Wijzigingsverordening Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 06-06-2009 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Vis van 26 maart 2009 tot wijziging van de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006

Het bestuur van het Productschap Vis;

Gelet op de artikelen 93, 95 en 102 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 5 en 6 van het Instellingsbesluit Productschap Vis (Stb. 2003, 253);

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-01-2015]

[Red: Wijzigt de Verordening Algemene Bepalingen Productschap Vis 2006.]

Artikel II

[Vervallen per 01-01-2015]

Op een verplichting tot betaling van een geldsom aan het productschap die is vastgesteld of ontstaan voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening, blijft het recht zoals dat gold voor dat tijdstip van toepassing.

Artikel III

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Rijswijk, 26 maart 2009

B.J. Odink

voorzitter

W.G. van de Fliert

secretaris

Terug naar begin van de pagina