Wijzigingsbesluit Besluit Infrastructuurfonds (Subsidieregeling Zuidas en gewijzigde [...] bestaande uitkeringen voor bijdrage BTW-compensatiefonds)

Geldend van 27-09-2009 t/m heden

Besluit van 22 juni 2009, houdende wijziging van het Besluit Infrastructuurfonds in verband met de Subsidieregeling Zuidas en de gewijzigde behandeling van bestaande uitkeringen voor bijdrage uit het BTW-compensatiefonds

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 25 juli 2008, nr. CEND/HDJZ-2008/821 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 8, vijfde lid en 9, eerste lid, van de Wet Infrastructuurfonds;

De Raad van State gehoord (advies van 9 juli 2008, nr. W09.08.0243/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 16 juni 2009, nr. CEND/HDJZ-2009/490 sector S&W, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Artikel 5, eerste lid, onderdeel j, van het Besluit Infrastructuurfonds, zoals dat luidde op de dag voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijft van toepassing op de subsidies die voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit zijn verleend.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking twee maanden na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 juni 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina