Wijzigingsbesluit Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Geldend van 22-07-2009 t/m heden

Besluit van 3 juli 2009, houdende wijziging van het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 maart 2009, nr. FM/2009/612 M, Generale Thesaurie, directie Financiële markten;

Gelet op artikel 3:266, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht;

De Raad van State gehoord (advies van 29 april 2009, no. W06.00087III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 25 juni 2009, FM/2009/1427 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel II

Indien op de datum van inwerkingtreding van dit besluit ten aanzien van een aanvullende deelname aan het beleggerscompensatiestelsel of het depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, eerste lid, onderscheidenlijk tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht door een bank, beleggingsonderneming of financiële instelling met een zetel in een andere lidstaat, niet voldaan is aan het bepaalde in artikel 29b, derde lid of krachtens artikel 29b, vijfde lid, van het Besluit prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft, en de Nederlandsche Bank ten aanzien van de desbetreffende financiële onderneming op of voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit niet heeft besloten tot toepassing van een vangnetregeling, eindigt die aanvullende deelname met ingang van de dag, volgend op de datum waarop de Nederlandsche Bank dit heeft vastgesteld.

Artikel III

Op de aanvullende deelname aan het depositogarantiestelsel, bedoeld in artikel 3:259, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht door een bank, beleggingsonderneming of financiële instelling met zetel in een andere lidstaat ten aanzien waarvan de Nederlandsche Bank voor het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit heeft besloten tot toepassing van een vangnetregeling, is het recht van toepassing dat gold op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 3 juli 2009

Beatrix

De Minister van Financiën,

W. J. Bos

Uitgegeven de eenentwintigste juli 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Terug naar begin van de pagina