Vrijstelling verbod permethrin 2009/I

[Regeling vervallen per 21-11-2009.]
Geldend van 24-07-2009 t/m 20-11-2009

Vrijstelling verbod permethrin 2009/I

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gezien het verzoek van het Ministerie van Defensie van 18 februari 2009, kenmerk S2009001126 tot vrijstelling van het verbod op het gebruik van biociden op basis van de werkzame stof permethrin ten behoeve van het impregneren van uniformen;

Gelet op artikel 65, eerste en derde lid en artikel 22, vierde lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 21-11-2009]

In verband met de uitzending van Nederlandse militairen naar het buitenland, wordt vrijstelling verleend van:

Artikel 2

[Vervallen per 21-11-2009]

Aan de vrijstelling, bedoeld in artikel 1, worden de beperkingen en voorschriften zoals opgenomen in de bijlagen bij dit besluit verbonden.

Artikel 3

[Vervallen per 21-11-2009]

De vrijstelling wordt verleend voor de duur van 120 dagen.

Artikel 4

[Vervallen per 21-11-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Vrijstelling verbod permethrin 2009/I.

Artikel 5

[Vervallen per 21-11-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 13 juli 2009

De

Minister

van Volkshuisvestiging, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:

de directeur Duurzaam Produceren

,

C.M. Plug

Bijlage I

[Vervallen per 21-11-2009]

Bijlage bij het besluit 13 juli 2009, houdende vrijstelling als bedoeld in artikel 65, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden van de verboden van artikel 19 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ten aanzien van biociden op basis van de werkzame stof permethrin.

Biociden:

 • ten behoeve van het impregneren door personen van enkele stuks uniform met behulp van:

  • Individual Dynamic Absorption Kit 40% (IDA-Kit)

Wettelijk gebruiksvoorschrift:

Toegestaan is uitsluitend het gebruik in Nederland als biocide voor het impregneren van kleding, ter wering en bescherming tegen insecten -in het bijzonder muggen-, bestemd voor gebruik door militairen en Defensie personeel in uitzendgebieden, mits daarbij geen lozing van de werkzame stof naar het oppervlaktewater optreedt. Het impregneren van kunststof klamboes is niet toegestaan.

Voorschriften voor gebruik:

 • 1. Het biocide dient voor het impregneren van de jas of de broek in de juiste mengverhouding van 450 ml water en één unit permethrin, volgens de gebruiksaanwijzingen voorgeschreven door de fabrikant, te worden gemengd met uitzondering van de Desert en Jungle uniformen en de Overall FOD (Flying Objects Damage) vrij zomer of vrij winter.

  Bij impregnatie van de Desert en Jungle uniformen dient per unit permethrin 300 ml water te worden gemengd. Voor het impregneren van de Overall FOD vrij zomer worden in één behandelzak twee units permethrin gemengd met 700 ml water. De Overall FOD vrij winter wordt in één behandelzak behandeld met 2 units permethrin en 900 ml water. Voor het afmeten van water dienen maatbekers te worden gebruikt.

 • 2. De in de IDA-kit aanwezige behandelzak dient, na het vullen met water en voor het toevoegen van permethrin, gecontroleerd te worden op lekkage. Ondeugdelijke zakken dienen onmiddellijk vervangen te worden door deugdelijke zakken.

 • 3. De volledige behandeltijd dient in acht genomen te worden.

 • 4. Impregneren van uniformen is niet toegestaan in of bij gebouwen die voor bewoning zijn bestemd.

 • 5. Impregneren mag uitsluitend plaatsvinden in een goed geventileerde en overdekte locatie boven een vloeistofdichte vloer voorzien van absorptiematten om mors- en lekverliezen goed op te vangen, onder naleving van de veiligheidsaanbevelingen. Indien niet aan de eis vloeistofdicht kan worden voldaan, wordt volstaan met een vloeistofkerende vloer voorzien van een laag plastic folie van een dusdanige dikte, dat deze bestand is tegen de intensieve mechanische belasting van het belopen tijdens het impregneerproces. Als blijkt dat de folie is gescheurd, worden de werkzaamheden met permethrin per direct beëindigd. Deze kunnen worden hervat nadat de beschadigde folie is vervangen of op een deugdelijke manier is hersteld. Ook vloeistofkerende vloeren dienen voorzien te zijn van absorptiematten. Het impregneren van uniformen is alleen toegestaan in de in bijlage II genoemde locaties.

 • 6. Om uitsleep van permethrin via schoeisel te voorkomen dienen er absorptiematten bij de uitgang van de impregneerruimte te worden geplaatst.

 • 7. Materiaal dat met permethrin in aanraking is gekomen (impregneerzakken, touwtjes, wasknijpers, plastic oversloffen, absorptiematten e.d.) dient in gesloten vaten te worden opgeslagen en als gevaarlijk afval te worden afgevoerd.

 • 8. Het biocide dient te worden gebruikt in Nederland, onder de in Nederland geldende ARBO-regels.

 • 9. De voorgenomen toepassing van het middel dient:

  • a. in normale situaties uiterlijk vijf werkdagen voor toepassing bij de regionale VROM-inspectie bekend te zijn. De melding dient schriftelijk (brief, e-mail of fax) te worden gedaan.

  • b. in spoedsituaties (minder dan vijf werkdagen) uiterlijk één werkdag voor toepassing, behalve schriftelijk, ook telefonisch te zijn gemeld.

Individual Dynamic Absorption (IDA) kit

[Vervallen per 21-11-2009]

Gevaarsymbool:

Xn

 

N

   

Gevaarszinnen:

R10: Ontvlambaar.

 

R 20/21/22: Schadelijk bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

 

R 36/38: Irriterend voor de ogen en de huid.

 

R43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

 

R50/53: Zeer vergiftig voor in het water levende organismen. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken

 

R65: Schadelijk. Kan longschade veroorzaken na verslikken

   

Veiligheidsaanbevelingen:

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

 

S 13: Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeder.

 

S 20/21: Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

 

S 23: Damp niet inademen

 

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 28: Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met water en zeep en deskundig medisch advies inwinnen.

 

S 37: Draag de bijgeleverde handschoenen tijdens het toevoegen van het middel aan het water, het toevoegen van de te behandelen kleding, het hanteren van (vochtige) behandelde kleding en het afvoeren/verwijderen van de gebruikte IDA kit.

 

S 51: Uitsluitend toepassen in goed geventileerde ruimte. Droog de geïmpregneerde uniformen in een goed ventilerende ruimte.

 

S 60: Deze stof en zijn verpakking moeten als gevaarlijke afval ontdaan worden.

 

S 61: Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies en veiligheidskaart.

 

S 62: Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Samenstelling middel:

permethrin (Casnr. 52645-53-1)

40%

solvent naphta (petroleum) light arom (Casnr. 647 42 95 6)

60%

Bijlage II. : Toegestane impregnatielocaties op defensieterreinen

[Vervallen per 21-11-2009]

LFD/Plaatsnaam

Object

DVD Objectnr.

Systeemnr.

Vloeistofkerend/dicht

CLAS Steenwijk

JPK

16G02

Gebouw R07

Kerend

CLAS Schaarsbergen

MC Duivelsberg

40B12

Loods 4

Kerend

CLAS Rucphen

MC Rucphen

49F04

Loods 9

Kerend

CLSK Leeuwarden

Vliegbasis

06C02

H-9

Dicht

CLSK Volkel

Vliegbasis

45H03

Washangaar 785

Dicht

Terug naar begin van de pagina