Volmachtbesluit ondersteunend onderzoek Regieraad

[Regeling vervallen per 22-01-2013 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2013.]
Geldend van 24-07-2009 t/m 31-12-2012

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 juli 2009, MC-U-2939577, houdende verlening van volmacht en machtiging aan de voorzitter en de directeur van de organisatie ZorgOnderzoek Nederland met betrekking tot overeenkomsten voor ondersteunend onderzoek ten behoeve van de activiteiten van de Regieraad kwaliteit van zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 32, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Vervallen per 22-01-2013]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Volmacht, machtiging en uitzonderingen

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De voorzitter en de directeur van Zon hebben volmacht en machtiging met betrekking tot het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor ondersteunend onderzoek ten behoeve van de activiteiten van de Regieraad, voor zover deze overeenkomsten worden gesloten binnen de kaders van een door de minister daartoe vastgesteld budget alsmede het door de minister goedgekeurde werkplan van de Regieraad.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde volmacht en machtiging gelden niet voor:

  • a. overeenkomsten waarvoor op grond van het Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten een plicht tot Europees aanbesteden geldt;

  • b. stukken in verband met een gerechtelijke procedure op het in het eerste lid bedoelde terrein, waarbij de Staat der Nederlanden partij is.

Artikel 3. Ondertekening

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 Een met volmacht verrichte rechtshandeling wordt ondertekend met:

  ‘De Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze’, gevolgd door de functie en naam van betrokkene.

 • 2 Een met machtiging ondertekende brief wordt ondertekend met:

  ‘De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze’, gevolgd door de functie en naam van betrokkene.

Artikel 4. Algemene bepalingen

[Vervallen per 22-01-2013]

 • 1 De minister kan de gevolmachtigde per geval of in het algemeen instructies geven ter zake van de uitoefening van de gevolmachtigde bevoegdheid.

 • 2 De gevolmachtigde verschaft de minister op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

 • 3 De minister blijft bevoegd de bevoegdheid waar de volmacht betrekking op heeft uit te oefenen.

 • 4 De minister kan de volmacht te allen tijde beëindigen.

 • 5 Bij afwezigheid of verhindering van een gevolmachtigde wordt, voor de duur van de afwezigheid of verhindering, diens bevoegdheid uitgeoefend door de plaatsvervanger.

 • 6 Het eerste tot en met zesde lid is van overeenkomstige toepassing op de in artikel 2, eerste lid, verleende machtiging.

Artikel 5

[Vervallen per 22-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagrekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 6

[Vervallen per 22-01-2013]

Dit besluit wordt aangehaald als: Volmachtbesluit ondersteunend onderzoek Regieraad.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink

Terug naar begin van de pagina