Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2009

[Regeling vervallen per 22-08-2014.]
Geldend van 01-01-2013 t/m 21-08-2014

Besluit van de Minister van Justitie van 20 juli 2009, nr. 5598435/Justis/09, strekkende tot verlenging van het categoriaal besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2004

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de betrokken Ministers;

Gelezen het verzoek van de korpschef van het KLPD van 6 april 2009;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder b en c, en het derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 22-08-2014]

In dit besluit wordt verstaan onder

 • a. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

 • b. KLPD: het Korps Landelijke Politiediensten.

Artikel 2

[Vervallen per 22-08-2014]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie van teleservicemedewerker bij de Dienst Coördinatie en Ondersteuning en bij de Dienst Verkeerspolitie voor de Landelijke eenheid, voorheen Korps landelijke politiediensten.

Artikel 3

[Vervallen per 22-08-2014]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4

[Vervallen per 22-08-2014]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 70 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 22-08-2014]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het landelijk parket.

Artikel 6

[Vervallen per 22-08-2014]

 • 1 De korpschef brengt jaarlijks, voor 1 april, met betrekking tot de onder diens verantwoordelijkheid werkzame buitengewoon opsporingsambtenaren verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de artikel 2 genoemde functie;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de door deze categorie van buitengewoon opsporingsambtenaren verplicht te volgen (interne) opleiding(en).

 • 2 Dit verslag dient te worden toegezonden aan de toezichthouder, als bedoeld in artikel 5 van dit besluit, alsmede aan de Dienst Justis, team BTR/BOA, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 7

[Vervallen per 22-08-2014]

Aan de buitengewoon opsporingsambtenaar wordt op grond van het gestelde in het onderdeel Beperkte opsporingsbevoegdheden van bijlage B-IV van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar, ontheffing verleend van het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar, onder de voorwaarde dat een certificaat is overgelegd, waaruit blijkt dat betrokkene met goed gevolg binnen een periode van 5 jaar voorafgaande aan de aanvraag heeft deelgenomen aan een op deze functie gerichte interne opleiding.

Artikel 8

[Vervallen per 22-08-2014]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 22 augustus 2009 en vervalt op 22 augustus 2014.

Artikel 9

[Vervallen per 22-08-2014]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar teleservicemedewerkers KLPD 2009.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 juli 2009

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

teammanager BTR

,

P.W.C. Collard

Terug naar begin van de pagina