Mandaatbesluit personele aangelegenheden LNV

[Regeling vervallen per 01-05-2011.]
Geldend van 30-07-2009 t/m 30-04-2011

Mandaatbesluit personele aangelegenheden 2009

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2011]

Gemandateerd zijn de hieronder beschreven bevoegdheden. De bevoegdheden die niet beschreven zijn, zijn voorbehouden aan de directeur Organisatie en Bedrijfsvoering.

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De in bijlage 1a bij dit besluit genoemde functionarissen en degenen die benoemd zijn als hun plaatsvervanger, zijn binnen de grenzen van het departementale personeelsbeleid gemachtigd tot het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden hun directie of dienst betreffende, zoals aangegeven in bijlage 2a bij dit besluit.

 • 2 De in bijlage 1b bij dit besluit genoemde functionarissen en degenen die benoemd zijn als hun plaatsvervanger, zijn binnen de grenzen van het departementale personeelsbeleid gemachtigd tot het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden hun directie betreffende, zoals aangegeven in bijlage 2b bij dit besluit.

Artikel 3

[Vervallen per 01-05-2011]

De in artikel 2 bedoelde functionarissen kunnen bepalen dat personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 2 onder hun verantwoordelijkheid zullen worden behandeld en afgedaan door functionarissen die nader door hen worden aangewezen nadat voor deze aanwijzing de instemming van de directeur Organisatie en Bedrijfsvoering is verkregen.

Artikel 4

[Vervallen per 01-05-2011]

Bij het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden als bedoeld in artikel 2 worden – onverminderd het bepaalde in algemeen verbindende voorschriften en regelingen, richtlijnen en aanwijzingen die van algemene strekking zijn voor personen werkzaam in de rijksdienst − de door of namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gegeven richtlijnen in acht genomen.

Artikel 5

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1 De ondertekening van stukken betrekking hebbende op het behandelen en afdoen van personeelsaangelegenheden door de in bijlage 1a en 1b genoemde functionarissen, als bedoeld in artikel 2 luidt:

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR…..

 • 2 In de situatie dat stukken als bedoeld in eerste lid, ondertekend worden door personen die benoemd zijn als plaatsvervanger van de in bijlage 1a en 1b genoemde functionarissen, luidt de ondertekening als aangegeven in het eerste lid, onder toevoeging van het begrip ‘plaatsvervangend’:

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE PLAATSVERVANGEND DIRECTEUR.....

 • 3 In de gevallen als bedoeld in artikel 3 luidt de ondertekening als aangegeven in het eerste lid onder de toevoeging van het woord ‘loco’:

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT,

  voor deze:

  DE DIRECTEUR.....

  loco

Artikel 6

[Vervallen per 01-05-2011]

De in artikel 2 bedoelde functionarissen rapporteren periodiek aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het door hen gevoerde personeelsbeleid, in overeenstemming met de terzake van deze verslaglegging door of namens de minister gegeven richtlijnen.

Artikel 7

[Vervallen per 01-05-2011]

Door of namens de in artikel 2 bedoelde functionarissen worden met betrekking tot personeelsaangelegenheden als bedoeld in dat artikel aan de directeur Organisatie en Bedrijfsvoering alle gegevens verstrekt die deze nodig acht voor de uitoefening van zijn functie.

Artikel 8

[Vervallen per 01-05-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 16 juni en kan worden aangehaald als ‘Mandaatbesluit personele aangelegenheden LNV’. Hiermee vervalt het besluit van 20 april 2007 (P&O/SJZ 2007-1520).

