Instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing

[Regeling vervallen per 15-05-2012.]
Geldend van 26-07-2009 t/m 14-05-2012

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken d.d. 3 juli 2009, nr. 3080014, houdende instelling van de ministeriële commissie crisisbeheersing

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 25, eerste lid, van het reglement van orde voor de ministerraad:

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 15-05-2012]

De commissie is belast met de coördinatie van intersectorale crisisbeheersing.

Artikel 3

[Vervallen per 15-05-2012]

  • 1 Vaste leden van de commissie zijn de minister-president, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Justitie.

  • 2 De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is voorzitter tenzij de minister-president beslist dat hij voorzitter is. In geval van een terroristische dreiging of aanslag is de minister van Justitie voorzitter tenzij de minister-president beslist dat hij voorzitter is.

  • 3 De minister-president wijst na overleg met de voorzitter per situatie aan welke andere ministers wie het aangaat lid van de commissie zijn.

  • 4 Indien de minister-president geen voorzitter is, kan hij te allen tijde beslissen het voorzitterschap op zich te nemen.

Artikel 4

[Vervallen per 15-05-2012]

  • 2 Besluiten van de commissie waarvan de uitvoering geen uitstel duldt, worden zo spoedig mogelijk ter kennisneming aan de ministerraad gezonden.

Artikel 5

[Vervallen per 15-05-2012]

De commissie benoemt op voordracht van de voorzitter als secretaris een ambtenaar die werkzaam is bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In geval van een terroristische dreiging of aanslag benoemt de commissie op voordracht van de voorzitter als secretaris een ambtenaar die werkzaam is bij het ministerie van Justitie.

Artikel 6

[Vervallen per 15-05-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 7

[Vervallen per 15-05-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit ministeriële commissie Crisisbeheersing.

De

Minister-President, Minister

van Algemene Zaken,

J.P. Balkenende

Terug naar begin van de pagina