Regeling verhoging subsidieplafond krachtens Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 31-07-2009 t/m 31-12-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 20 juli 2009, nr. WJZ/9116153, tot verhoging van een subsidieplafond krachtens de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2010]

Het subsidieplafond voor het verlenen van subsidies op aanvragen krachtens de Tijdelijke subsidieregeling opkomende markten, ontvangen in de periode die liep tot en met 31 december 2008, wordt verhoogd tot € 5.272.453,–.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2010]

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009.]

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2009

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

F. Heemskerk

Terug naar begin van de pagina