Instellingsbesluit Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 23-07-2009 t/m 31-12-2009

Besluit van de Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 juli 2009, nr. RUA/PROJ/1009/15918, tot instelling van een Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt

De Minister en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2010]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Ondersteuningsteam: Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. bewindslieden van SZW: Minister en Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. Ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Er is een Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt.

 • 2 Het Ondersteuningsteam wordt ingesteld voor een periode die aanvangt op 1 juni 2009 en eindigt op 1 januari 2010. Voor 1 januari 2010 vindt een evaluatie plaats op basis waarvan bepaald wordt of het team na 1 januari 2010 verder gaat.

Artikel 3. Taken

[Vervallen per 01-01-2010]

Het Ondersteuningsteam heeft tot taak:

 • a. het desgevraagd of eigener beweging bieden van ondersteuning aan sectoren, bedrijven en publieke organisaties bij het oplossen van knelpunten in de samenwerking in de uitvoering van de arbeidsmarktmaatregelen;

 • b. het signaleren van knelpunten bij de bewindslieden van SZW en het doen van verbetervoorstellen terzake.

Artikel 4. Samenstelling

[Vervallen per 01-01-2010]

Het ondersteuningsteam bestaat uit de volgende leden:

 • de heer R.A. Nieuwenhoven

 • de heer K.I. van Splunder

 • de heer C. P. Thissen

 • mevrouw R.G.K. Voss

 • de heer J.A. Kamps.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Het Ondersteuningsteam wordt bijgestaan door een secretariaat dat gevestigd is binnen het Ministerie.

 • 2 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op een wijze die overeenkomt met die betreffende de bescheiden van het Ministerie.

Artikel 6. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2010]

Aan de leden wordt een vaste vergoeding per maand toegekend volgens de regels van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies respectievelijk het Besluit vergoedingen leden adviescolleges en commissies. De arbeidsduurfactor bedraagt 0,154 (6 dagdelen per maand) van het maximum van salarisschaal 17 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2010]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2009.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2010.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2010]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Ondersteuningsteam aanpak arbeidsmarkt.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 juli 2009

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.P.H. Donner

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina