Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie

Geraadpleegd op 26-05-2024.
Geldend van 01-05-2022 t/m heden

Wet van 2 juli 2009 tot implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is ter implementatie van richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU L 108), regels te stellen om de toegankelijkheid van ruimtelijke informatie, in het bijzonder met het oog op de bescherming van het milieu, te vergroten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

 • 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • derde partij: natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen bestuursorgaan is;

  • diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens: de verwerking van de ruimtelijke gegevens die zich in verzamelingen ruimtelijke gegevens bevinden of de verwerking van de aanverwante metagegevens door middel van een computertoepassing;

  • EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie: richtlijn nr. 2007/2/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 maart 2007 tot oprichting van een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in de Gemeenschap (Inspire) (PbEU L 108);

  • interoperabiliteit: de mogelijkheid dat, zonder terugkerende handmatige verrichtingen, verzamelingen ruimtelijke gegevens zodanig worden gecombineerd en dat diensten zodanig op elkaar inwerken dat het resultaat coherent is en de meerwaarde van de verzamelingen gegevens en de diensten wordt verhoogd;

  • metagegevens: informatie waarin verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens worden beschreven en die het mogelijk maakt deze gegevens en diensten te zoeken, te inventariseren en te gebruiken;

  • netwerk: het netwerk van diensten met betrekking tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie;

  • Onze Minister: Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

  • ruimtelijke gegevens: gegevens die direct of indirect verwijzen naar een specifieke locatie of een specifiek geografisch gebied;

  • verzameling ruimtelijke gegevens: een identificeerbare verzameling ruimtelijke gegevens.

 • 2 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder bestuursorgaan mede verstaan een onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.

Artikel 2

 • 1 Deze wet is van toepassing op een verzameling ruimtelijke gegevens die:

  • a. betrekking heeft op een onderdeel van het Nederlands grondgebied of van de Nederlandse exclusieve economische zone;

  • b. beschikbaar is in elektronische vorm;

  • c.

   • 1°. wordt bewaard door of namens een bestuursorgaan in de zin dat de desbetreffende verzameling ruimtelijke gegevens is geproduceerd of ontvangen dan wel wordt beheerd of bijgewerkt door dat bestuursorgaan en binnen zijn publieke taak valt, dan wel,

   • 2°. wordt bewaard door of namens een derde partij waaraan het netwerk, ter beschikking is gesteld overeenkomstig artikel 7, en

  • d. betrekking heeft op een of meer van bij algemene maatregel van bestuur aangewezen thematische categorieën.

 • 2 Ingeval door of namens verscheidene bestuursorganen meerdere identieke exemplaren van dezelfde verzameling ruimtelijke gegevens worden bewaard, is deze wet uitsluitend van toepassing op de referentieversie waaraan de verscheidene exemplaren worden ontleend. Indien een verzameling ruimtelijke gegevens die door of namens een bestuursorgaan wordt bewaard, onderdeel is van een verzameling ruimtelijke gegevens die is opgenomen in een door Onze Minister aangewezen voorziening, is deze wet uitsluitend van toepassing op laatstgenoemde verzameling.

 • 3 Deze wet is tevens van toepassing op diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die onderdeel zijn van een verzameling ruimtelijke gegevens als bedoeld in het eerste lid.

Artikel 3

In afwijking van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1°, is deze wet op een verzameling ruimtelijke gegevens die wordt bewaard door of namens een orgaan van een gemeente of een waterschap uitsluitend van toepassing, indien deze gegevens worden verzameld dan wel verspreid op grond van een bij of krachtens een wet gegeven regel.

Artikel 4

In afwijking van artikel 2, eerste lid, aanhef en onderdeel c, onder 1°, is ingeval door of namens een bestuursorgaan een verzameling ruimtelijke gegevens wordt bewaard ten aanzien waarvan een derde partij intellectuele eigendomsrechten heeft, deze wet op die verzameling ruimtelijke gegevens uitsluitend van toepassing voor zover die derde partij daarmee heeft ingestemd.

§ 2. Verplichtingen bestuursorganen

Artikel 5

 • 1 Een bestuursorgaan door of namens welke een verzameling ruimtelijke gegevens wordt bewaard stelt hiervoor en voor de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens metagegevens op en werkt die bij.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van metagegevens worden aangewezen waarvoor de in het eerste lid genoemde verplichting geldt.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent het opstellen en bijwerken van metagegevens.

Artikel 6

 • 1 Een bestuursorgaan door of namens welke een verzameling ruimtelijke gegevens wordt bewaard, koppelt aan het netwerk:

  • a. die verzameling ruimtelijke gegevens;

  • b. de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens, en

  • c. de op die verzameling en diensten betrekking hebbende metagegevens.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de eisen met betrekking tot interoperabiliteit en harmonisatie waaraan een verzameling ruimtelijke gegevens en de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die ingevolge het eerste lid aan het netwerk worden gekoppeld, moeten voldoen en de wijze waarop de koppeling, bedoeld in het eerste lid, plaatsvindt.

§ 3. Derde partijen

Artikel 7

 • 1 Onze Minister verleent op verzoek van een derde partij instemming om een door of namens die derde partij bewaarde verzameling ruimtelijke gegevens, de diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens en de op die verzameling en diensten betrekking hebbende metagegevens te koppelen aan het netwerk.

 • 2 De instemming wordt verleend, indien de derde partij naar het oordeel van Onze Minister kan voldoen aan de eisen die ingevolge de artikelen 5 en 6 voor een bestuursorgaan gelden.

