taakstellingsbedrag over de ziekenhuizen gelden de volgende uitgangspunten:

  • 1. De toedeling van het macro taakstellingsbedrag naar het niveau van de individuele ziekenhuizen dient te geschieden op basis van het aandeel van het individuel\e ziekenhuis in het macrobudget in het basisjaar.

  • 2. Het basisjaar waarop het macrobudget en de standen van de individuele ziekenhuizen betrekking hebben en de daarbij te hanteren peildatum worden door de zorgautoriteit nader vastgesteld.

  • 3. Het macrobudget en de standen van de individuele ziekenhuizen hebben betrekking op het A- en B-segment tesamen. Bij de toedeling van het macro taakstellingsbedrag wordt de omvang van het vrije B-segment in de verdeelgrondslag betrokken.

  • 4. Het macrobudget en de standen van de individuele ziekenhuizen worden uitsluitend geschoond voor loonkosten medisch specialisten en agio’s, inclusief schoning voor loonkosten medisch specialisten en agio’s academische component (waarbij de technische uitwerking van deze schoning mede afhankelijk is van de keuze van het basisjaar) alsmede de capaciteit en productieparameters van psychiaters in psychiatrische universiteitsklinieken (PUK’en). Bij epilepsie-inrichtingen wordt daarnaast nog geschoond voor het AWBZ-deel.

Artikel 4

Het op basis van voorgaande per individuele instelling berekende taakstellingsbedrag wordt verwerkt als nominaal bedrag in het A-segment en is onderhevig aan nominale aanpassingen (indexering). De eerste nominale aanpassing vindt plaats over het jaar 2010 waarmee de taakstelling op prijspeil 2010 wordt gebracht.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina