Regeling aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz

Geldend van 30-07-2009 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juli 2009, nr. CZ-FBI-2943834, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake tarieven geneeskundige ggz

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Brief van 8 juni 2009//Kamerstukken 31700-XVI-160);

Besluit:

Artikel 1

Deze aanwijzing is van toepassing op geneeskundige geestelijke gezondheidszorg waaronder in deze aanwijzing wordt verstaan de zorg als bedoeld in de wet van 22 november 2006 tot wijziging van het tijdstip waarop die zorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet ( Stb. 2006, 630, artikel III).

Van deze aanwijzing is uitgezonderd zorg waarvoor vrije tarieven gelden als bedoeld in artikel 57, vierde lid, onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit beleidsregels vast.

Artikel 2

Tarieven binnen het domein van de zorg als bedoeld in artikel 1 worden per 1-1-2010 verlaagd teneinde een macro taakstellingsbedrag van structureel € 119 mln (prijspeil 2009) te realiseren.

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina