Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

[Regeling vervallen per 28-07-2018.]
Geraadpleegd op 07-12-2023.
Geldend van 01-01-2014 t/m 27-07-2018

Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 28-07-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Gebruik maken van de polisadministratie

[Regeling vervallen per 28-07-2018]

Behoudens het bepaalde in artikel 3, gebruikt UWV voor besluiten over de vaststelling van het dagloon en het maatmanloon de gegevens die aanwezig zijn in de polisadministratie.

Artikel 3. Uitzonderingen

[Regeling vervallen per 28-07-2018]

Indien UWV vaststelt dat de gegevens in de polisadministratie niet kunnen worden gebruikt, gebruikt UWV gegevens uit een andere bron.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 28-07-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5. Citeertitel

[Regeling vervallen per 28-07-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels UWV gebruik polisgegevens.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Amsterdam, 9 juni 2009

J.M. Linthorst

Voorzitter Raad van Bestuur

Naar boven