Den Haag, 15 juli 2009

De

Minister

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
voor deze:
de

Secretaris-Generaal

,

A.N. van der Zande

Bijlage 1a

[Vervallen per 01-05-2011]

Functionarissen aan wie mandaat tot behandeling en afdoening van personeelsaangelegenheden is verleend

 • De directeur Auditdienst

 • De directeur Bureau Bestuursraad

 • De directeur Financieel-Economische Zaken

 • De directeur Organisatie en Bedrijfsvoering

 • De directeur Communicatie

 • De directeur Algemene Inspectiedienst

 • De directeur Dienst ICT − Uitvoering

 • De directeur Dienst Landelijk Gebied

 • De directeur Plantenziektenkundige Dienst

 • De directeur Dienst Regelingen

 • De Inspecteur-Generaal Voedsel en Waren Autoriteit

 • De directeur Innovatienetwerk

Bijlage 1b

[Vervallen per 01-05-2011]

Functionarissen aan wie mandaat tot behandeling en afdoening van personeelsaangelegenheden is verleend

 • De directeur Agroketens en Visserij

 • De directeur Natuur, Landschap en Platteland

 • De directeur Voedsel, Dier en Consument

 • De directeur Juridische Zaken

 • De directeur Kennis en Innovatie

 • De directeur Internationale Zaken

 • De directeur Regionale Zaken

 • De directeur Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

 • De directeur Natura 2000

 • Het hoofd van de eenheid Bedrijfsvoering Beleidskern

Bijlage 2a

[Vervallen per 01-05-2011]

Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 0.1 De bevoegdheden die zijn toegekend volgens dit mandaat en de uitoefening daarvan binnen de overige richtlijnen en aanwijzingen uitgevaardigd door de directie Organisatie en Bedrijfsvoering, zullen jaarlijks worden gemonitord.

 • 0.2 De gemandateerde oefent de bevoegdheid niet uit, indien de aard of de inhoud van een besluit een zodanig gewicht heeft dat het door de mandaatgever behoort te worden afgedaan.

 • 0.3 De gemandateerde oefent de gemandateerde bevoegdheid niet uit indien de betrokken personeelsaangelegenheid ook of uitsluitend hem zelf betreft.

1. Werving en selectie

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1.1 Het werven en selecteren van interne en externe sollicitanten voor de vervulling van vacatures.

2. Aanstelling, indienstneming en benoemingen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 2.1 Het aanstellen in tijdelijke en vaste dienst van medewerkers, voor zover het betreft functies waaraan een bezoldigingsniveau is verbonden tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden. Beoogde MT-leden worden na voordracht van de gemandateerde aangesteld en / of benoemd door de Secretaris-Generaal. Onder MT lid wordt verstaan lid van een centraal of landelijk management team.

 • 2.2 Het inschakelen van uitzendkrachten.

 • 2.3 Het in dienst nemen van personeel in het kader van werkgelegenheidsverruimende maatregelen.

 • 2.4 Het behandelen van aangelegenheden met betrekking tot stagiairs.

 • 2.5 Het afnemen van de eed of de belofte zoals bedoeld in artikel 51 ARAR.

3. Functie en Formatie

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 3.1 Het, met inachtneming van het bepaalde ten aanzien van functiewaardering, vaststellen van het formatieplan.

 • 3.2 Het vaststellen van de functiewaardering tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984, voor zover het gaat om functies niet behorende tot het managementteam. De directie Organisatie en Bedrijfsvoering kan de functiewaardering toetsen en daarover bindend advies uitbrengen.

 • 3.3 Het behandelen van de bedenkingen op grond van de Regeling bezwarenprocedure functiewaardering tot schaal 15, met uitzondering van de functies behorende tot het managementteam.

4. Opdragen van functies en verplaatsingen.

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 4.1 Het − al dan niet op verzoek van de betrokkene − opdragen van een (andere) functie, uitgezonderd MT-leden.

 • 4.2 Het − al dan niet op verzoek van de betrokkene − verplaatsen van personeelsleden, uitgezonderd MT-leden.

5. Bezoldiging c.a.

[Vervallen per 01-05-2011]

6. Ontslag

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 6.1 Het beëindigen van het dienstverband van in tijdelijke en vaste dienst aangestelde personen op aanvraag van de betrokkene tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

 • 6.2 Het verlenen van ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte als bedoeld in artikel 98, eerste lid sub f van het ARAR, aan personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

 • 6.3 Het verlenen van ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 98 eerste lid onder h van het ARAR, aan personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

7. Schorsing en ordemaatregelen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 7.1 Het toepassen van schorsing als ordemaatregel als bedoeld in artikel 91 van het ARAR. Hiervan wordt direct melding gemaakt bij de directie Organisatie en Bedrijfsvoering.

 • 7.2 Het ontzeggen van de toegang en het vaststellen van maatregelen van orde als bedoeld in artikel 77 van het ARAR.

8. Vakantie en verlof

[Vervallen per 01-05-2011]

9. Dienst en werktijden

[Vervallen per 01-05-2011]

10. Arbeidsgezondheidskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

[Vervallen per 01-05-2011]

11. Vergoedingen en uitkeringen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 11.1 Het toepassing geven aan de Regeling Telefoonkosten.

 • 11.2 Het schadeloos stellen, vergoeden van kosten of overigens verlenen van een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in artikel 69, eerste lid van het ARAR tot een bedrag van 1000 euro.

 • 11.3 Het toekennen van vergoedingen en gratificaties als bedoeld in de ‘Regeling Vergoeding Bedrijfshulpverlening LNV’.

 • 11.4 Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie als bedoeld in artikel 79, eerste lid van het ARAR.

 • 11.5 Het toekennen van een diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 79, tweede lid van het ARAR.

 • 11.6 Het doen uitbetalen van een bedrag overeenkomstig artikel 102, tweede lid van het ARAR (smartengeld bij het overlijden van de ambtenaar).

12. Rechten en verplichtingen bij reorganisaties

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 12.1 Het toepassen van het gestelde in hoofdstuk VII van het ARAR met inachtneming van de bij dit ministerie geldende nadere richtlijnen.

13. Scholingsaangelegenheden

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 13.1 Het uitvoeren van de Scholingsregeling LNV 2000.

 • 13.2 Het opleggen van een verplichting tot het volgen van scholing.

14. Dienstreizen

[Vervallen per 01-05-2011]

15. Verplaatsingskostenvergoeding

[Vervallen per 01-05-2011]

16. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 16.1 Het beoordelen, toelaten of verbieden van nevenwerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 61 van het ARAR.

 • 16.2 Het verlenen van toestemming tot deelname aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten als bedoeld in artikel 62, eerste lid van het ARAR.

 • 16.3 Het nemen van een beslissing inzake het aannemen van giften en geschenken als bedoeld in artikel 64, eerste lid van het ARAR.

 • 16.4 Het verplichten van de ambtenaar tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de dienst geleden schade als bedoeld in artikel 66 van het ARAR.

 • 16.5 Het beoordelen of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 73 van het ARAR.

 • 16.6 Het beoordelen of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 104a van het ARAR (vermissing van de ambtenaar).

 • 16.7 Het optreden als beoordelingsautoriteit als bedoeld in het Beoordelingsvoorschrift Ministerie van LNV 1995.

 • 16.8 Het nemen van een beslissing inzake een verzoek te mogen doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ten behoeve van personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

Bijlage 2b. van het besluit DOB/SJZ/2009-570

[Vervallen per 01-05-2011]

Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 0.1 De bevoegdheden die zijn toegekend volgens dit mandaat en de uitoefening daarvan binnen de overige richtlijnen en aanwijzingen uitgevaardigd door de directie Organisatie en Bedrijfsvoering, zullen jaarlijks worden gemonitord.

 • 0.2 De gemandateerde oefent de bevoegdheid niet uit, indien de aard of de inhoud van een besluit een zodanig gewicht heeft dat het door de mandaatgever behoort te worden afgedaan.

 • 0.3 De gemandateerde oefent de gemandateerde bevoegdheid niet uit indien de betrokken personeelsaangelegenheid ook of uitsluitend hem zelf betreft.

1. Werving en selectie

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 1.2 Het werven en selecteren van interne en externe sollicitanten voor de vervulling van vacatures.

2. Aanstelling, indienstneming en benoemingen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 2.1 Het aanstellen in tijdelijke en vaste dienst van medewerkers, voor zover het betreft functies waaraan een bezoldigingsniveau is verbonden tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden. Beoogde MT-leden worden na voordracht van de gemandateerde aangesteld en / of benoemd door de Secretaris-Generaal. Onder MT lid wordt verstaan lid van een centraal of landelijk management team.

 • 2.2 Het inschakelen van uitzendkrachten.

 • 2.3 Het in dienst nemen van personeel in het kader van werkgelegenheidsverruimende maatregelen.

 • 2.4 Het behandelen van aangelegenheden met betrekking tot stagiairs.

 • 2.5 Het afnemen van de eed of de belofte zoals bedoeld in artikel 51 ARAR.

3. Bezoldiging c.a.

[Vervallen per 01-05-2011]

4. Ontslag

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 4.1 Het beëindigen van het dienstverband van in tijdelijke en vaste dienst aangestelde personen op aanvraag van de betrokkene tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

 • 4.2 Het verlenen van ontslag op grond van ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid wegens ziekte als bedoeld in artikel 98, eerste lid sub f van het ARAR, aan personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

 • 4.3 Het verlenen van ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd als bedoeld in artikel 98 eerste lid onder h van het ARAR, aan personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

5. Schorsing en ordemaatregelen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 5.1 Het toepassen van schorsing als ordemaatregel als bedoeld in artikel 91 van het ARAR. Hiervan wordt direct melding gemaakt bij de directie Organisatie en Bedrijfsvoering.

 • 5.2 Het ontzeggen van de toegang en het vaststellen van maatregelen van orde als bedoeld in artikel 77 van het ARAR.

6. Vakantie en verlof

[Vervallen per 01-05-2011]

7. Dienst en werktijden

[Vervallen per 01-05-2011]

8. Arbeidsgezondheidskundige begeleiding, rechten en verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

[Vervallen per 01-05-2011]

9. Vergoedingen en uitkeringen

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 9.1 Het toepassing geven aan de Regeling Telefoonkosten.

 • 9.2 Het schadeloos stellen, vergoeden van kosten of overigens verlenen van een geldelijke tegemoetkoming als bedoeld in artikel 69, eerste lid van het ARAR tot een bedrag van 1000 euro.

 • 9.3 Het toekennen van vergoedingen en gratificaties als bedoeld in de ‘Regeling Vergoeding Bedrijfshulpverlening LNV’.

 • 9.4 Het toekennen van een ambtsjubileumgratificatie als bedoeld in artikel 79, eerste lid van het ARAR.

 • 9.5 Het toekennen van een diensttijdgratificatie als bedoeld in artikel 79, tweede lid van het ARAR.

 • 9.6 Het doen uitbetalen van een bedrag overeenkomstig artikel 102, tweede lid van het ARAR (smartengeld bij het overlijden van de ambtenaar).

10. Dienstreizen

[Vervallen per 01-05-2011]

11. Verplaatsingskostenvergoeding

[Vervallen per 01-05-2011]

12. Overige rechten en verplichtingen van de ambtenaar

[Vervallen per 01-05-2011]

 • 12.1 Het beoordelen, toelaten of verbieden van nevenwerkzaamheden, zoals bedoeld in artikel 61 van het ARAR.

 • 12.2 Het verlenen van toestemming tot deelname aan aannemingen en leveringen ten behoeve van openbare diensten als bedoeld in artikel 62, eerste lid van het ARAR.

 • 12.3 Het nemen van een beslissing inzake het aannemen van giften en geschenken als bedoeld in artikel 64, eerste lid van het ARAR.

 • 12.4 Het verplichten van de ambtenaar tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van de door de dienst geleden schade als bedoeld in artikel 66 van het ARAR.

 • 12.5 Het beoordelen of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 73 van het ARAR.

 • 12.6 Het beoordelen of zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 104a van het ARAR (vermissing van de ambtenaar).

 • 12.7 Het optreden als beoordelingsautoriteit als bedoeld in het Beoordelingsvoorschrift Ministerie van LNV 1995.

 • 12.8 Het nemen van een beslissing inzake een verzoek te mogen doorwerken na het bereiken van de leeftijd van 65 jaar ten behoeve van personeelsleden bezoldigd tot salarisschaal 15 van het BBRA 1984 en uitgezonderd MT-leden.

Terug naar begin van de pagina