 • 3 Op een derde partij waaraan instemming is verleend zijn de artikelen 5 en 6 van overeenkomstige toepassing.

 • 4 De instemming wordt ingetrokken:

  • a. op verzoek van de desbetreffende derde partij;

  • b. indien de desbetreffende derde partij naar het oordeel van Onze Minister niet voldoet aan de artikelen 5 of 6.

 • 5 Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze van inrichting en indiening van een verzoek als bedoeld in het eerste en vierde lid, onderdeel a, de daarbij te verstrekken gegevens en over te leggen bescheiden.

§ 4. Toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens

Artikel 8

Tot de aan het netwerk gekoppelde verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens wordt toegang verleend via:

 • a. het Inspire-geoportaal, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, en

 • b. een nationaal toegangspunt.

Artikel 9

 • 1 Ten aanzien van de aan het netwerk gekoppelde verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens kan een ieder gebruik maken van de diensten, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie. Deze diensten betreffen:

  • a. zoekdiensten;

  • b. raadpleegdiensten;

  • c. downloaddiensten;

  • d. verwerkingsdiensten en

  • e. diensten die het mogelijk maken diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op te roepen.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de diensten, bedoeld in het eerste lid. Deze regels hebben ten minste betrekking op zoekcriteria voor de in het eerste lid, onderdeel a, bedoelde diensten.

Artikel 10

 • 1 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die van invloed kunnen zijn op het milieu, tussen Nederlandse bestuursorganen via de diensten, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onderdelen b tot en met e. Deze regels hebben ten minste betrekking op het voorkomen van praktische belemmeringen op de plaats van gebruik bij het uitwisselen van verzamelingen en diensten.

 • 2 De regels omtrent het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens zoals bedoeld in het eerste lid zijn van overeenkomstige toepassing op het uitwisselen van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die van invloed kunnen zijn op het milieu, tussen Nederlandse bestuursorganen en bestuursorganen van andere lidstaten, tussen Nederlandse bestuursorganen en instellingen en organen van de Europese Gemeenschap, en tussen Nederlandse bestuursorganen en organen die zijn opgericht bij internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en de lidstaten partij zijn, mits laatstgenoemde organen hun verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens op een wederkerige en gelijkwaardige wijze hebben opengesteld als het bestuursorgaan van wiens verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens zij gebruik wensen te maken.

 • 3 Omtrent de voorwaarden voor toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens door instellingen en organen van de Europese Gemeenschap kunnen aanvullende regels worden gesteld.

Artikel 11

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 kan de publieke toegang tot verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens via de diensten, bedoeld in het eerste lid van dat artikel, en diensten, die de elektronische handel in die diensten mogelijk maken, worden beperkt met overeenkomstige toepassing van artikel 5.1, eerste, tweede en vijfde lid, van de Wet open overheid, met dien verstande dat op de diensten bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, van artikel 9, uitsluitend de gronden, bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, onderdelen a en h, van de Wet open overheid van overeenkomstige toepassing zijn.

Artikel 12

 • 2 In afwijking van het eerste lid kan een bestuursorgaan voor de in artikel 9, eerste lid, onderdeel b, bedoelde diensten vergoedingen in rekening brengen, indien deze nodig zijn om te waarborgen dat de desbetreffende verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens in stand worden gehouden.

 • 3 Een bestuursorgaan dat vergoedingen in rekening brengt voor de in artikel 9, eerste lid, onderdelen b, c of e, vermelde diensten, stelt diensten die elektronische handel in die diensten mogelijk maken, beschikbaar.

 • 4 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de uitvoering van het eerste tot en met het derde lid nadere regels worden gesteld. Deze regels kunnen tevens betrekking hebben op een tariefsystematiek.

Artikel 13

 • 1 Indien een bestuursorgaan voor het uitwisselen van gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, vergoedingen in rekening brengt, gelden dezelfde vergoedingen voor Nederlandse bestuursorganen, bestuursorganen van andere lidstaten, instellingen en organen van de Europese Gemeenschappen, en organen die zijn opgericht bij internationale overeenkomsten waarbij de Gemeenschap en de lidstaten partij zijn als bedoeld in artikel 10, tweede lid, en blijven deze vergoedingen beperkt tot het bedrag dat ten minste nodig is om de noodzakelijke kwaliteit en beschikbaarheid van de gegevens te garanderen, vermeerderd met een redelijk rendement op de investering en met inachtneming van, voor zover van toepassing, vereisten inzake zelffinanciering van het desbetreffende bestuursorgaan.

 • 2 Het verstrekken aan instellingen en organen van de Europese Gemeenschap van verzamelingen ruimtelijke gegevens en diensten met betrekking tot ruimtelijke gegevens die zij nodig hebben ter vervulling van hun verplichtingen met betrekking tot verslaglegging krachtens de Gemeenschapswetgeving inzake het milieu, geschiedt kosteloos.

 • 3 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen omtrent de uitvoering van het eerste lid nadere regels worden gesteld.

§ 5. Coördinatie en uitvoering

Artikel 14

Als nationaal contactpunt, als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie, wordt Onze Minister aangewezen.

Artikel 15

 • 1 Onze Minister draagt aan een of meerdere door hem aan te wijzen instanties op:

  • a. het beheer van het nationaal toegangspunt tot het netwerk, bedoeld in artikel 8, onderdeel b;

  • b. de inrichting van het nationale gedeelte van het netwerk.

 • 2 Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels gesteld worden omtrent het eerste lid.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 16

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 17

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet EG-richtlijn infrastructuur ruimtelijke informatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

’s-Gravenhage, 2 juli 2009

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Naar boven